Nghiệp và nhận thức

Nghiệp và nhận thức do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Lễ Húy Nhật Tôn Sư – Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Linh Ứng Tương Mai

Nghiệp và Nhận thức [rất nên xem] || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận