Chú đại bi

Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Hành giả trì, đọc, tụng chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục. Thần chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni, toàn văn chú đại bi có 84 câu, 415 chữ

Chú đại bi 108 biến có chữ do thầy Thích Trí Thoát tụng

Video trên là chú đại bi 108 biến, quý vị có thể xem thêm các video thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi 5 biến, 7 biến, 21 biến ở đây:

Chú đại bi tiếng Việt

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi chuẩn được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần khi trì biến cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt trong Kinh Đại bi tâm đà la ni HT Thích Thiền Tâm dịch

Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thứ hoạnh tử

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.
Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.
Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Chú đại bi

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Đây là bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học cách tụng bài chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan hỷ xem video hướng dẫn: Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn từng câu rất dễ học theo.

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Chú đại bi ngôn ngữ Sanskrit

Các bài pháp khác về chú đại bi:

Nguyện cho tất cả hành giả phát tâm đọc trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

4.4/5 - (1266 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

466 Trả lời to "Chú đại bi"

 1. Em chào các anh chị em, anh chị em nào bị hiếm muộn, hãy thử phương pháp này của em xem sao ạ. Em đọc bình luận thấy nhiều anh chị hỏi nên hữu duyên em chia sẽ ạ.
  Anh chị lấy lá cây lược vàng nếu ăn được thì tốt không ăn được thì nấu nước uống. Cây này tuy khoa học chưa chứng minh nhưng nó là cây thuốc nam thử cũng không mất gì đâu ạ. Anh chị em uống trước và trong lúc muốn có em bé nhé vì nó sẽ có tác dụng dễ dàng thụ thai, nên uống trước và trong ngày rụng trứng ạ. Bạn em và bản thân em cũng khó có bé cũng làm cách này ạ.

  Trả lời
 2. Lời chữ Chú Đại Bi giúp vượt qua khổ đau và dịch bệnh: https://drive.google.com/file/d/15xcvEDY5_nNojrqM3XoFa8NcbR-XKjb8/view?usp=sharing

  Trả lời
 3. tôi từng là ngừoi vào tù ra tội 6 lần rồi , sống sa đọa u mê….. Nhưng khi được nghe và trì chú đại bi của đưc đại bi mẹ uán Thế Âm Bồ Tát để được đối trước mừoi phương đạo sư các chư vị Phật các chư vị đại Đại Bồ Tát các chư vị thần thánh mà thành tâm sám hối thì tôi đã được khai thông trí tuệ bừng sáng một hướng đi chính thiện .Tôi thật sự xúc động không biết nói gì để bày tỏ nỗi lòng cảm tạ đến tất cả các chư vị phật pháp đã cho con tìm lại được chính bản thiện khai thông trí tuệ con khỏi u mê lạc lối ….
  con xin cảm tạ
  Con NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 4. Tôi bị bệnh thoai hoa cot song đầu gối khớp cổ chân đọc chú đại bị 9 biến ngày 4 lần giờ đã khỏi bệnh mà ko uống thuốc

  Trả lời
 5. Xin phép được hỏi vì sao mỗi lần tôi niệm chú đại bi là ngáp buồn ngủ dù trước và sau tôi lại không như thế, đặc biệt là từ 2 câu đầu là tôi ngáp và 3 câu cuối cũng vậy? Cảm ơn nếu có ai đó giải thích giúp.

  Trả lời
  1. Theo mình , nếu có lòng kính thành muốn trì tụng nhưng chưa có duyên thì hãy cung kính niệm mẹ Quan Âm bày tỏ lòng muốn học Chú mẹ sẽ đọ trì cho bạn tinh tấn

   Trả lời
   1. Theo như em biết thì việt đọc kinh hay ngồi thiên mà buồn ngủ là do nghiệp muốn ko như thế thì hãy hít thở sâu còn thiền thì hãy đứng lên đi lại đầu tiên là 5 phút hôm sau 10 p …
    Chưa quen việc ngồi thiền thì lên tập thiền chánh niệm để điều hoà hơi thở nhé❤️

    Trả lời
   2. Pháp danh Như Lan · Edit

    Theo tôi biết thì do ma quỉ cám dỗ đó nên đòi hỏi phải nhất tâm trì chú hướng về Mẹ Quan Âm để vượt qua từ từ sẽ hết ! Ma quỉ phải nghe theo lời kinh của bạn mà tu ko còn quấy rối nữa !

    Trả lời
 6. Con cầu xin Các Vị Chư Phật phù hộ độ trì cho 2 Mẹ Con chị, cố gắng lên chị nhé. Em chúc con của chị thật nhiều sức khỏe, mau chống bình phục ạ và gia đình chị sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Nam Mô A Đi Đà Phật.

  Trả lời
  1. Cho mình hỏi .mình mới niệm chú đại bi.vì vk ck mình 2 năm rồi ko có con vô tình được chị kia chỉ tụng chú . Vậy trong lúc tụng mình có khấn cầu xin gi ko ạ

   Trả lời
 7. Đừng đọc chú bậy bạ, cần phải có người hướng dẫn chứ không thì hậu quả hơi bị khó lường đó.

  Trả lời
 8. Tại sao đọc Chú lại đọc 3, 7, 21 lần mà ko đọc 2,4,6 lần?
  Nhiều khi đang đọc mà quên mất số lần đọc sai thì có sao ko? Vd đọc 21 lần mà đọc thành 22 lần

  Trả lời
 9. đặng thị tường vi · Edit

  buổi sáng mình đọc chú đại bi (mình muốn đọc 7 lần nhưng mới đọc tối lần thứ 5 thì ba mình về nên mình ko dám dọc nữa) sau đó cả ngày hôm đó mình rất mỏi mệt có thể giải thích cho mình lí do ko

  Trả lời
 10. đặng thị tường vi · Edit

  em đọc chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tác :Ôm A Ra-pa Sa Na Đi thần chú này mở mang trí huệ tăng khả năng nhớ

  Trả lời
 11. em rất phiền lòng về chuyện học hành và cũng chuẩn bị thi cử có ai giúp e biết nên đọc chú gì để tốt hơn ko ạ

  Trả lời
 12. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện Đức Phật từ bi phồ hộ cho cha mẹ con được bình an khoẻ mạnh, bệnh tật được tiêu trừ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
 13. Lê Thị Ngọc Lý · Edit

  Con phải làm sao để Mẹ con được khỏe mạnh, bình an, không còn bệnh tật, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ Mẹ con, con nguyện xin Chư Phật Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ con được khỏe mạnh bình an, bệnh tật tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Mọi nghiệp báo gì của Mẹ kiếp này hay những kiếp trước hãy để con gánh trả thay Mẹ con, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tất cả các vị Chư Phật Bồ Tát chứng giám cho lòng thành của con mà phù hộ Mẹ con được hết bệnh, khỏe mạnh bình an. Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
  1. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin đức phật phù hộ cho con gái con, con vừa sinh ra đã không khóc và không thở được. Con bị thiếu tiểu cầu, thiếu máu sơ sinh, xuất huyết nội sọ, u nang ở não, hở van tim. Dù rằng lúc mang thai con đã làm tất cả xét nhiệm có cả chọc ối nhưng tất cả điều tốt, cho đến khi thai ở tuần 30 con lại bị đã ối bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân. Và khi vừa sinh con ra, con đã phải chịu đau đớn cho đến hôm nay, cháu được 1 tháng 6 ngày tuổi mà vẫn chưa được về nhà. Hàng ngày chứng kiến cảnh con đâu đớn mà lòng con đâu như dao cắt. Con không biết kiếp trước con và con gái của con đã làm gì sai? Mà phải chịu cảnh đâu lòng như vậy!!! Nhưng con xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy thương xót chúng sanh, thương xót gia đình con. Con xin được xám hối mọi tội lỗi của con và gia đình. Xin người phù hộ con của con được chữa khỏi được bệnh, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con xin hứa sẽ sống tốt, lo làm ăn để có khi có điều kiện, con sẽ thiện nguyện giúp để những hoàn cảnh khó khăn và dạy con trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Nam Mô A Di Đà Phật.

   Trả lời
 14. Con cầu bồ tát phù hộ cho con của con khỏe mạnh đến thế giới này. Những lỗi lầm tuổi trẻ mong Người từ bi đại xá phù hộ cho con được mẹ tròn con vuông

  Trả lời
 15. CHÂU VIỆT HIONGW · Edit

  Xin phật linh thiêng bồ tát linh thiêng phù hộ mẹ con tai qua nạn khỏi. Khỏe mạnh sống vui vẽ với con. Con xin giảm thọ 10 tuổi . Vào tháng 7 hằng năm con sẽ ăn chay nguyên tháng trong vòng 10 năm . Nam mô a đi Đà phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát.

  Trả lời
 16. Con xin phật thương phật độ cho con dc mang thai dc sinh nở mẹ tron con vuông con trẻ ng non dạ còn ngu si dốt nát con xin phật thương và đại xá cho con để con sớm dc hoàn thành tâm nguyện của mình A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 17. Buông xả tất cả để nắm giữ lấy tất cả.
  Cho đi tất cả để nhận lấy tất cả.
  Hoan tỷ tất cả để an lạc tất cả.
  Buông chấp tất cả để không vướng mắc tất cả.
  Thanh tịnh tất cả để tất cả thanh tịnh.

  Trả lời
 18. Thu Phương nguyen · Edit

  Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì mình giúp.nhieu người đối nhé

  Trả lời
  1. Nam mô dược sư phật. Chị hãy đọc chú dược sư phật mỗi ngày và trì chú vào sữa hay cơ thể của cháu. Nam mô dược sư phật xin ngày hãy phù hộ cho đứa trẻ mà con vừa đọc được trên lời kể của bài báo này. Con xin hồi hướng tất cả công đức đọc kinh và niệm phật của con mỗi ngày cho đứa trẻ bệnh tật trên thế giới được khoẻ mạnh. Con cầu mong tất cả trẻ em trên thế giới này đều được khoẻ mạnh và vượt qua được mọi khổ đau của bệnh tật. Nam mô dược sư phật

   Trả lời
 19. Người điên · Edit

  Những điều toi mong mun deu dat thanh khi tam toi mot cho nhung ngat noi moi lan mun j do thi khong cach nao cho tam yen ca mun buot chat mot cho lam nhung no cu tu roi ra ma khong the khong che

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan ơi. Bạn vào youtube xem Thầy Thích Trí Huệ giảng. Phần đầu bài giảng của Thầy có sđt, địa chỉ. Bạn thử tìm gặp Thầy xem. Thầy cũng là vị Thầy thuốc giỏi, thầy làm từ thiện thôi. Có nhiều bệnh ngặt nghèo thầy cũng trị được. Rồi bạn nhờ Thầy chỉ dạy bạn tu tập để giải bớt nghiệp. Mong bạn hết bệnh

   Trả lời
 20. Con tên loạn nam nay 33 tuổi cuộc sống của con lúc nào cũng lan dan tình duyên và dau khổ mọi mặc.gio con lại mất phải can bệnh lao ngày ngày hành hạ con..con cũng không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì ma ngày ngày phải sống dau khổ kg có ngày hp…con muốn học chua đại bi như không biết học làm sao..mong giúp đỡ cho con

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan .
   Bạn lên youtube tìm xem bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ. Trong phần đầu hoặc cuối bài giảng thầy có để sđt và địa chỉ chùa Pháp Tạng. Thầy là giảng sư và cũng là Thầy Thuốc giỏi. Hi vọng bạn gặp được Thầy để Thầy cho thuốc uống và hướng dẫn bạn tu tập để giảm bớt nghiệp ác trong thời hiện tại

   Trả lời
 21. Mình theo đạo Cao Đài khi nhập môn vào đạo, có đoạn buộc với lời thề suốt đời ko bỏ đạo và chỉ biết duy nhất mỗi đạo Cao Đài, mình nghe nói Chú Đại Bi rất linh ứng mình rất muốn được học nhưng còn e ngại vì theo mình được biết đây là bộ chú của đạo Phật. Mình xin lĩnh ý kiến của bạn hiểu biết sâu về vấn đề này . thanks

  Trả lời
 22. Mình theo bs phạm quang nhật. 311 nguyễn thị nhỏ. Quận 11.tp hcm Bạn có thể tham khảo rồi sắp xếp đến khám thử xem sao.

  Trả lời
  1. Minh 4 nam moi co e be bang cach thu tinh ong nghiem ,,, minh tin tuong phat phap, cau nguyen mẹ quán thế âm bồ tát ,,, và giờ mình đc 2 bé gái,,, bạn đến bv phu sản mêkong ,,, vào khoa hiếm muộn ,,, bs dieu tri là bs âu nhựt luân thử đi bạn,,, bác rất hay,,, cố gắng kiên trì theo bác

   Trả lời
 23. phật pháp thật nhiệm mầu6 năm m chua có em bé vậy mà nhờ phật pháp luôn hồi hướng và có niềm tin vào quan thế âm bồ tát gia hộ độ trì mà giờ mình đã có em bé dù chạy chữa khâp nơi đông tây y đều kết hợp rồi.
  adidaphat.Nên mọi người ơi hãy luôn để tâm mình tịnh,lam việc thiện,giúp đỡ mọi người và luôn hướng về phậ pháp thì điều mong ước của bạn se thành hiện thực..

  Trả lời
 24. Nam mô a di đà phật.

  Con xin chào mọi người, năm nay con 22t, con nhẹ vía nên người âm luân phiên theo con. Có khi con nghe họ trò chuyện, thấy họ, đêm ngủ cứ trằn trọc bị đè đến 2 lần một đêm, cuộc sống hoàn toàn mệt mỏi và bị xáo trộn. Ai chỉ đâu còn cũng đi để nhờ thầy cắt duyên âm. Cắt hết người này người khác lại theo. Đến lúc quá mệt mỏi thì con ngộ ra, chi bằng mình tự cứu mình. Nên con bắt đầu niện chú đại bị để gia tăng Phật tính trong người cho họ không tới gần dc con. Từ đó con không còn bị theo nữa.
  Nhưng không dừng lại ở đó.
  Con có khả năng biết trước đc chuyện gì tốt xấu sắp xảy ra thông qua mắt bị giật. Nó đúng đến kinh khủng. Mà đa số việc k may cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn. Cảm giác biết trước đc điều gì xấu xảy ra nhưng không rõ và không thể ngăn cản đc nó làm con rất sợ hãi và mệt mỏi.
  Mn có cách nào gỡ bỏ khả năng này của con không ạ. Mn xin hãy giúp con. Đây là mail của con behindthesmile2012@gmail.com. Con xin chân thành cám ơn.

  Trả lời
 25. thần thiên bé nhỏ · Edit

  con năm nay 32 tuổi , con rất muốn niệm phật . nhưng con không biết mình phải bắt đầu niệm từ đâu cho đúng . xin người chỉ dạy cho con ạ!
  mỗi khi buồn chỉ cần tâm sự , con niệm nam mô . con thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn . mặc dù đã có gia đình và 3 cô con gái đáng yêu … nhưng tâm con thường xuyên không được an lạc , buồn phiền luôn đeo bám không ngừng . con cũng không biết nghiệp trướng kiếp trước và kiếp này có làm mình đang gặp oán nghiệp của hiện tại không nữa.
  con đi đến đâu , làm gì cũng không mấy khi may mắn . gặp tiểu nhân chắn đường hoặc liên tục các chuyện không may . trong gia đình cũng không hợp cha hợp me , hợp c em gái .

  Trả lời
 26. Quay đầu là bờ · Edit

  Con năm nay 24t , trước giờ cuộc sốg của con đều dựa dẫm vào người yêu và gia đình , bỗng nhiên nhiều chuyện xui ập tới khiến con nghi ngờ nhà bên bạn gái con hại gì con , rồi còn nghi ngờ gia đình mình hại gì mình . Bây giờ con suy nghĩ lung tung sợ sệt nhữg người xug quah và nhất là đa nghi hết những người xung quanh , do tíh con yếu đuối nên nỗi sợ lấn át con . Con nghĩ chắc là do cái nghiệp nhiều đời trước tích góp lại đến để đòi nợ . Vì gia đình , vì tình cảm với bạn gái con nên con phải cố gắg , có những lúc buông xuôi hết tất cả để thanh thản nhưng chợt nhận ra phải mạnh mẽ . Con thật sự rất khổ tâm

  Trả lời
 27. Thầy cho con hỏi là còn k có thời gian đọc chú đại bi ở nhà.vì vậy con đóc ở nơi làm việc vào buổi trưa được k ak.và con chỉ ăn chay vào ngày mùng 1 và 15 dc k ak.Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cưu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát.

  Trả lời
  1. Đọc ở đâu cũng được bạn à. Đọc từ tâm. Chỗ sạch sẽ đàg hoàng thì đọc tiếng. Chỗ ko thanh tịnh hay phòng ngủ có thể niệm trong miệng không phát ra tiếng. Nam mô Dược sư phật

   Trả lời
 28. Con là sinh viên. Năm nay 20t. Con xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có lòng tin hơn với Phật Pháp. Con đi sinh hoạt Gia đình Phật tử từ hồi bé xíu, đến năm 18t vào Tp học nên k có điều kiện đi sinh hoạt như trước. Nhưng các ngày rằm mùng 1 có tg là con vẫn về chùa thắp nhang. Năm lớp 8, là 14t, con được đi trại Hạnh ở Lâm Đồng. Xe đi từ sáng sớm, lòng con thì rất vui và háo hức nên trên xe cứ mãi nhìn ra cửa sổ k ngủ được. Trong khi nhìn ra 2 bên đường con nhận thấy có rất nhiều ngôi miếu dựng lên cho những người bị tai nạn trên đường. Theo được biết thì những ngôi miếu là nhà của những vong hồn xấu số k may qua đời k có nới nương nhờ nên người dân lập nên để họ được ở yên ổn. Nhưng con được học ở Chùa là nếu họ cứ ở mãi trong những ngôi miếu như vậy thì k thể đi theo Phật mà vãng sanh cực lạc được. Lúc đó con cảm thấy thương họ vô cùng. K biết bản thân phải làm sao mới có thể giúp họ. Vì con đâu có khả năng khuyên nhủ họ, con đâu gặp họ được. Mà thực sự con cũng k dám gặp. Hehe. Nên con nghĩ là mỗi khi ngang qua 1 ngôi miếu như vậy con sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Để hồi hướng cho họ vãng sanh. Điều đó trở thành thói quen của con và con xem như trách nhiệm của 1 Phật tử. Sau này đi qua nghĩa trang hay những ngôi mộ con vẫn luôn làm vậy. Sau kì nghỉ Tết ta vừa rồi, con vào lại sài gòn đi học, sáng hôm đó con đứng ở trạm xe bus ngã tư Thủ Đức để đón xe số 10 đi học thì con có gặp 2 cụ bà mang đồ lam đi chùa cũng đứng đón xe để về nhà, trong đó có 1 cụ bị mù. Con nhường chỗ ngồi chờ cho cụ bà bị mù đó thì cụ bà bắt chuyện với con. Sau 1 hồi nói chuyện thì bà dạy cho con là nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu xin cho bản thân luôn được may mắn. Sau đó bà tặng cho con 1 cái bao lì xì, nói là lộc bà mới xin của Sư Phụ ở ngôi chùa bà mới đi viếng về, bà cháu mình có duyên, giờ bà tặng cho con nhá. Lòng con lúc đó rất vui vì k nghĩ giữa nơi xa lạ này lại gặp người tốt mà lại được lộc. Về đến nhà thì con mở ra xem. Bên trong có 1 tờ 5ngàn mới tinh và 1 miếng thiệp nhỏ, 1 mặt ghi bài thơ. ” Con thấy Phật ngự trong làn gió mát. Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi giác ngộ buông ưu phiền, oán giận. Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên”. Mặt kia in hình của 1 vị Ta Bà Ha đề dòng chữ:” Quán Âm hiện tướng Đại Ca Diếp Tôn Giả chỉ dẫn tu hành”. Lúc đó con nổi hết da gà vì cảm thấy sao mà trùng hợp mọi thứ. Bà cụ con gặp như là Bồ Tát Hiện thân dạy cho con tu học. Con vui đến khóc luôn. Sau đó mỗi khi ngang qua các ngôi miếu thì con k tụng danh hiệu Phật Di Đà nữa. Mà con tụng danh hiệu Bồ Tát. Vì con nghĩ bản thân con chưa làm đc việc gì để tạo duyên lành mà có thể gặp được Người. Chỉ có mỗi việc con niệm danh hiệu Phật khi ngang qua các ngôi miếu thôi. Con làm việc đó cũng gần 5 năm Nên con làm theo lời Người dạy. Sau đó thì con tìm hiểu thêm và giờ con có thời gian là niệm Chú Đại Bi. Thật sự Mẹ Quán Thế Âm rất linh ứng.

