Ý nghĩa việc xin lộc đầu năm

Video bài thuyết pháp Ý nghĩa việc xin lộc đầu năm do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu)

Ý Nghĩa Việc Xin Lộc Đầu Năm - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận