Chuyển tới nội dung

Ấn Quang Đại Sư

Đại sư Ấn Quang tên Thánh Lượng, tự Ấn Quang, họ Triệu, người Cáp Dương, Thiểm Tây. Thuở nhỏ, ngài theo anh học đạo Nho, bắt chước Hàn Dũ, Âu Dương bài xích đạo Phật. Sau đó, nhân bị bệnh nặng, ngài nhận ra những lỗi lầm trước đây, nên phát tâm xuất trần.

Năm 21 tuổi, ngài lễ hòa thượng Đạo Thuần ở Nam Sơn xuất gia, thông hiểu nội điển cả ngoại thư, chuyên tu pháp môn Tinh độ. Sau đó, ngài đến núi Phổ Đà, đóng cửa 18 năm xem Đại tạng kinh ba lần.

Năm Dân Quốc thứ 19 (1930), ngài mở đạo tràng Tịnh độ tại núi Linh Nham ở Tô Châu.

Bấy giờ, nhận thấy đạo đức xã hội ngày càng suy thoái, ngài chuyên giảng về giáo lý nhân quả báo ứng, để chấn chinh nhân tâm. Ngài dạy người, lấy đạo luân thường, nhân quả làm nền tảng, niệm Phật vãng sanh Tây Phương làm phương châm tu tập.
Mùa đông, năm Dân Quốc thứ 29 (1940), ngài ngồi niệm Phật rồi an nhiên thị tích tại chùa Linh Nham, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58. Sau khi trà-tì được vô số xá-lợi.Điều này đủ để chứng minh pháp môn niệm Phật có lợi ích không thể nghĩ bàn.

Powered by kynangquantri.com
DMCA.com Protection Status