  Trả lời
  1. Cảm ơn e đã chia sẻ ! Thật tuyệt vời. Hiện tại c chưa biết cách tu như thế nào cho đúng. Chỉ tụng chú đại bi mỗi sáng và niệm phật niệm Mẹ quan Âm cứu khổ cứu nạn, làm việc thiện và sống thiện mỗi ngày. Rất muốn có ai đó chỉ mình cách tu để đạt kết quả tinh tấn nhất !

   Trả lời
 29. Con kiếp này có sự đau khổ. Nếu con muốn kiếp sau con có thể thực hiện ước mơ của mình. Con tụng chú này được không

  Trả lời
  1. Nếu ước mơ kiếp sau của bạn thành hiện thực, liệu bạn có chắc chắn sẽ kiếp sau bạn sẽ không phải chịu những khổ đau khác không? Tất cả những gì mình có thể chia sẻ với bạn là nên tin sâu sắc vào nhân quả, tu tập tốt theo lời Phật và Bồ Tát dạy. “Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng đời nay; muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”. Mong bạn an lành.
   A Mi Đà Phật.

   Trả lời
  2. Bất kỳ ai, bất kì đang như thế nào ,bất ki ở kiếp nào, đều cũng ĐƯỢC và NÊN tụng CHÚ ĐẠI BI bạn ạ.
   Tụng với tất cả niềm tin và lòng thành, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

   Trả lời
  1. Người điên · Edit

   Chỉ có kiếp này đừng mong kiếp sau lại muốn khổ nữa àk, hãy làm những điều tồt nhất khi ta còn thở và đừng mong ngày mai hãy sống vì hôm nay ,đừng vì ngày mai .

   Trả lời
 30. Con đang rất áp lực về con cái. Lăp gia đình cũng lâu mà chưa có con. Mỗi lần nghĩ tới là thấy buồn tủi. Nhất là nghe tin chị em trong nhà có tin vui. Con suy nghĩ nếu tương lai vk ck con ko có con không biết con có chịu đựng được ko nữa.

  Trả lời
   1. Zay thj b nen mach cho nhju ng bt dj cho dja chj thay so dt cung dc de ng ta tjm toj bt dau thanh cong ho co con dc zay b va thay b cung dc phuoc muk…

    Trả lời
     1. Thu Phương nguyen · Edit

      Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì .mình giúp.nhieu người đối nhé
      Quan trọng kootn kem.nhu bạn dỉtualai hiệu quângy mình khánh định cho bạn là đc nhé suytu nhà mình ma da.minh làm phúc cho ai thực sự mong muốn thoi

     2. HOÀNG THÁI ĐẠI · Edit

      Phật giáo dạy điều nhân nghĩa, rất có ích cho mọi người. Tuy nhiên, các thầy tu cần dịch kinh Phật sang tiếng Việt mới truyền bá rộng rãi được. Nhiều người đọc các bài kinh bằng tiếng Phạn âm Việt, chẳng hiểu gì cả khác gì học vẹt!

     1. Điều nầy chắc
      Chắn là bạn nầy cũng đi rất nhiều nơi.. mà ko có kết quả.
      Chứ nói gì bv từ dũ.

    1. Thu Phương nguyen · Edit

     Mình 6nam.moi có con.minh.lam.phuc chú ko.phai có y gì nhề mong mọi.kho số.minh BT.minh giúp bảo đảm sẽ có ma kootn kem.nhu cho bạn đi ỷua.ai chăm nhat5thang ko uống thuốc 3thangko tôn kém.nha ban0989806552chi phuong

     Trả lời
    2. Diệu Tâm Hải · Edit

     Chị ơi, không rõ là chị đã có em bé chưa ạ?
     Chú Đại bi nhiệm màu lắm, chị cứ thành tâm trì tụng và cầu xin mẹ Quán Âm là sẽ có thôi ạ. Rất nhiều trường hợp nhờ trì tụng chú Đại bi miên mật và thành tâm mà có được con. Nếu chị dùng facebook thì chị tìm đến nhón Làng ta. Trong đó có rất nhiều người thật việc thật chị ạ.
     Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chị sớm được như ý nguyện

     Trả lời
  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Bạn muốn có con.gap mình vì chủ duyên sẽ giúp bạn nhé ko tôn kém.nhu bạn đi chùa ở viện nhưng phải có chú tâm sẽ đc cuuva gặp đc thấy yên tâm nhé vì mình ,6nam giờ có con ỷai 3tuoi.0989806552chi phương nhà ban

   Trả lời
  2. Nguyễn Thành · Edit

   Bạn ơi. Mình cg muộn con 4 năm. Mổ 2 lần, trường hợp khó lắm nhé Từ dũ,, Hùng Vương, ĐHYD bs Âu Nhật Luân mổ nhé, đang đợi Bác ANL cho thụ tinh ống nghiệm).
   Uống Đông Tây Y các kiểu nhé.
   Mình Trì Chú Đại Bi, do 1 lần tuyệt vọng vào Chùa Phổ Quang gặp mưa, ở đó miết mấy tiếng k biết làm gì nên Trì vậy đó, chứ kh hề biết Chú Đại Bi là gì trước đó.
   Sau mình về uống thuốc Nam, đúng 2 tháng sau có bầu ( tức là 2 tháng sau biết tin bầu được 1 tháng).
   Mình uống thuốc Nam trên Đắc Nông cũng khoảng 2 lần hơn 1 triệu.
   Bạn liên lạc thử nhé Cô Liên: 0389733111
   ( cô dân tộc, nên nói chuyện qua ĐT phải chậm 1 chút)
   Giờ mình 2 con trai 7 và 5 tuổi rồi.
   Chúc bạn may mắn như mình nhé.

   Trả lời
  3. Bn lên google gõ bác sĩ Cao Hữu Thịnh (bác sĩ BV Từ Dũ chuyên khoa hiếm muộn), bác đã điều trị nhiều ca khó và mát tay lắm nhé!!! Bn thử xem

   Trả lời
  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Chú duyên nên.minh.lamphuc vì mình 6nam.moi codi bệnh viện thú tình ko đc nhưng có duyên lại có.va mình sẽ lam.phuc cho ai thực sự có tâm và mong có con ko tôn kém nhà bạn.0989806552chi phuong

   Trả lời
  2. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

   Trả lời
  3. Nam mô a Di Đà Phật..cho minh hỏi thí dụ ngồi trên nệm đọc chú đại bi trên Điện Thoại dc không ạ… đọc Điện thoại tốt không hay minh phải ra mua sách kinh về đọc ban cảm ơn bạn nhiều ạ

   Trả lời
 31. Nguyễn Hồng Tuấn · Edit

  @Chương, chào bạn mình xin phép trả lời nghi vấn của bạn. Tốt nhất bạn nên ăn chay trước khi trì tụng chú Đại Bi bạn nhé, không được 1 ngày thì cố gắng trước khi tụng hoặc sau khi tụng bạn nên ăn chay cho sạch sẽ thanh tịnh. Ví dụ sáng ngày hôm nay bạn tụng thì cố gắng trong buổi sáng đó bạn nên ăn chay, chiều tối ăn mặn ( mạng) cũng được nhưng ăn mặn (mạng) rồi tốt nhất đừng nên tụng nữa sẽ giảm sự linh ứng đi nhiều ( ngoại trừ bạn đang trong tình thế nguy hiểm cấp bách). Cố gắng giữ 5 giới và sống tốt nhé bạn thì bạn sẽ cảm nhận được oai lực không thể nghĩ bàn của chú đại bi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc, Nam mô A Di Đà Phật!!

