Mười hạnh tạo phước lành

Pháp thoại Mười hạnh tạo phước lành do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Tường Vân, ngày 10-09-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận