Chú đại bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi 108 biến do thầy Thích Trí Thoát tụng rất hay

Download file chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Chú đại bi tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Những lợi ích khi trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thứ hoạnh tử

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.
Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.
Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Chú đại bi

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Các bài pháp khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

4.4/5 - (1236 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

459 Trả lời to "Chú đại bi"

 1. người thường liệu có tư cách niệm Chú Đại Bi không ạ? người trần tục, ăn uống bình thường ( nhưng không ăn cá chép và thịt chó), có vợ. Nhưng không phạm sát giới, tà niệm ác,..

  Trả lời
   1. Nguyễn Minh Châu · Edit

    Niệm lúc nào cũng được nhé, thân sạch sẽ càng tốt, nhiếp tâm vào việc niệm chú. Uhm, đấy là kinh nghiệm em đã trải qua, chị có thể tham khảo ạ.

    Trả lời
    1. Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Con nguyện cho mẹ của con là Nguyễn Thị Sa, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953,luôn luôn được khoẻ mạnh, bình an ,vui vẻ an nhiên và sống thật lâu với chúng con. Con nguyện cho a chị em trong nhà con hòa thuận yêu thương nhau. Con nguyện cho lòng con buông bỏ được mọi tham sân si hận thù mà người khác đã làm tổn thương con. Con nguyện cho con và con trai con từ nay sống thật bình yên và hạnh phúc. Con nguyện cho con trai con chăm chỉ học thành tài và ngoan hiền hiếu thảo. Con nguyện cho mẹ con của con từ nay về sau sẽ có được tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Nguyện xin Phật tổ soi đường dẫn bước dìu dắt con và con trai trong cuộc sống luôn luôn gặp được người tốt việc tốt thiện lành nâng đỡ yêu thương..
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật.

     Trả lời
     1. Không phải ghi sai đâu bạn, mà là cách dịch âm của 2 bản khác nhau, bản mình ghi ở trên là bản dùng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông thì được dịch âm là Mạn đa ra. Còn bản bên dưới được dịch âm sau này, chia ra 84 câu ngắn cho dễ học thì lại được dịch âm Mạn đà ra

     1. Bạn ơi bạn thử ăn lá cây lược vàng đi ạ. Người nào bị thì người đó ăn trước và trong lúc muốn có em bé nhé. Có thể cả 2 vợ chồng cùng ăn. Cây này có người khó có con ăn xong có ấy ạ. Và mình cũng thế. Mong bạn hưu duyên đọc được bình luận của mình nhé.

     2. Bạn uống cây lược vàng trong thời gian muốn có bé. Ngày ăn 1 lá. Sẽ có thể có em bé nhé

     3. Đúng rồi ạ. Bạn cứ thử uống nhé. Cây thuốc nam , uống trước và trong lúc muốn có em bé ạ. Ăn trức tiếp mình nghĩ sẽ có tác dụng tốt hơn. Cái này là trải nghiệm của bản thân và cả bạn mình. Nên mong những ai hiếm muộn có thể sử dụng và sớm có con ạ.

     4. cả hai cùng ăn hoặc vợ chồng ai có vấn đề thì người đó ăn ạ, ăn trong giai đoạn rụng trứng bạn nha!

     5. Mọi người ơi mình xin phép đóng bình luận tại đây nhé. Có lẽ mình muốn giúp mọi người thật nhưng có vẻ một số bạn ko tin và có bình luận mình không hiểu lắm. Với đây là bình luận cuối cùng của mình nhé. Vì mình thấy có bạn đặt tên Oanh nhiều bạn đọc vô tưởng mình trả lời. Các bạn có thể không tin nhưng cũng xin đừng bình luận đùa cợt kiểu vậy. Vì mình nghĩ các bạn đã tìm đến trang này thì ít ra cũng nên bình luận văn minh xíu ạ.

     6. bạn tụng chú đại bi sẽ có duyên gặp được thầy thuốc chữa khỏi vô sinh cho vợ chồng bạn

   2. Mình cũng nghĩ vậy. Nếu điều kiện bạn không ăn chay được cũng không sao. Chỉ cần trước khi tụng thì nên tắm rửa sạch sẽ, đánh răng cho thân thơm tho, ăn mặc kín đáo và tụng ở chỗ trang nghiêm sạch sẽ một chút. Chỉ cần bạn nhất tâm và có sự tôn kính, niềm tin vững chắc thì đều hiệu quả như nhau. Đức Phật không phân biệt sang hèn cao thấp. THuyết pháp của Ngài là để chúng sinh tu tập tìm về thiện lương.

    Trả lời
     1. Đấy là lòng tôn trọng và tôn kính bạn ạ, cho mình hõi vậy khi đi chơi với người yêu hay ra mắt ba mẹ người yêu của bạn hoặc đi dự đám tiệc, bạn có tắm rữa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân k ??? Hay bạn ăn mắm tôm xong k tắm gội , chơi bời cả ngày rồi ỡ trần mặc quần đùi dép lào qa gia đình người yêu à???