  Trả lời
  1. Neu bn nói vậy những người ăn mặn sẻ k dc đọc thần chú sau bn …neu 1 so nguoi k an chay dc thi sau …theo mjk nghi neu ai co tam ve phat thi du an chay hay man phat cug tiep do dc con nguoi an chay dc thi tot…bn noi an chay truoc doc kinh xong ăn mặn lm vay co phai mjk dag lừa dối phật k

   Trả lời
    1. đặng thị tường vi · Edit

     mình tuy quy y từ rất lâu rồi nhưng đó chỉ là một cái duyên lúc đó mình không có được học giáo lý phật giáo chỉ đi chùa rồi đúng dịp nên được thầy làm lễ quy y ,có một người quen của má mình cho mình hai quyển kinh một quyển nhật tụng ,một quyển kinh của Quán Thế Âm ,sau đó do lúc đó không biết tại sao mình lạy phật chân mình nó đau mà đau cả khớp háng ,vả lại mình đi chùa thấy cầu phật không thấy kết quả mình lại nghe tới luật nhân quả mình hiểu rằng con người tạo nghiệp kiếp trước kiếp này hưởng quả sướng khổ gì thì cũng có lí do sẵn cả rồi mà công việc của gia đình mình liên quan tới sát sanh mình thấy đã sát sanh mà còn đi chùa mình thấy nó giả tạo ,mà tuy đi chùa nhưng mình cũng không mấy tin tưởng vào chuyện tâm linh là có thật mình chỉ nghĩ đó là truyền thống của ông bà thôi nên mình rất ít đi.Cho đến mấy tháng trước trong nhà mình xảy ra mấy chuyện kinh khủng trong chuyện tâm linh chuyện dài mình không nói ra đây được ,mình sợ quá nên đã cầu Quán Thế Âm Bồ tác mình cầu hai ba lần mà lần nào cũng ứng nghiệm mình mới biết trên đời này có thần phật ma quỷ mà không hiểu tại sao trong nhà chỉ có mình thấy mình những chuyện đó ,mỗi ngày mình đọc kinh nhật tụng để cầu cho họ siêu thoát ,rồi có lần có người vào trong mơ của mình chỉ dẫn mình đọc mình cứ tưởng là những người âm họ nói sau đó nghĩ lại thì không phải chắc đức Phật nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của mình nên mới hướng dẫn mình .Trước đó trong nhà mình không ai tin tưởng chuyện tâm linh nhất là ba của mình ngay cả cúng kính là do má mình dụ ổng ổng mới cho cúng sơ sơ thôi trong nhà cũng chưa bao giờ thờ phật cho nên khi xảy ra chuyện mình cứ kéo đại cái phao cấp cứu .Sau gần một tháng niệm kinh thế giới của mình xảy ra nhiều chuyện có mấy lần mình được cứu khi bị tấn công mình cũng nhận ra được khi cầu phật giúp mình thì phải thật sự khẩn thiết và không được cầu những chuyện như tiền tài hại người sẽ không ứng nghiệm có khi còn bị báo ứng .Vậy đó, vì không biết nên mình làm đại cũng may đúng đường mặc dù chưa giải quyết được việc trong nhà nhưng ít nhất kẻ ác không dám ló mặt về nhà , cho nên mình mới khuyên bạn nên đi chùa ở đó mình sẽ học được cách tụng sao cho đúng bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều mà trước giờ mình không biết không giống mình giờ phải lên mạng mò mẫm chớ đọc kinh mà người đọc không hiểu cái gì thì làm sao” người ta “nghe hiểu được.

     Trả lời
     1. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

 32. người thường liệu có tư cách niệm Chú Đại Bi không ạ? người trần tục, ăn uống bình thường ( nhưng không ăn cá chép và thịt chó), có vợ. Nhưng không phạm sát giới, tà niệm ác,..

  Trả lời
   1. Nguyễn Minh Châu · Edit

    Niệm lúc nào cũng được nhé, thân sạch sẽ càng tốt, nhiếp tâm vào việc niệm chú. Uhm, đấy là kinh nghiệm em đã trải qua, chị có thể tham khảo ạ.

    Trả lời
    1. Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Con nguyện cho mẹ của con là Nguyễn Thị Sa, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953,luôn luôn được khoẻ mạnh, bình an ,vui vẻ an nhiên và sống thật lâu với chúng con. Con nguyện cho a chị em trong nhà con hòa thuận yêu thương nhau. Con nguyện cho lòng con buông bỏ được mọi tham sân si hận thù mà người khác đã làm tổn thương con. Con nguyện cho con và con trai con từ nay sống thật bình yên và hạnh phúc. Con nguyện cho con trai con chăm chỉ học thành tài và ngoan hiền hiếu thảo. Con nguyện cho mẹ con của con từ nay về sau sẽ có được tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Nguyện xin Phật tổ soi đường dẫn bước dìu dắt con và con trai trong cuộc sống luôn luôn gặp được người tốt việc tốt thiện lành nâng đỡ yêu thương..
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật.

     Trả lời
     1. Không phải ghi sai đâu bạn, mà là cách dịch âm của 2 bản khác nhau, bản mình ghi ở trên là bản dùng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông thì được dịch âm là Mạn đa ra. Còn bản bên dưới được dịch âm sau này, chia ra 84 câu ngắn cho dễ học thì lại được dịch âm Mạn đà ra

     1. Bạn ơi bạn thử ăn lá cây lược vàng đi ạ. Người nào bị thì người đó ăn trước và trong lúc muốn có em bé nhé. Có thể cả 2 vợ chồng cùng ăn. Cây này có người khó có con ăn xong có ấy ạ. Và mình cũng thế. Mong bạn hưu duyên đọc được bình luận của mình nhé.

     2. Bạn uống cây lược vàng trong thời gian muốn có bé. Ngày ăn 1 lá. Sẽ có thể có em bé nhé

     3. Đúng rồi ạ. Bạn cứ thử uống nhé. Cây thuốc nam , uống trước và trong lúc muốn có em bé ạ. Ăn trức tiếp mình nghĩ sẽ có tác dụng tốt hơn. Cái này là trải nghiệm của bản thân và cả bạn mình. Nên mong những ai hiếm muộn có thể sử dụng và sớm có con ạ.

     4. cả hai cùng ăn hoặc vợ chồng ai có vấn đề thì người đó ăn ạ, ăn trong giai đoạn rụng trứng bạn nha!

     5. Mọi người ơi mình xin phép đóng bình luận tại đây nhé. Có lẽ mình muốn giúp mọi người thật nhưng có vẻ một số bạn ko tin và có bình luận mình không hiểu lắm. Với đây là bình luận cuối cùng của mình nhé. Vì mình thấy có bạn đặt tên Oanh nhiều bạn đọc vô tưởng mình trả lời. Các bạn có thể không tin nhưng cũng xin đừng bình luận đùa cợt kiểu vậy. Vì mình nghĩ các bạn đã tìm đến trang này thì ít ra cũng nên bình luận văn minh xíu ạ.

     6. bạn tụng chú đại bi sẽ có duyên gặp được thầy thuốc chữa khỏi vô sinh cho vợ chồng bạn

   2. Mình cũng nghĩ vậy. Nếu điều kiện bạn không ăn chay được cũng không sao. Chỉ cần trước khi tụng thì nên tắm rửa sạch sẽ, đánh răng cho thân thơm tho, ăn mặc kín đáo và tụng ở chỗ trang nghiêm sạch sẽ một chút. Chỉ cần bạn nhất tâm và có sự tôn kính, niềm tin vững chắc thì đều hiệu quả như nhau. Đức Phật không phân biệt sang hèn cao thấp. THuyết pháp của Ngài là để chúng sinh tu tập tìm về thiện lương.

    Trả lời
     1. Đấy là lòng tôn trọng và tôn kính bạn ạ, cho mình hõi vậy khi đi chơi với người yêu hay ra mắt ba mẹ người yêu của bạn hoặc đi dự đám tiệc, bạn có tắm rữa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân k ??? Hay bạn ăn mắm tôm xong k tắm gội , chơi bời cả ngày rồi ỡ trần mặc quần đùi dép lào qa gia đình người yêu à???

     2. nếu bạn ko theo bất kì tôn giáo nào thì cũng đừng nói như thế. Bạn cung kính Tam Bảo thì phước cho bạn
      thân người khó được
      Phật pháp khó nghe

     3. Cho mình hỏi mình đọc Chú Đại Bi mà người khác nghe thấy mình đọc mà rất chăm chú nghe mình đọc vậy người đó có được gì ko ạ mình cảm ơn

  1. Hãy niệm, Đạo Phật không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giàu sang, nghèo hèn. Niệm thường xuyên thì những thói quen xấu sẽ chuyển và đó cũng là nghiệp. A Di Đà Phật

   Trả lời
  2. đặng thị tường vi · Edit

   bạn có thể niệm chỉ cần thành tâm là được nhưng tốt nhất bạn nên đi chùa có các thầy các phật tử chỉ dẫn sẽ hiểu rõ hơn là mình tự mò

   Trả lời
  3. Muội trương · Edit

   Ai cũng có tư cách niệm Chú Đại Bi và ai ai cũng có tư cách niệm Phật cả. Phật nói chúng sanh bình đẳng.

   Trả lời
  4. Các bạn đạo mến,
   Thật ra thì niệm Phật, niệm chú, thiền, tụng kinh là phương pháp thực tập chánh niệm để chúng ta có cơ hội làm yên ổn cái tâm để nó không chạy khắp nơi mà nhất là những suy nghĩ không lành mạnh. Khi mình còn nhiều tập khí, những thói quen không lành thì lại càng nên dùng những phương thức này trợ giúp. Mình có thể niệm như thế nào mình muốn, giờ nào cũng được, hoàn cảnh nào cũng đươc. Càng thành kính càng tốt. Niệm luôn cả ngày thì tuyệt vời. Còn đánh răng tắm rữa cũng là cách làm cho thân thể sạch sẽ thoải mái, gia tăng sự thành kính và kết quả. Để trả lời các comments ở dưới. Chú hoặc thần chú chỉ là những câu nhắc nhở, là công thức luyện tâm. Thần chú huyền bí là vì chúng ta chưa có cơ hội học ngôn ngữ của nó. Lúc 4 tuổi mình thích đi chùa và tụng chú đại bi. Lớn lên thường gặp nhiều vị thầy trả lời là chú đại bi không thể dịch và nhất là các thần chú. Trong lòng rất ấm ức vì mình đã có cơ hội học tiếng Anh để qua Mỹ, rồi học và tụng tiếng Hoa tại chùa Thiếu Lâm. Khi học thiền với quý thầy Thái Lan và Ấn Độ thì mới biết là các câu thần chú đều có ý nghĩa vì nó là tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) hay là tiếng Nam Phạn (Pali). Thì ra Chú Đại Bi dịch ra thì cũng không khó hiểu. Thí dụ như Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da -> Namah ratna trayaya => kính lạy Tam Bảo. Namo A Rị Da Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Ya -> Namo Arya-valokitesvaraya=> Kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới ..etc. Mình mới dịch có trên 40 câu của 84 câu nhưng đại ý là. Kính lạy ba ngôi báu (Phật, Pháp, Tăng), kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới Bồ Tát (Quán Tự Tại, Quán Thế Âm), chúng sanh vĩ đại, lòng thương lớn (đại bi). Khi gặp các khổ nạn thì thành kính nghĩ đến tên của ngài sẽ được thoát nạn. Ngài sẽ hiện ra trong tâm. Rồi các câu cuối kính lạy như trên. Mình dịch nghĩa của chữ theo dạng chữ nào nghĩa đó như Bhratr -> Brother->Anh em (Nam) -> 兄弟 (Huynh đệ). Chúc mọi người luôn bình yên và luôn có chánh niệm, áp dụng lời dạy của Đấng Tỉnh Thức để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Namo Tasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

   Trả lời
   1. Xin cảm ơn bạn đã giải thích Chú Đại Bi. Nếu có thể, xin bạn dịch sang Tiếng Việt 84 câu để các độc giả có thể hiểu được nội dung Chí Đại Bi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn!

