List/Grid

Kinh Phật Subscribe to Kinh Phật

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn có tới 600 quyển, tóm tắt bộ kinh nầy là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật còn gọi là kinh… Xem tiếp »

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa Văn Hòa… Xem tiếp »

Kinh Vu Lan

Kinh Vu Lan

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) (Chủ lễ thắp ba cây… Xem tiếp »

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (trọn bộ 24 phần) Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Kinh Quán Âm Cứu Khổ

Kinh Quán Âm Cứu Khổ

Kinh Quán Âm Cứu Khổ Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần) Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô… Xem tiếp »

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca… Xem tiếp »

Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc đức… Xem tiếp »

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước,… Xem tiếp »

Kinh A Di Ðà

Kinh A Di Ðà

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn… Xem tiếp »