     2. nếu bạn ko theo bất kì tôn giáo nào thì cũng đừng nói như thế. Bạn cung kính Tam Bảo thì phước cho bạn
      thân người khó được
      Phật pháp khó nghe

     3. Cho mình hỏi mình đọc Chú Đại Bi mà người khác nghe thấy mình đọc mà rất chăm chú nghe mình đọc vậy người đó có được gì ko ạ mình cảm ơn

  1. Hãy niệm, Đạo Phật không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giàu sang, nghèo hèn. Niệm thường xuyên thì những thói quen xấu sẽ chuyển và đó cũng là nghiệp. A Di Đà Phật

   Trả lời
  2. đặng thị tường vi · Edit

   bạn có thể niệm chỉ cần thành tâm là được nhưng tốt nhất bạn nên đi chùa có các thầy các phật tử chỉ dẫn sẽ hiểu rõ hơn là mình tự mò

   Trả lời
  3. Muội trương · Edit

   Ai cũng có tư cách niệm Chú Đại Bi và ai ai cũng có tư cách niệm Phật cả. Phật nói chúng sanh bình đẳng.

   Trả lời
  4. Các bạn đạo mến,
   Thật ra thì niệm Phật, niệm chú, thiền, tụng kinh là phương pháp thực tập chánh niệm để chúng ta có cơ hội làm yên ổn cái tâm để nó không chạy khắp nơi mà nhất là những suy nghĩ không lành mạnh. Khi mình còn nhiều tập khí, những thói quen không lành thì lại càng nên dùng những phương thức này trợ giúp. Mình có thể niệm như thế nào mình muốn, giờ nào cũng được, hoàn cảnh nào cũng đươc. Càng thành kính càng tốt. Niệm luôn cả ngày thì tuyệt vời. Còn đánh răng tắm rữa cũng là cách làm cho thân thể sạch sẽ thoải mái, gia tăng sự thành kính và kết quả. Để trả lời các comments ở dưới. Chú hoặc thần chú chỉ là những câu nhắc nhở, là công thức luyện tâm. Thần chú huyền bí là vì chúng ta chưa có cơ hội học ngôn ngữ của nó. Lúc 4 tuổi mình thích đi chùa và tụng chú đại bi. Lớn lên thường gặp nhiều vị thầy trả lời là chú đại bi không thể dịch và nhất là các thần chú. Trong lòng rất ấm ức vì mình đã có cơ hội học tiếng Anh để qua Mỹ, rồi học và tụng tiếng Hoa tại chùa Thiếu Lâm. Khi học thiền với quý thầy Thái Lan và Ấn Độ thì mới biết là các câu thần chú đều có ý nghĩa vì nó là tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) hay là tiếng Nam Phạn (Pali). Thì ra Chú Đại Bi dịch ra thì cũng không khó hiểu. Thí dụ như Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da -> Namah ratna trayaya => kính lạy Tam Bảo. Namo A Rị Da Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Ya -> Namo Arya-valokitesvaraya=> Kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới ..etc. Mình mới dịch có trên 40 câu của 84 câu nhưng đại ý là. Kính lạy ba ngôi báu (Phật, Pháp, Tăng), kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới Bồ Tát (Quán Tự Tại, Quán Thế Âm), chúng sanh vĩ đại, lòng thương lớn (đại bi). Khi gặp các khổ nạn thì thành kính nghĩ đến tên của ngài sẽ được thoát nạn. Ngài sẽ hiện ra trong tâm. Rồi các câu cuối kính lạy như trên. Mình dịch nghĩa của chữ theo dạng chữ nào nghĩa đó như Bhratr -> Brother->Anh em (Nam) -> 兄弟 (Huynh đệ). Chúc mọi người luôn bình yên và luôn có chánh niệm, áp dụng lời dạy của Đấng Tỉnh Thức để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Namo Tasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

   Trả lời
   1. Xin cảm ơn bạn đã giải thích Chú Đại Bi. Nếu có thể, xin bạn dịch sang Tiếng Việt 84 câu để các độc giả có thể hiểu được nội dung Chí Đại Bi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn!

    Trả lời
    1. Nguyễn Duyên · Edit

     Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát…
     Con cầu nguyện cho những người con yêu quý luôn mạnh khỏe ,bình an,tại qua,nạn khỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

     Trả lời
  5. Ai niệm cũng được bạn ạ. Quan trọng là tâm mình thành kính, nhất tâm niệm thôi. Không quan trọng là ai, làm gì…

   Trả lời
  6. Theo mình ,Chỉ cần trước khi trì tụng đọc 2 biến tịnh khẩu,và tịnh thân nghiệp,tâm thanh tịnh là có thể tụng

   Trả lời
  7. mình tụng thì đầu tiên là nên thành tâm, còn khi tụng bạn nên mặc quần áo nghiêm chỉnh, tụng nếu duy trì được liên tục sáng 3 lần, tối 5 lần bạn tụng liên tục rất tốt. nó có thể hóa giải mọi điều xấu may mắn sẽ đến. mình đã làm và tâm thấy cũng đã khác rất nhiều.