    Trả lời
    1. Nguyễn Duyên · Edit

     Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát…
     Con cầu nguyện cho những người con yêu quý luôn mạnh khỏe ,bình an,tại qua,nạn khỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

     Trả lời
  5. Ai niệm cũng được bạn ạ. Quan trọng là tâm mình thành kính, nhất tâm niệm thôi. Không quan trọng là ai, làm gì…

   Trả lời
  6. Theo mình ,Chỉ cần trước khi trì tụng đọc 2 biến tịnh khẩu,và tịnh thân nghiệp,tâm thanh tịnh là có thể tụng

   Trả lời
  7. mình tụng thì đầu tiên là nên thành tâm, còn khi tụng bạn nên mặc quần áo nghiêm chỉnh, tụng nếu duy trì được liên tục sáng 3 lần, tối 5 lần bạn tụng liên tục rất tốt. nó có thể hóa giải mọi điều xấu may mắn sẽ đến. mình đã làm và tâm thấy cũng đã khác rất nhiều.

   Trả lời
 33. Cuoc song có lúc thang lúc tram,lúc dau kho tot cung.toi nam nay 32t ,toi da trai qua bao nhiêu song gio,kho khan cua cuoc doi.Có lúc bao nhiêu song gio cu den cung 1lúc,làm toi muôn gục ngã buông xuôi.nhưng nho long tin vào phat phat phap,và nghi chac do kiep truoc tao nghiep nen kiep nay phải tra.vi the ma toi co gang mạnh mẽ buoc tiep,vi tình yêu thuong cac con toi,và long tin vao su mau nhiem cua than phat nen toi co gang lam nhieu dieu tot,tao nhiêu phuoc duc cho các con toi va nhưng ac nghiep kiep truoc toi da lam.toi tin rang mình làm dieu tot thi sẽ duoc than phat gia ho.nhu cau het con bi cuc toi hoi thoi lai.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.

  Trả lời
 34. Nam mô A di Đà phật
  Cuộc đời con sao bất hạnh quá , cuộc đời con sao nhiều bế tắc và thương đau.
  Con là một người không bao giờ hại ai và làm xấu ai. Nhưng có lẻ số phận đang trêu đùa con.
  Con năm nay 27 tuổi vẫn còn rất trẻ và nhiều mơ ước. Có lẻ cuộc đời con bất hạnh quá thầy ơi.
  Con lấy chồng lúc con 23 tuổi , 2 vợ chồng con rất thương yêu nhau và sống với nhau rất hạnh phúc, niềm vui dân trào đến với 2 vợ chồng con là có 1 đứa con trai. Nhưng số phận thật trớ trêu chồng con và mẹ chồng con vì cứu con khỏi tai nạn mà cả 2 người đều mất. Cuộc đời con như rơi vào chốn địa ngục tăm tối , con con thì mới 9 tháng . Nhà nội thì hất hũi, nhà ngoại thì có ông ngoại suốt ngày say sỉn chửi bới có khi còn chẳng thương cho số phận con gái cứ thế mà chửi những lời cay độc. Nơi làm việc thì mang tai tiếng thị phi là quyến rũ chồng người khác ( bị bêu rếu khắp nơi chuyện Ko có nói thành có). Con thấy sao cuộc đời con nó đủ thứ chuyện thế này hả thầy . Làm sao để mọi chuyện xấu đừng ập đến cuộc đời con nữa, kiếp trước con đã làm j nên tội hả thầy. Đầu con như muốn nổ tung nhiều lúc muốn nghỉ quần nhưng lại thương con của con , con chết đi thì con con sẽ ra sao? Cuộc đời con bế tắc quá làm sao cho tâm con có thể tịnh lại đây thầy. Có phải con sống trong cuộc đời này để nhận lấy sự thương đau

  Trả lời
 35. Xin hỏi, khi đi hộ niệm tại đám tang thì người hộ niệm đọc những bài kinh nào. Nếu có thể cho mình xin những bài kinh đó.
  Cám ơn.
  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam mô A Di Đà Phật

  Trả lời
  1. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn và có thể sẽ có được những cuốn kinh mà mình cần khi bạn vào chùa và trực tiếp hỏi các sư thầy,sư cô trong chùa,bạn đừng ngại,chắc chắn bạn sẽ được các sư tận tình giải đáp những thắc mắc của mình.Xin lỗi vì đã không giúp gì được cho bạn!

   Trả lời
   1. E năm nay chỉ mới 26t lấy chồng được 1 năm từ khi sinh e bé xong thì mọi chuyện rối tung lên xảy ra với e và gđ chồng. Chồng thì nghe lời ba mẹ ruột hắc hủi vợ con ko quan tâm đối hoài đến. Đã vậy chồng còn xúc phạm ba mẹ vợ k tôn trọng gđ bên vợ. Thật sự e rất là bế tắc và hụt hẳn vì e còn thương chồng e nhiều lắm e ko biết có nên buông bỏ hay cố gắng ko nữa. E đã tìm đến phật pháp để lòng được bình an và chỉ mong cuộc sống hp đơn giản như bao cặp vợ chồng khác thôi đối với e sau khó quá

    Trả lời
 36. Nam mô a di đà phật
  Hiện nay con đang gặp bế tắc trong cs.con có e bé với ng con yêu dc hơn 3 tháng nhưng giờ người đó lại nói lời chia tay với con.sẵn sàng bỏ rơi 2 mẹ con trong lúc khó khăn nhất. Con mong phật pháp sẽ có lời khuyên giúp con để con có thể thoát ra dc khổ nạn này ạ
  A di đà phật

  Trả lời
  1. xin chào,tôi biết bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống,đó quả là một cú sốc tâm lý trong cuộc đời bạn,nhưng lành thay là bạn đã tìm đến Phật pháp để hóa giải.Đứng trước một nghịch cảnh con người ta thường có hai sự lựa chon:một là trở thành một con người độc ác và gây ra nhiều tội lỗi,và hai là chọn con đường thiện lành để trở thành một con người thiện lành,thật là hoan hỷ khi bạn đã lựa chọn cách thứ hai!Đầu tiên tôi muốn bạn nhận định rõ ra thực tại của bạn,người đàn ông đó đã bỏ bạn và phủi nhận trách nhiệm về hậu quả mà mình gây ra,tôi mong bạn đừng dại dột mà trông chờ hay hy vọng gì về anh ta,vì dù anh ta có mặt ở đây thì anh ta cũng không đủ khả năng để giải quyết chuyện này đâu,anh ta đã chọn cách bỏ rơi bạn lúc này có nghĩa là ngay từ đầu anh ta chẳng yêu thương gì bạn và cũng chẳng thật lòng thật dạ gì vs bạn,vậy bạn có còn cần một người như thế ở bên cạnh bạn suốt quãng đời còn lại không?vì thực tế là anh ta không hề xứng đáng vs bạn,không xứng đáng vs tình cảm chân thành mà bạn đã giành cho,Cho nên là bạn đừng cố gắng níu kéo một người muốn ra đi không chút thương tiếc nữa.Hãy tỉnh ngộ đi và bạn hãy sống mạnh mẽ lên,bạn hoàn toàn có thể ổn định lại cuộc sống của mình mà không cần sự có mặt của anh ta,bạn có thể làm được,tôi tin chắc bạn sẽ làm được và trên đời này biết bao nhiêu người đã làm được,tại sao bạn không phải là một trong số họ.Con đường mà bạn lựa chọn đã sai,và bạn cũng đã gởi gắm niềm tin của mình vào sai người,từ đây bạn phải hứa vs bản thân là sẽ sống cho thật tốt,và phải cẩn trọng hơn khi đặt niềm tin vào một ai đó,bạn hiểu không?
   TỰ MÌNH
   -Có những con đường tự mình phải bước tiếp
   -Có những nỗi đau tự mình phải vượt qua
   -Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô
   -Có những nụ cười tự mình phải tìm lại
   -Và có những hạnh phúc…phải đổi bằng nước mắt
   Vì đời không bao giờ cho ta được hai từ ”TRỌN VẸN”.
   Có những sự đau khổ nó vốn được sắp xếp sẵn trong cuộc đời của ta,và dù có muốn hay không thì nó cũng sẽ đến vs ta,điều mà ta còn có thể làm tốt nhất lúc này chính là hãy”chấp nhận thương đau,đừng hỏi tại sao” và ”đón nhận số phận xin đừng oán hận”,bởi vì theo luật nhân quả thì có thể kiếp trước bạn đã nợ anh ta,có thể kiếp trước bạn là con trai và bạn cũng đã làm một việc tương tự như thế vs một cô gái nào đó,khiến cho cô ta khổ đau và mang theo lòng uất hận là kiếp này sẽ đến và trả thù bạn,cô gái ấy kiếp này chính là người đàn ông đã phản bội bạn,anh ta chỉ đến đây để đòi lại nợ nần trong quá khứ thôi,hiểu được như vậy,mong rằng bạn sẽ không còn giữ lòng oán hận vs anh ta,bởi vì nợ thương đau thì rồi cũng sẽ phải trả bằng đau thương thôi.Xin bạn hãy cố gắng sống cho thật vui vẻ,cố gắng dưỡng thai,để đứa bé được khỏe mạnh chào đời.Thật là may mắn khi trong xã hội của chúng ta,sự xuất hiện của các bà mẹ đơn thân là không hề hiếm,nên gánh nặng và áp lực từ sự đàm tiếu của xã hội đã dể chịu hơn trước rất nhiều,nhưng tôi vẫn muốn mong bạn cho dù người ta có nói thế nào về bạn thì hãy hứa bạn vẫn sẽ sống tốt,và hãy học cách mặt kệ làm ngơ vs những dư luận bên ngoài,có như thế bạn mới có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc được.Những trường hợp của các cô gái bị lâm vào tình cảnh như bạn thực sự là rất nhiều,cho nên bạn hãy nhớ là,không phải chỉ mình bạn gặp phải khó khăn bất hạnh như này mà ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người vô cùng mạnh mẽ,họ dám đứng lên để đối diện vs số phận chứ không phải là chọn cách trốn tránh,bạn hãy học hỏi từ họ bạn nhé!Bởi vì hiện tại bạn khó khăn và túng quẩn nhưng không phải tương lai bạn cũng sẽ vẫn như vậy,hãy tự mình viết lại cuộc đời và số phận cho mình,hãy cho con của bạn sau này lớn lên nó sẽ biết được mẹ của nó không phải là một người tầm thường,mà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ,và sau này con bạn cũng sẽ mạnh mẽ giống như mẹ của nó.
   Có một trường hợp có thật ngoài đời như vầy:
   Có một người mẹ suốt ngày cứ đánh đập,hắc hủi đứa con của mình và lí do chỉ vì đứa bé có hình hài giống vs bố nó,và vì chồng cô đã ngoại tình và đem hết tài sản cho một người đàn bà khác,khiến cho cô đem lòng oán hận ông ta đến tận xương,và vì có hình hài giống vs bố nên cô bé đã không ít lần bị mẹ đòn roi và hất hủi.Nhưng may quá,sau này người mẹ tỉnh nhờ có một vị thầy khai thị và bây giờ thì cô ấy đã thọ được giới Bồ Tát rồi.Tôi mong rằng bạn sẽ không phải lâm vào vết xe đổ của người mẹ ấy,hãy trở thành một người mẹ tốt,một người mẹ tâm lí và hãy trở thành một người mẹ thật là tốt,hãy nuôi nấng đứa con bạn nên người và trở thành một người Phật Tử bạn nhé.tôi sẽ cung cấp cho bạn một số video bài giảng của các thầy,sẽ giúp bạn tịnh tâm hơn,chắc lúc này tâm hồn bạn rối bời lắm:
   -Chấp nhận thương đau,không hỏi tai sao(người thuyết giảng:Thầy Thích Trí Huệ)
   -Vợ chồng và những oan trái(thầy Thích Thiện Tuệ)
   -Vượt qua giông bão cuộc đời
   -Chữa vết thương lòng(Thích Phước Tiến)
   -Bí mật(Thích Tâm Nguyên)
   -Ta về với ta(Thích Tâm Nguyên)
   Hãy giành ra ít giờ đồng hồ để nghe các sư thầy thuyết giảng và hãy tịnh tâm lại bạn nhé!Chúc bạn sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này,chúc bạn sống thật hạnh phúc!