   Trả lời
 2. Nguyễn Hồng Tuấn · Edit

  @Chương, chào bạn mình xin phép trả lời nghi vấn của bạn. Tốt nhất bạn nên ăn chay trước khi trì tụng chú Đại Bi bạn nhé, không được 1 ngày thì cố gắng trước khi tụng hoặc sau khi tụng bạn nên ăn chay cho sạch sẽ thanh tịnh. Ví dụ sáng ngày hôm nay bạn tụng thì cố gắng trong buổi sáng đó bạn nên ăn chay, chiều tối ăn mặn ( mạng) cũng được nhưng ăn mặn (mạng) rồi tốt nhất đừng nên tụng nữa sẽ giảm sự linh ứng đi nhiều ( ngoại trừ bạn đang trong tình thế nguy hiểm cấp bách). Cố gắng giữ 5 giới và sống tốt nhé bạn thì bạn sẽ cảm nhận được oai lực không thể nghĩ bàn của chú đại bi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc, Nam mô A Di Đà Phật!!

  Trả lời
  1. Neu bn nói vậy những người ăn mặn sẻ k dc đọc thần chú sau bn …neu 1 so nguoi k an chay dc thi sau …theo mjk nghi neu ai co tam ve phat thi du an chay hay man phat cug tiep do dc con nguoi an chay dc thi tot…bn noi an chay truoc doc kinh xong ăn mặn lm vay co phai mjk dag lừa dối phật k

   Trả lời
    1. đặng thị tường vi · Edit

     mình tuy quy y từ rất lâu rồi nhưng đó chỉ là một cái duyên lúc đó mình không có được học giáo lý phật giáo chỉ đi chùa rồi đúng dịp nên được thầy làm lễ quy y ,có một người quen của má mình cho mình hai quyển kinh một quyển nhật tụng ,một quyển kinh của Quán Thế Âm ,sau đó do lúc đó không biết tại sao mình lạy phật chân mình nó đau mà đau cả khớp háng ,vả lại mình đi chùa thấy cầu phật không thấy kết quả mình lại nghe tới luật nhân quả mình hiểu rằng con người tạo nghiệp kiếp trước kiếp này hưởng quả sướng khổ gì thì cũng có lí do sẵn cả rồi mà công việc của gia đình mình liên quan tới sát sanh mình thấy đã sát sanh mà còn đi chùa mình thấy nó giả tạo ,mà tuy đi chùa nhưng mình cũng không mấy tin tưởng vào chuyện tâm linh là có thật mình chỉ nghĩ đó là truyền thống của ông bà thôi nên mình rất ít đi.Cho đến mấy tháng trước trong nhà mình xảy ra mấy chuyện kinh khủng trong chuyện tâm linh chuyện dài mình không nói ra đây được ,mình sợ quá nên đã cầu Quán Thế Âm Bồ tác mình cầu hai ba lần mà lần nào cũng ứng nghiệm mình mới biết trên đời này có thần phật ma quỷ mà không hiểu tại sao trong nhà chỉ có mình thấy mình những chuyện đó ,mỗi ngày mình đọc kinh nhật tụng để cầu cho họ siêu thoát ,rồi có lần có người vào trong mơ của mình chỉ dẫn mình đọc mình cứ tưởng là những người âm họ nói sau đó nghĩ lại thì không phải chắc đức Phật nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của mình nên mới hướng dẫn mình .Trước đó trong nhà mình không ai tin tưởng chuyện tâm linh nhất là ba của mình ngay cả cúng kính là do má mình dụ ổng ổng mới cho cúng sơ sơ thôi trong nhà cũng chưa bao giờ thờ phật cho nên khi xảy ra chuyện mình cứ kéo đại cái phao cấp cứu .Sau gần một tháng niệm kinh thế giới của mình xảy ra nhiều chuyện có mấy lần mình được cứu khi bị tấn công mình cũng nhận ra được khi cầu phật giúp mình thì phải thật sự khẩn thiết và không được cầu những chuyện như tiền tài hại người sẽ không ứng nghiệm có khi còn bị báo ứng .Vậy đó, vì không biết nên mình làm đại cũng may đúng đường mặc dù chưa giải quyết được việc trong nhà nhưng ít nhất kẻ ác không dám ló mặt về nhà , cho nên mình mới khuyên bạn nên đi chùa ở đó mình sẽ học được cách tụng sao cho đúng bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều mà trước giờ mình không biết không giống mình giờ phải lên mạng mò mẫm chớ đọc kinh mà người đọc không hiểu cái gì thì làm sao” người ta “nghe hiểu được.

     Trả lời
     1. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Chú duyên nên.minh.lamphuc vì mình 6nam.moi codi bệnh viện thú tình ko đc nhưng có duyên lại có.va mình sẽ lam.phuc cho ai thực sự có tâm và mong có con ko tôn kém nhà bạn.0989806552chi phuong

   Trả lời
  2. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

   Trả lời
  3. Nam mô a Di Đà Phật..cho minh hỏi thí dụ ngồi trên nệm đọc chú đại bi trên Điện Thoại dc không ạ… đọc Điện thoại tốt không hay minh phải ra mua sách kinh về đọc ban cảm ơn bạn nhiều ạ

   Trả lời
 3. Con đang rất áp lực về con cái. Lăp gia đình cũng lâu mà chưa có con. Mỗi lần nghĩ tới là thấy buồn tủi. Nhất là nghe tin chị em trong nhà có tin vui. Con suy nghĩ nếu tương lai vk ck con ko có con không biết con có chịu đựng được ko nữa.

  Trả lời
   1. Zay thj b nen mach cho nhju ng bt dj cho dja chj thay so dt cung dc de ng ta tjm toj bt dau thanh cong ho co con dc zay b va thay b cung dc phuoc muk…

    Trả lời
     1. Thu Phương nguyen · Edit

      Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì .mình giúp.nhieu người đối nhé
      Quan trọng kootn kem.nhu bạn dỉtualai hiệu quângy mình khánh định cho bạn là đc nhé suytu nhà mình ma da.minh làm phúc cho ai thực sự mong muốn thoi

     2. HOÀNG THÁI ĐẠI · Edit

      Phật giáo dạy điều nhân nghĩa, rất có ích cho mọi người. Tuy nhiên, các thầy tu cần dịch kinh Phật sang tiếng Việt mới truyền bá rộng rãi được. Nhiều người đọc các bài kinh bằng tiếng Phạn âm Việt, chẳng hiểu gì cả khác gì học vẹt!

     1. Điều nầy chắc
      Chắn là bạn nầy cũng đi rất nhiều nơi.. mà ko có kết quả.
      Chứ nói gì bv từ dũ.

    1. Thu Phương nguyen · Edit

     Mình 6nam.moi có con.minh.lam.phuc chú ko.phai có y gì nhề mong mọi.kho số.minh BT.minh giúp bảo đảm sẽ có ma kootn kem.nhu cho bạn đi ỷua.ai chăm nhat5thang ko uống thuốc 3thangko tôn kém.nha ban0989806552chi phuong

     Trả lời
    2. Diệu Tâm Hải · Edit

     Chị ơi, không rõ là chị đã có em bé chưa ạ?
     Chú Đại bi nhiệm màu lắm, chị cứ thành tâm trì tụng và cầu xin mẹ Quán Âm là sẽ có thôi ạ. Rất nhiều trường hợp nhờ trì tụng chú Đại bi miên mật và thành tâm mà có được con. Nếu chị dùng facebook thì chị tìm đến nhón Làng ta. Trong đó có rất nhiều người thật việc thật chị ạ.
     Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chị sớm được như ý nguyện

     Trả lời
  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Bạn muốn có con.gap mình vì chủ duyên sẽ giúp bạn nhé ko tôn kém.nhu bạn đi chùa ở viện nhưng phải có chú tâm sẽ đc cuuva gặp đc thấy yên tâm nhé vì mình ,6nam giờ có con ỷai 3tuoi.0989806552chi phương nhà ban

   Trả lời
  2. Nguyễn Thành · Edit

   Bạn ơi. Mình cg muộn con 4 năm. Mổ 2 lần, trường hợp khó lắm nhé Từ dũ,, Hùng Vương, ĐHYD bs Âu Nhật Luân mổ nhé, đang đợi Bác ANL cho thụ tinh ống nghiệm).
   Uống Đông Tây Y các kiểu nhé.
   Mình Trì Chú Đại Bi, do 1 lần tuyệt vọng vào Chùa Phổ Quang gặp mưa, ở đó miết mấy tiếng k biết làm gì nên Trì vậy đó, chứ kh hề biết Chú Đại Bi là gì trước đó.
   Sau mình về uống thuốc Nam, đúng 2 tháng sau có bầu ( tức là 2 tháng sau biết tin bầu được 1 tháng).
   Mình uống thuốc Nam trên Đắc Nông cũng khoảng 2 lần hơn 1 triệu.
   Bạn liên lạc thử nhé Cô Liên: 0389733111
   ( cô dân tộc, nên nói chuyện qua ĐT phải chậm 1 chút)
   Giờ mình 2 con trai 7 và 5 tuổi rồi.
   Chúc bạn may mắn như mình nhé.

   Trả lời
  3. Bn lên google gõ bác sĩ Cao Hữu Thịnh (bác sĩ BV Từ Dũ chuyên khoa hiếm muộn), bác đã điều trị nhiều ca khó và mát tay lắm nhé!!! Bn thử xem

   Trả lời
  1. Người điên · Edit

   Chỉ có kiếp này đừng mong kiếp sau lại muốn khổ nữa àk, hãy làm những điều tồt nhất khi ta còn thở và đừng mong ngày mai hãy sống vì hôm nay ,đừng vì ngày mai .