   Trả lời
 37. Con còn nhỏ nhưng bị người ta hại thị phi đủ điều , con thật sự lo sợ và buồn chán , con không biết phải làm sao để người ta không hại con , trong khi con không làm chuyện xấu mà những điều người khác làm mới xấu , nhưng tại sao người làm chuyện xấu thì sống vui vẻ , còn con thì lúc nào cũng sống trong đau khổ tủi nhục vậy . Ai có thế cứu con

  Trả lời
  1. Mình nên biết là mọi việc xãy ra vs mình đều có nguyên nhân và lí do của nó,không có điều gì là tự nhiên mà đến hết,mọi thứ đều do duyên tạo ra,những việc làm của bạn trong quá khứ sẽ quay về lại vs chính bạn,đó là luật nhân quả,dù bạn có biết đến nó hay không thì bản thân bạn và mọi người đều bị chi phối bởi luật nhân quả,hay nói theo cách ngắn gọn là gieo nhân nào gặt quả ấy,có thể trong kiếp quá khứ bạn đã từng gây ra chuyện thị phi,sóng gió đến cho người khác và làm cho người ta đau khổ nên kiếp này bạn phải chịu quả báo là bị người khác sỉa xói lại mình.Bạn cần phải nắm bắt và hiểu được luật nhân quả thì bạn mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc và học cách chấp nhận vs những sự bất hạnh sãy đến vs mình mà không oán trách trời đất,đổ lỗi cho số phận và thù hận vs những người đối xử không tốt vs bạn.Bạn phải hiểu được luật nhân quả thì bạn mới có thể sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã gây tạo trong quá khứ mà không một lời oán trách,là một người con Phật,mình phải luôn luôn sẵn sàng tâm lí hứng chịu gạch đá từ cuộc đời này,bởi vì mình đâu có biết được trong những kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc xấu và giờ đây những đau khổ và trắc trở đến vs mình đều là do mình tự làm ra thì mình tự chịu thôi bạn ạ.
   Nghe bạn kể qua cuộc sống của bạn hiện tại thì có lẽ bạn đang thiếu phước báu,để tự tạo ra phước báu thì bạn cần phải tiếp cận vs những lời Phật dạy thì bạn mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc và mặc kệ vs những điều chua cay trong cuộc đời,bạn cần phải nghe nhiều băng giảng của các sư thầy,sư cô trên youtube để trang bị cho mình những lời dạy quý giá của Đức Phật,bạn cần thường xuyên niệm Phật,niệm Phật là gì,có nghĩa là đọc câu Phật hiệu” Nam Mô A Di Đà Phật” bạn có thể đọc thành tiếng ở những nơi trang nghiêm thanh tịnh,hoặc cũng có thể niệm thầm trong tâm câu Phật hiệu này ở bất cứ nơi nào,bất cứ hoàn cảnh nào cũng được,đặc biệt là những lúc gặp nguy hiểm bạn cần phải nhớ và đọc to câu Phật hiệu vs cả lòng thành thì Đức Phật sẽ gia hộ và giúp đỡ bạn,hoặc bạn cũng có thể niệm danh hiệu của bồ tát Quán Thế Âm,nên nhớ câu niệm cần phải rõ ràng,thể hiện tâm thành kính và đừng để những suy nghĩ lung tung xen tạp vào thì mới có hiệu quả lớn nha bạn,tôi đảm bảo vs bạn sau một thời gian bạn thì tâm niệm Phật thì gương mặt của bạn sẽ hồng hào sáng sủa lộ rõ tướng tốt,nhiều phước báu,tôi khuyên bạn nên thâm nhập vào trong pháp môn “niệm Phật” thật sự rất nhiệm màu,và mỗi khi bạn gặp phải chuyện xấu,bạn chỉ cần niệm rõ câu Phật hiệu trong tâm thì bạn sẽ cảm thấy dể chịu hơn nhiều,câu Phật hiệu sẽ ngăn cản không cho bạn phát khởi những tâm xấu,thì bạn sẽ không gieo ra nhân xấu,bản thân tôi cũng niệm Phật nhưng giờ niệm Phật không nhiều nên khi gặp chuyện xấu hay quýnh lên và quên mất câu Phật hiệu,tôi khuyên bạn nên thường xuyên niệm Phật thì khi gặp chuyện khó khăn bạn sẽ có ngay Phật ở bên cạnh mình!bạn hãy học nhiều hạnh lành khác của nhà Phật như tùy duyên,vô thường,học hạnh nhẫn nhục,từ bi và trí tuệ
   Hận thù diệt hận thù
   Đời này không thể hóa giải được
   Từ bi diệt hận thù
   Là định luật ngàn thu.
   Đối vs những người ghét bạn thì bạn hãy dùng từ bi để hóa giải hận thù của họ,chứ đừng ghét họ, tìm cách trả thù họ,hãy thể hiện lòng thành của bạn để hóa giải hiểu lầm vs người khác,lâu ngày chày tháng thì người ta cũng sẽ đáp lại tình cảm cảm bạn,lúc đó thì thêm bạn bớt thù bạn nhé!chúc bạn học cách hài lòng vs cuộc đời của mình,nếu bạn phát khởi lên tâm ý lành thiện thì những điều lành thiện,những điều tốt đẹp sẽ đến vs bạn!
   Còn những người xấu mà vẫn chưa chịu quả báo thì trên đời này cũng rất nhiều,bởi vì nhiều đời nhiều kiếp trước họ đã gây tạo phước báu nhiều,hiện giờ phước báu họ vẫn chưa sài hết nên quả báo chưa đến,khi nào người ta đã sài hết phước của mình thì quả báo của những việc xấu sẽ đến vs họ,bạn hãy tin vào nhân quả nhé,bởi vì nhân quả luôn công bằng vs mọi người mà!
   Tôi đã vì bạn mà diễn giải hơi lòng dòng,tôi mong bạn hãy cố gắng đọc hết và cố gắng thực hiện theo,đừng phụ lòng tôi nhé!chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc,nếu có cơ hội,tôi sẽ tiếp tục liên hệ vs bạn,tạm biệt!

   Trả lời
  2. À,tôi sẽ cung cấp cho bạn những sư thầy,sư cô có băng giảng hay,hãy lên youtube tìm kiếm nha:
   Thầy Thích Tâm Nguyên,Thích Tâm Tiến,Thích Trí Huệ,Thích Phước Tiến,Thích Pháp Hòa,Sư cô Thích Nữ Như Lan,sư cô Hương Nhũ,…..

   Trả lời
 38. Nam mô A Di Đà Phật.
  Bạn à, con người ta được sinh ra làm người đã là một cái phước rồi.
  Mình tin rằng, bạn đã biết website này, có nghĩa là bạn đã tìm hiểu ít nhiều những lời Phật dạy.
  Hãy cố gắng nhé.
  Cuộc sống sẽ có những khúc thăng trầm và tâm niệm rằng lúc này mình có thể đang trả nghiệp những gì của quá khứ để cho tương lai và kiếp sau tốt hơn.
  Chúc bạn sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống và sống tốt hơn với tâm niệm tích cực cho sau này và kiếp sau nữa.

  Trả lời
  1. Nguyen, như thế này nhé: ” Sống mới khó, chết rất dể” Chú hãy gạt bỏ cái từ không muốn sống ra khỏi tâm trí ngay và luôn nhé. Bước ra đường xem mọi người tất bật sống thế nào? chung qui cũng tìm sự sống mà thôi. Chú không được nghĩ đến cái chết trong khi tạo hoá đã và đang cho chú sự sống. Hãy liên lạc nếu vẫn chưa thông nhé

   Trả lời
 39. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện lấy đức Phật Từ Bi để tu niệm. Nam Mô Đại Từ Đai Bi Tầm Thanh cứu khổ Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Trả lời
 40. Chào bạn Winston Nguyễn,
  Thật sự, hiện chính thức các chùa ở Việt Nam và hải ngoại chỉ sử dụng bản không có 5 chữ “Na Ma Bà Tát Đa” mặc dù sau này có xuất hiện 1 số bản phiên âm có 5 chữ này.
  Bạn xem thêm 2 bài viết sau để yên tâm hơn ha:
  http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/dai-thua/10396-Chu-Dai-Bi-Co-Bi-In-Thieu-Hay-Khong-.html
  http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/chudaibi-thieuchu.htm

  Trả lời
  1. Thích đủ thứ · Edit

   Đời là bể khổ qua được bể khổ đồng nghĩa với việc qua đời….còn sống thì sẽ còn buồn còn khổ…..thể xác này là một trải nghiệm….trần gian giống là một lò luyện đan….ko phải chung một lò mà thuốc nào cũng tốt….có cái tốt xấu lẫn lộn….nhưng điều đặc biệt ơ đây là ko ai tôi luyện chúng ta cả….mà do chúng ta tự tôi luyện mình

   Trả lời
 41. Winston Nguyễn · Edit

  Cho hỏi bài viết chú đại bi trên cùng so với bài bên dưới có số 1 -84 thì câu thứ 16 có đóng ngoặc có câu Na Ma Bà Tát Đa, nhưng trong bài viết bên trên sao lại không có Na Ma Bà Tát Đa? Do viết thiếu hay la đồng nghĩa mà không cần viết vào.
  Xin giải thích cho tôi được hiểu rõ hơn.
  Xin cảm ơn!

  Trả lời
  1. Theo bạn Khanh đề nghị tìm một phiên bản Chú Đại Bi bằng tiếng Trung.
   Bạn gửi email đến địa chỉ doquyet@gmail.com, mình sẽ gửi cho nhé.
   Mình tìm được 01 bản có song ngữ Anh – Trung về Chú Đại Bi này.

   Trả lời
 42. Tu tập quan trọng là sự thành tâm bạn ah. Ở những nơi không tiện trì chú lớn tiếng thì đọc thầm cũng được bạn ah.

  Trả lời
 43. Xin cho con hỏi,
  Con đi làm (công trình), không có điều kiện để tụng (đọc) chú đại bi ở một nơi hoặc thời gian nhất định.
  Vậy con có thể tụng (đọc) chú đại bi ở nơi làm việc hoặc nơi ở trọ được không?
  Nếu được, con có cần phải chuẩn bị thêm hoặc kiêng (cữ) những gì không?
  Xin các thầy chỉ dạy con cụ thể.
  Con cám ơn.
  A Di Đà Phật

  Trả lời
 44. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .

  Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
  Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
  Cau xin Phat Quan The Am gia ho cho con duoc Khoe manh va than Tam an lac , duoc vuot qua kiep nan. nay . Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat . Nam Mo A Di Da Phat .

  Trả lời
 45. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NAN.

  Trả lời
 46. Nam Mô A Di Đà Phật.
  Khi cuộc sống khó khăn và đầy áp lực, con chỉ biết nương nhờ nơi Phật pháp, cầu cho lòng từ bi của Đức Phật soi sáng cho con. Cầu cho gia đình con mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cầu cho mọi người yêu thương nhau, k còn tổn thương hay nỗi đau, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
 47. Toi moi toi truoc khi di ngu thi ngoi trên giuong xep bang tung 5 bien chu dai bi roi moi ngu. Vi dieu kien chua cho phép nen minh chi tung tham trong mieng va van con an man vay co tung duoc khong. Ban huu nao biet thi tu van gium nha! Chuc ca nha luon khoe va an lạc.

  Trả lời
  1. Mình cũng vậy, những khi nào mình khoẻ thì mình lên phòng thờ để niệm, còn khi mệt mình nằm trên giường niệm thầm và ngủ luôn

   Trả lời
 48. Nam mô đại từ , đại bi , quảng đại, linh cảm quan thế âm bồ tát , nam mô cứu khổ , cứu nạn quan thế âm bồ tát . Cầu xin bồ tát từ bi cứu giúp mẹ con là Lưu Thị Thanh vượt qua bạo bệnh tai qua nạn khỏi câu xin người phù hộ độ trì cho mẹ của cob được hết bệnh ,bình an vô sự mạnh khoẻ sống đời với con cháu , cầu . Cầu xin người phù hộ cho gia đình con được bình an vô sự . Ai cũng khoẻ mạnh không bệnh tật làm ăn tiến tới hạnh phúc bên nhau . Con nguyện đọc tâm kinh của người mõi ngày mong người chứng giám .
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ DI ĐẾ RỊ DA

  Trả lời
 49. Ai cho mình hỏi là trì tụng chú đại bi mình có phát bồ đề tâm một ngày đêm là 50 biến ,nhưng mình ko trì tụng một lân dc vì còn làm công việc ,khi nào rảnh là mình tung,nhu thế dc ko ạ ,ai cho mình biết voi

  Trả lời
  1. Mình nghĩ miễn sao mỗi ngày cộng lại bạn trì đủ 50 biến là đúng với phát nguyện của bạn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật

   Trả lời
 50. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong cho mọi người luôn khỏe mạnh bình an. Ước nguyện của con thành hiện thực cho con trai con có thêm em, vợ chồng mong đứa con thứ hai mòn mỏi rồi mà 3 năm nay chạy chữa chưa được. A Di Đà Phật….

  Trả lời
 51. Tung chu dai bi quan trong hon het la phai tu sua tam tanh cua minh cho hien lanh, lam sao cho minh dung qua Tham San Si Mang Nghi cai do moi la chinh yeu. Minh cung la nguoi dang tap bo nhung cai do. Bo khong de dau, luc duoc luc khong, nhung minh tiep tuc tap bo sout cuoc doi

  Trả lời
 52. Sao moi lần con đọc chú Đại bi là buồn ngủ, phải cố gắng lắm mới đọc hết tới câu 84, có ai giống vậy không

  Trả lời
  1. ban dau doc la bi buon ngu, cung do vong niem minh nhieu, hoac lam viec nhieu trong ngay. Neu co gang tung hang ngay, va co gang tang thoi gian tu 15 phut cho den 1 tieng, 2 tieng de tung chu dai bi, thi cung het buon. Minh ban dau tap tung phai co gang lam bay gio moi tung de dang.

   Trả lời
 53. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát của hộ cho con nói chuyện được như ý muốn cầu cho ba mẹ con mạnh khỏe an vui Tôi có sự nghiệp ngày càng đi tới Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Trả lời
 54. Nam mo bon su thich ca mau ni phat. Nam mo cuu kho cuu nan dai tu dai bi quan the am bo tat.
  Cuoc song cua con dang vo cung be tac. Xin hay cuu giup con vuot qua kiep nan nay. Xin hay giup con tra duoc no nan. Xin hay giup cho gia dinh cua con khong bi tan nat. Nam mo a di da phat.

  Trả lời
 55. Nan mo adi da phat .nam mo thich ca mau ni phat .nam mo dsi tu dai bi cuu kho cuu nan quang dai linh cam quan tke am bo tat ..nguoi la me hien soi sang duong loi chung sinh ..nam mo a di da phat …

  Trả lời
 56. Nam mô quan thế âm bồ tát.xin lay phât bà già hô cho chúng sinh an lạc.thế giỡi đươc hòa bình.moi người ko còn ốm đau.nhà nhà đươc hanh phúc.

  Trả lời
 57. Mh rat tinh tuong vao chu dai bi.j hoi truoc mh cug k mang thai dc.nho niem chu dai bi va cuoi cung mh cug co dc 1 cau con trai.niem vui do lon lam khi nhin thay con khon lon moi ngay.con cam on duc phat da nghe dc loi cau nguyen cua con

  Trả lời
 58. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni phật nam mô A Di Đà Phật nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh…. Con xin quỳ lạy dưới chân cha lành đức phật Thích Ca ánh sáng Hào Quang từ bi dẫn lối, mẹ hiền Quan Thế Âm nhành dương cứu khổ cứu nạn dẫn đườmg chỉ lối, vuốt ve che chở, phù hộ độ chì cho chúng sanh trong 10 phương pháp giới hiểu rõ đường lành xa bể khổ bến mê để quay về bờ giác bến bờ an vui mà có mẹ có cha yêu thương vỗ về…. con xin trì chú Chú Đại Bi quỳ lạy 82 vị phật,các vị đấng giác ngộ cao minh xin các vị cho chúng con được mắt thấy tai nghe nương theo thánh hiệu nương theo phát nguyện của các vị để chúng sinh thân luôn an lạc tâm không phiền lão… a di đà phật
  ((((.)/)/)/)