   Trả lời
 4. Con kiếp này có sự đau khổ. Nếu con muốn kiếp sau con có thể thực hiện ước mơ của mình. Con tụng chú này được không

  Trả lời
  1. Nếu ước mơ kiếp sau của bạn thành hiện thực, liệu bạn có chắc chắn sẽ kiếp sau bạn sẽ không phải chịu những khổ đau khác không? Tất cả những gì mình có thể chia sẻ với bạn là nên tin sâu sắc vào nhân quả, tu tập tốt theo lời Phật và Bồ Tát dạy. “Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng đời nay; muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”. Mong bạn an lành.
   A Mi Đà Phật.

   Trả lời
  2. Bất kỳ ai, bất kì đang như thế nào ,bất ki ở kiếp nào, đều cũng ĐƯỢC và NÊN tụng CHÚ ĐẠI BI bạn ạ.
   Tụng với tất cả niềm tin và lòng thành, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

   Trả lời
 5. Con là sinh viên. Năm nay 20t. Con xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có lòng tin hơn với Phật Pháp. Con đi sinh hoạt Gia đình Phật tử từ hồi bé xíu, đến năm 18t vào Tp học nên k có điều kiện đi sinh hoạt như trước. Nhưng các ngày rằm mùng 1 có tg là con vẫn về chùa thắp nhang. Năm lớp 8, là 14t, con được đi trại Hạnh ở Lâm Đồng. Xe đi từ sáng sớm, lòng con thì rất vui và háo hức nên trên xe cứ mãi nhìn ra cửa sổ k ngủ được. Trong khi nhìn ra 2 bên đường con nhận thấy có rất nhiều ngôi miếu dựng lên cho những người bị tai nạn trên đường. Theo được biết thì những ngôi miếu là nhà của những vong hồn xấu số k may qua đời k có nới nương nhờ nên người dân lập nên để họ được ở yên ổn. Nhưng con được học ở Chùa là nếu họ cứ ở mãi trong những ngôi miếu như vậy thì k thể đi theo Phật mà vãng sanh cực lạc được. Lúc đó con cảm thấy thương họ vô cùng. K biết bản thân phải làm sao mới có thể giúp họ. Vì con đâu có khả năng khuyên nhủ họ, con đâu gặp họ được. Mà thực sự con cũng k dám gặp. Hehe. Nên con nghĩ là mỗi khi ngang qua 1 ngôi miếu như vậy con sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Để hồi hướng cho họ vãng sanh. Điều đó trở thành thói quen của con và con xem như trách nhiệm của 1 Phật tử. Sau này đi qua nghĩa trang hay những ngôi mộ con vẫn luôn làm vậy. Sau kì nghỉ Tết ta vừa rồi, con vào lại sài gòn đi học, sáng hôm đó con đứng ở trạm xe bus ngã tư Thủ Đức để đón xe số 10 đi học thì con có gặp 2 cụ bà mang đồ lam đi chùa cũng đứng đón xe để về nhà, trong đó có 1 cụ bị mù. Con nhường chỗ ngồi chờ cho cụ bà bị mù đó thì cụ bà bắt chuyện với con. Sau 1 hồi nói chuyện thì bà dạy cho con là nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu xin cho bản thân luôn được may mắn. Sau đó bà tặng cho con 1 cái bao lì xì, nói là lộc bà mới xin của Sư Phụ ở ngôi chùa bà mới đi viếng về, bà cháu mình có duyên, giờ bà tặng cho con nhá. Lòng con lúc đó rất vui vì k nghĩ giữa nơi xa lạ này lại gặp người tốt mà lại được lộc. Về đến nhà thì con mở ra xem. Bên trong có 1 tờ 5ngàn mới tinh và 1 miếng thiệp nhỏ, 1 mặt ghi bài thơ. ” Con thấy Phật ngự trong làn gió mát. Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi giác ngộ buông ưu phiền, oán giận. Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên”. Mặt kia in hình của 1 vị Ta Bà Ha đề dòng chữ:” Quán Âm hiện tướng Đại Ca Diếp Tôn Giả chỉ dẫn tu hành”. Lúc đó con nổi hết da gà vì cảm thấy sao mà trùng hợp mọi thứ. Bà cụ con gặp như là Bồ Tát Hiện thân dạy cho con tu học. Con vui đến khóc luôn. Sau đó mỗi khi ngang qua các ngôi miếu thì con k tụng danh hiệu Phật Di Đà nữa. Mà con tụng danh hiệu Bồ Tát. Vì con nghĩ bản thân con chưa làm đc việc gì để tạo duyên lành mà có thể gặp được Người. Chỉ có mỗi việc con niệm danh hiệu Phật khi ngang qua các ngôi miếu thôi. Con làm việc đó cũng gần 5 năm Nên con làm theo lời Người dạy. Sau đó thì con tìm hiểu thêm và giờ con có thời gian là niệm Chú Đại Bi. Thật sự Mẹ Quán Thế Âm rất linh ứng.

  Trả lời
 6. Thầy cho con hỏi là còn k có thời gian đọc chú đại bi ở nhà.vì vậy con đóc ở nơi làm việc vào buổi trưa được k ak.và con chỉ ăn chay vào ngày mùng 1 và 15 dc k ak.Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cưu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát.

  Trả lời
 7. Quay đầu là bờ · Edit

  Con năm nay 24t , trước giờ cuộc sốg của con đều dựa dẫm vào người yêu và gia đình , bỗng nhiên nhiều chuyện xui ập tới khiến con nghi ngờ nhà bên bạn gái con hại gì con , rồi còn nghi ngờ gia đình mình hại gì mình . Bây giờ con suy nghĩ lung tung sợ sệt nhữg người xug quah và nhất là đa nghi hết những người xung quanh , do tíh con yếu đuối nên nỗi sợ lấn át con . Con nghĩ chắc là do cái nghiệp nhiều đời trước tích góp lại đến để đòi nợ . Vì gia đình , vì tình cảm với bạn gái con nên con phải cố gắg , có những lúc buông xuôi hết tất cả để thanh thản nhưng chợt nhận ra phải mạnh mẽ . Con thật sự rất khổ tâm

  Trả lời
 8. thần thiên bé nhỏ · Edit

  con năm nay 32 tuổi , con rất muốn niệm phật . nhưng con không biết mình phải bắt đầu niệm từ đâu cho đúng . xin người chỉ dạy cho con ạ!
  mỗi khi buồn chỉ cần tâm sự , con niệm nam mô . con thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn . mặc dù đã có gia đình và 3 cô con gái đáng yêu … nhưng tâm con thường xuyên không được an lạc , buồn phiền luôn đeo bám không ngừng . con cũng không biết nghiệp trướng kiếp trước và kiếp này có làm mình đang gặp oán nghiệp của hiện tại không nữa.
  con đi đến đâu , làm gì cũng không mấy khi may mắn . gặp tiểu nhân chắn đường hoặc liên tục các chuyện không may . trong gia đình cũng không hợp cha hợp me , hợp c em gái .

  Trả lời
 9. Nam mô a di đà phật.

  Con xin chào mọi người, năm nay con 22t, con nhẹ vía nên người âm luân phiên theo con. Có khi con nghe họ trò chuyện, thấy họ, đêm ngủ cứ trằn trọc bị đè đến 2 lần một đêm, cuộc sống hoàn toàn mệt mỏi và bị xáo trộn. Ai chỉ đâu còn cũng đi để nhờ thầy cắt duyên âm. Cắt hết người này người khác lại theo. Đến lúc quá mệt mỏi thì con ngộ ra, chi bằng mình tự cứu mình. Nên con bắt đầu niện chú đại bị để gia tăng Phật tính trong người cho họ không tới gần dc con. Từ đó con không còn bị theo nữa.
  Nhưng không dừng lại ở đó.
  Con có khả năng biết trước đc chuyện gì tốt xấu sắp xảy ra thông qua mắt bị giật. Nó đúng đến kinh khủng. Mà đa số việc k may cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn. Cảm giác biết trước đc điều gì xấu xảy ra nhưng không rõ và không thể ngăn cản đc nó làm con rất sợ hãi và mệt mỏi.
  Mn có cách nào gỡ bỏ khả năng này của con không ạ. Mn xin hãy giúp con. Đây là mail của con behindthesmile2012@gmail.com. Con xin chân thành cám ơn.

  Trả lời
 10. phật pháp thật nhiệm mầu6 năm m chua có em bé vậy mà nhờ phật pháp luôn hồi hướng và có niềm tin vào quan thế âm bồ tát gia hộ độ trì mà giờ mình đã có em bé dù chạy chữa khâp nơi đông tây y đều kết hợp rồi.
  adidaphat.Nên mọi người ơi hãy luôn để tâm mình tịnh,lam việc thiện,giúp đỡ mọi người và luôn hướng về phậ pháp thì điều mong ước của bạn se thành hiện thực..

  Trả lời
  1. Minh 4 nam moi co e be bang cach thu tinh ong nghiem ,,, minh tin tuong phat phap, cau nguyen mẹ quán thế âm bồ tát ,,, và giờ mình đc 2 bé gái,,, bạn đến bv phu sản mêkong ,,, vào khoa hiếm muộn ,,, bs dieu tri là bs âu nhựt luân thử đi bạn,,, bác rất hay,,, cố gắng kiên trì theo bác

   Trả lời
 11. Mình theo bs phạm quang nhật. 311 nguyễn thị nhỏ. Quận 11.tp hcm Bạn có thể tham khảo rồi sắp xếp đến khám thử xem sao.

  Trả lời
 12. Mình theo đạo Cao Đài khi nhập môn vào đạo, có đoạn buộc với lời thề suốt đời ko bỏ đạo và chỉ biết duy nhất mỗi đạo Cao Đài, mình nghe nói Chú Đại Bi rất linh ứng mình rất muốn được học nhưng còn e ngại vì theo mình được biết đây là bộ chú của đạo Phật. Mình xin lĩnh ý kiến của bạn hiểu biết sâu về vấn đề này . thanks

  Trả lời
 13. Con tên loạn nam nay 33 tuổi cuộc sống của con lúc nào cũng lan dan tình duyên và dau khổ mọi mặc.gio con lại mất phải can bệnh lao ngày ngày hành hạ con..con cũng không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì ma ngày ngày phải sống dau khổ kg có ngày hp…con muốn học chua đại bi như không biết học làm sao..mong giúp đỡ cho con

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan .
   Bạn lên youtube tìm xem bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ. Trong phần đầu hoặc cuối bài giảng thầy có để sđt và địa chỉ chùa Pháp Tạng. Thầy là giảng sư và cũng là Thầy Thuốc giỏi. Hi vọng bạn gặp được Thầy để Thầy cho thuốc uống và hướng dẫn bạn tu tập để giảm bớt nghiệp ác trong thời hiện tại

   Trả lời
 14. Người điên · Edit

  Những điều toi mong mun deu dat thanh khi tam toi mot cho nhung ngat noi moi lan mun j do thi khong cach nao cho tam yen ca mun buot chat mot cho lam nhung no cu tu roi ra ma khong the khong che

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan ơi. Bạn vào youtube xem Thầy Thích Trí Huệ giảng. Phần đầu bài giảng của Thầy có sđt, địa chỉ. Bạn thử tìm gặp Thầy xem. Thầy cũng là vị Thầy thuốc giỏi, thầy làm từ thiện thôi. Có nhiều bệnh ngặt nghèo thầy cũng trị được. Rồi bạn nhờ Thầy chỉ dạy bạn tu tập để giải bớt nghiệp. Mong bạn hết bệnh

   Trả lời
 15. Thu Phương nguyen · Edit

  Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì mình giúp.nhieu người đối nhé

  Trả lời
 16. Thị Huyền · Edit

  Buông xả tất cả để nắm giữ lấy tất cả.
  Cho đi tất cả để nhận lấy tất cả.
  Hoan tỷ tất cả để an lạc tất cả.
  Buông chấp tất cả để không vướng mắc tất cả.
  Thanh tịnh tất cả để tất cả thanh tịnh.

  Trả lời
 17. Con xin phật thương phật độ cho con dc mang thai dc sinh nở mẹ tron con vuông con trẻ ng non dạ còn ngu si dốt nát con xin phật thương và đại xá cho con để con sớm dc hoàn thành tâm nguyện của mình A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 18. CHÂU VIỆT HIONGW · Edit

  Xin phật linh thiêng bồ tát linh thiêng phù hộ mẹ con tai qua nạn khỏi. Khỏe mạnh sống vui vẽ với con. Con xin giảm thọ 10 tuổi . Vào tháng 7 hằng năm con sẽ ăn chay nguyên tháng trong vòng 10 năm . Nam mô a đi Đà phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát.

  Trả lời
 19. Con cầu bồ tát phù hộ cho con của con khỏe mạnh đến thế giới này. Những lỗi lầm tuổi trẻ mong Người từ bi đại xá phù hộ cho con được mẹ tròn con vuông

  Trả lời
 20. Lê Thị Ngọc Lý · Edit

  Con phải làm sao để Mẹ con được khỏe mạnh, bình an, không còn bệnh tật, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ Mẹ con, con nguyện xin Chư Phật Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ con được khỏe mạnh bình an, bệnh tật tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Mọi nghiệp báo gì của Mẹ kiếp này hay những kiếp trước hãy để con gánh trả thay Mẹ con, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tất cả các vị Chư Phật Bồ Tát chứng giám cho lòng thành của con mà phù hộ Mẹ con được hết bệnh, khỏe mạnh bình an. Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
  1. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin đức phật phù hộ cho con gái con, con vừa sinh ra đã không khóc và không thở được. Con bị thiếu tiểu cầu, thiếu máu sơ sinh, xuất huyết nội sọ, u nang ở não, hở van tim. Dù rằng lúc mang thai con đã làm tất cả xét nhiệm có cả chọc ối nhưng tất cả điều tốt, cho đến khi thai ở tuần 30 con lại bị đã ối bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân. Và khi vừa sinh con ra, con đã phải chịu đau đớn cho đến hôm nay, cháu được 1 tháng 6 ngày tuổi mà vẫn chưa được về nhà. Hàng ngày chứng kiến cảnh con đâu đớn mà lòng con đâu như dao cắt. Con không biết kiếp trước con và con gái của con đã làm gì sai? Mà phải chịu cảnh đâu lòng như vậy!!! Nhưng con xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy thương xót chúng sanh, thương xót gia đình con. Con xin được xám hối mọi tội lỗi của con và gia đình. Xin người phù hộ con của con được chữa khỏi được bệnh, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con xin hứa sẽ sống tốt, lo làm ăn để có khi có điều kiện, con sẽ thiện nguyện giúp để những hoàn cảnh khó khăn và dạy con trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Nam Mô A Di Đà Phật.

   Trả lời
 21. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện Đức Phật từ bi phồ hộ cho cha mẹ con được bình an khoẻ mạnh, bệnh tật được tiêu trừ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
 22. em rất phiền lòng về chuyện học hành và cũng chuẩn bị thi cử có ai giúp e biết nên đọc chú gì để tốt hơn ko ạ

  Trả lời
 23. đặng thị tường vi · Edit

  em đọc chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tác :Ôm A Ra-pa Sa Na Đi thần chú này mở mang trí huệ tăng khả năng nhớ

  Trả lời
 24. đặng thị tường vi · Edit

  buổi sáng mình đọc chú đại bi (mình muốn đọc 7 lần nhưng mới đọc tối lần thứ 5 thì ba mình về nên mình ko dám dọc nữa) sau đó cả ngày hôm đó mình rất mỏi mệt có thể giải thích cho mình lí do ko

  Trả lời
 25. Tại sao đọc Chú lại đọc 3, 7, 21 lần mà ko đọc 2,4,6 lần?
  Nhiều khi đang đọc mà quên mất số lần đọc sai thì có sao ko? Vd đọc 21 lần mà đọc thành 22 lần

  Trả lời
 26. Đừng đọc chú bậy bạ, cần phải có người hướng dẫn chứ không thì hậu quả hơi bị khó lường đó.

  Trả lời
 27. Con cầu xin Các Vị Chư Phật phù hộ độ trì cho 2 Mẹ Con chị, cố gắng lên chị nhé. Em chúc con của chị thật nhiều sức khỏe, mau chống bình phục ạ và gia đình chị sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Nam Mô A Đi Đà Phật.

  Trả lời
  1. Cho mình hỏi .mình mới niệm chú đại bi.vì vk ck mình 2 năm rồi ko có con vô tình được chị kia chỉ tụng chú . Vậy trong lúc tụng mình có khấn cầu xin gi ko ạ

   Trả lời
 28. Xin phép được hỏi vì sao mỗi lần tôi niệm chú đại bi là ngáp buồn ngủ dù trước và sau tôi lại không như thế, đặc biệt là từ 2 câu đầu là tôi ngáp và 3 câu cuối cũng vậy? Cảm ơn nếu có ai đó giải thích giúp.

  Trả lời
  1. Theo mình , nếu có lòng kính thành muốn trì tụng nhưng chưa có duyên thì hãy cung kính niệm mẹ Quan Âm bày tỏ lòng muốn học Chú mẹ sẽ đọ trì cho bạn tinh tấn

   Trả lời
 29. Tôi bị bệnh thoai hoa cot song đầu gối khớp cổ chân đọc chú đại bị 9 biến ngày 4 lần giờ đã khỏi bệnh mà ko uống thuốc

  Trả lời
 30. tôi từng là ngừoi vào tù ra tội 6 lần rồi , sống sa đọa u mê….. Nhưng khi được nghe và trì chú đại bi của đưc đại bi mẹ uán Thế Âm Bồ Tát để được đối trước mừoi phương đạo sư các chư vị Phật các chư vị đại Đại Bồ Tát các chư vị thần thánh mà thành tâm sám hối thì tôi đã được khai thông trí tuệ bừng sáng một hướng đi chính thiện .Tôi thật sự xúc động không biết nói gì để bày tỏ nỗi lòng cảm tạ đến tất cả các chư vị phật pháp đã cho con tìm lại được chính bản thiện khai thông trí tuệ con khỏi u mê lạc lối ….
  con xin cảm tạ
  Con NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 31. Lời chữ Chú Đại Bi giúp vượt qua khổ đau và dịch bệnh: https://drive.google.com/file/d/15xcvEDY5_nNojrqM3XoFa8NcbR-XKjb8/view?usp=sharing

  Trả lời
 32. Em chào các anh chị em, anh chị em nào bị hiếm muộn, hãy thử phương pháp này của em xem sao ạ. Em đọc bình luận thấy nhiều anh chị hỏi nên hữu duyên em chia sẽ ạ.
  Anh chị lấy lá cây lược vàng nếu ăn được thì tốt không ăn được thì nấu nước uống. Cây này tuy khoa học chưa chứng minh nhưng nó là cây thuốc nam thử cũng không mất gì đâu ạ. Anh chị em uống trước và trong lúc muốn có em bé nhé vì nó sẽ có tác dụng dễ dàng thụ thai, nên uống trước và trong ngày rụng trứng ạ. Bạn em và bản thân em cũng khó có bé cũng làm cách này ạ.

  Trả lời

Bình luận