  Trả lời
 59. nam mô a di đà phật con kính bạch thầy cùng tất cả TĂNG NI mạnh khỏe .con mong ước được suống tóc đi tu đê cầu cho chúng sanh được chở thành phật đạo.nay con nặng lòng suy ngi con chua biết làm như thế nào cho đúng.con đi khắp nẻo đường con chỉ mong tìm được bình yên mà ko thấy con chỉ tìm thấy đau khổ tinh thần lẫn thể sác.con đã được nge phật dạy con được nge thầy tụng kinh và thuyết pháp .con chỉ muốn được ngày ngày quỳ dưới chân tam bảo và được nge các thầy tụng kinh niem phật mỗi ngày con muốn kiếp này được nương tựa cửa phật để khép lại tất cả những hơn thua gen gét nhũng tội lỗi ma con đã gây ra ở đường trần.đường trần chật hẹp người chen lấn tội lỗi nặng hơn cân cúi sin phật sớm giác ngộ cho con va cho con đủ duyên được nương tựa dưới chân phật đài đươc thầy tu đắc đạo dẫn dắt con đi quãng đường con lại de giúp chúng sanh được chở thành phật đạo chỉ mong ngày nào đó gần nhất con được chuyển hóa cuộc đời để bớt tội lỗi nếu kiếp sau có còn được làm người thì mong cho con bớt khổ và nước mắt ko rơi như kiếp này.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 60. con nguyen nam mo dai tu dai bi kuu kho kuu lan quan the am bo tat ma ha tat.
  sin phat hoi huong cong duc cho con.
  con nguyen dem cong duc nay.
  cho tat ca chung sinh.
  va toan bo gia quyen toc.
  cung tat ca oan gia trai chu.
  cung dong tam liem phat.
  sin ve mien cuc lac.
  nam mo a di da phat.

  Trả lời
 61. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật/ Nam mô A Di Đà Phật/ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật/ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát/ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát/ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Trả lời
 62. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài tha thứ cho con và cho con được chuộc lại lỗi lầm của mình.

  Trả lời
 63. Cam on Chu dai bi da mang den su binh an, thanh than va hanh phuc Cho Minh va Gia dinh. Cau mong moi Dieu tot dep den voi nhan loai. Nam Mo A Di Da Phat.

  Trả lời
 64. con kính lậy Bồ Tác Quan Thế Âm, ngài nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt làm cho con bật hết tội lỗi, làm theo hạnh nguyện quảng đại từ bi trứng đại bát nhã

  

  Trả lời
 65. Mình mỗi ngày buổi sáng mình đọc 7 biến và chiều mình đọc 7 biến chú đại bi đọc liên tục trong mấy tháng nay sao mình vẫn khổ , chắc tại nghiệp của mình nặng quá Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quá Âm Ma ha tát cầu xin cho con sám hối và vượt qua được kiếp nạn này

  Trả lời
  1. nếu chỉ đọc mà hết khổ thì ai cũng chẳng phải làm nữa, chỉ trì chú thui chu hết khổ, trì chú là cho tâm được thanh tịnh, không làm việc xấu,,,hướng việc tốt,,,không chửi tục, không sát sinh,,,ăn chay đc càng tốt…tĩnh tâm . k đố kỵ…và xem nghiệp của bạn tới đâu thì chu mới linh nghiệm bạn ạ…..theo mình hiểu là như thế. bạn tri chú nhiều thì sẽ tiêu trừ được phần nào đó tội nghiệp. như mình thấy rõ nhất là khi mình trì chú trước khi đi ngủ đêm đó mình ngủ rất ngon

   Trả lời
 66. Con xin đ câu cho các con cua con đ khỏe mạnh hay an chong lon .ngoan ngoãn biết nghe loi bo me.va con xin câu cho em chong con la dao thi mình hai da mát đ siêu thoát ve tay phương cục lạc .Con nam mo a di da phat

  Trả lời
 67. Con biết tội cua con rất năng .Con tung kinh chu dai bi hang ngày de sam hoi nhung j ma con tạo nghiệp .tôi loi con tạo ra con xin chịu hình thức me phạt con .Con tha thiết câu xin me ,me phạt con dân dân chu me dung phạt con don dap con gánh ko noi me oi.

  Trả lời
 68. nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát.con cầu xin cho đại gia đình con và tất cã chúng sanh tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ điềm dữ tránh xa điềm lành mang đến

  Trả lời
 69. Chỉ có Phật, Bồ Tát và các bậc Thánh mới bỏ được hết tham sân si. Còn phàm phu như chúng ta giảm được là tốt lắm rồi bạn à. Đừng ảo tưởng là bỏ được hết bạn à.

  Trả lời
 70. chỉ nghe thôi làm sao linh nghiệm được hả bạn , giống như chúng ta không trồng cây mà đòi ăn quả . bạn phải đặt hết lòng tinh và tinh tấn trì CHÚ " KHÔNG TỨC THỊ SẮC ,SẮC TỨC THỊ KHÔNG" chúc bạn thành công đức toàn viên mãn , thân tâm an lạc ….

  Trả lời
 71. Bạn đọc kinh CHÚ ĐẠI BI là tên của 84 vị BỒ TÁT ., cho nên chúng ta phải đọc đúng âm ngữ,nếu bạn muốn cho dể thuộc , bạn vào mp3 và tìm CHÚ ĐẠI BI do PHƯƠNG NGHI đọc sẽ dễ thuộc hơn . "CỐ LÊN"

  Trả lời
 72. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm bồ tát.xin mẹ phù hộ cho ông con và anh em trong hội bình an khỏe mạnh,ông cháu anh em chúng con đi lấy thuốc nam từ thiện cứu người,

  Trả lời
 73. Nam mô A Di Đà Phật . Từ hồi còn nhỏ bà đã cho mình đọc chú đại bi rồi mình rất thích, mong mọi người biết được chú đại bi thì chịu khó niệm rất nhiều công đức đấy.

  Trả lời
 74. Học j cũng phải có quyết tâm bạn ạ. Mình chia thanh 5 đoạn .đọc thuộc đoạn này mình mới học sang đoạn khác,học thuộc câu này mình mới học cau tiếp theo. Bạn nên tìm quy luật của từng đoạn sẽ nhanh thuộc hơn. Mình quyết tâm lắm vì mình trì chú để trị bệnh ban a. Thời gian này mình đag gặp nhiều khó khăn nữa. Nhưng mà tâm mình bình an lắm.

  Trả lời
 75. Huong Le bạn cứ vừa nghe thầy tụng, vừa nhìn sách/máy tính mà đọc theo. Có thể chia đoạn ra học. Cứ giữ cho đầu óc được thoải mái, đừng tự tạo áp lực phải thuộc ngay.
  Cá nhân mình có lẽ cũng có duyên, mỗi ngày mình đọc vài lần, đọc cả bài, mình chỉ nghĩ đơn giản là đọc thôi, chứ không đặt ra mục tiêu học thuộc như kiểu học bài, vậy mà chỉ vài ngày thôi mình đã thuộc ^^ .
  Bạn nghe thầy tụng nhiều vào. Có những lúc, cả trong lúc nấu cơm hay làm việc gì đó, trong đầu mình cũng văng vẳng tiếng tụng của thầy

  Trả lời
 76. Nam mô đai bi hoi thuong phát bo tay .con cái xin quan the am bo tay dai tu dai bi phu ho cho vo chong con gia dinh con luon manh khoe vui ve va hanh phúc.cau xin nguoi phu ho vc con luon co niem vui ko buon phiên nam mo a di da phat

  Trả lời
 77. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát…lạy Mẹ linh diệu. Con mong nhận được sự gia hộ của Mẹ để mọi tai ách đi qua, con được yên bình, toàn tâm niệm Phật!

  Trả lời
 78. Nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ cho con có được tình yêu của người con yêu con không muốn phải đau khổ nữa Nam mô quan thế âm bồ tát

  Trả lời
 79. con cầu cho con đậu điểm cao và đạt được bằng tốt nghiệp loại khá…..có được tình yêu của người con thương nam mô a di đà phật

  Trả lời
 80. Nam mô A di đà phật, Nam mô quan thế âm bồ tát, con cầu cho mẹ con sớm được siêu thoát, mẹ con đã khổ cả đời vì chúng con nhưng do bệnh hiểm nghèo mẹ con đã ra đi, con cầu cho gia đình con làm ăn phát đạt, bố con và các em của con được mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, gia đình êm ấm. Con cũng cầu 1 chút cho con, con muốn mình mạnh khỏe, không ốm đau, chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt, học xong có việc làm, là con ngoan có hiếu với cha mẹ, là công dân tốt biết giúp đỡ mọi người. Con xin đọc chú đại bi mỗi ngày để thể hiện lòng thành của mình, con xin cảm ơn các đấng chư tôn, chư phật bồ tát chứng dám cho con. Nam mô a di đà phật!

  Trả lời
 81. Mình rất tin vào Chú Đại Bi, mình có lên chùa thì được cho bản chú về trì tụng, và cũng lên mạng tham khảo thêm thì thấy có nhiều bản dịch khác nhau, Phật tử nào hiểu biết nhiều cho mình hỏi bản dịch chính xác của Chú Đại Bi nhé.

  cụ thể các câu sau:
  11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  có nhiều bản dịch là
  11. Bà lô YẾT đế thất Phật ra lăng đà bà

  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  có bản dich là:
  28.Độ lô độ lô phạt XẠ da đế

  34.Mạ mạ phạt ma ra
  có bản dịch là:
  34.MA mạ phạt ma ra

  57.Tất đà du nghệ
  có bản dịch là:
  57.Tất đà DŨ nghệ

  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  có bản dịch là:
  70.Ba đà ma YẾT tất đà dạ

  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  có bản dịch là:
  72.Na ra cẩn trì bàn DÀ ra dạ

  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  có bản dịch là:
  74.Ma bà LỢI thắng yết ra dạ

  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  có bản dịch là:
  82.Mạn đa ra
  83.Bạt đà dạ

  Trả lời
  1. Chào Phước Hòa,

   Rất khó để nói bản dịch nào là chính xác nhất do bản chú chúng ta đang trì niệm là bản dịch âm (không dịch nghĩa) qua 2 lần Phạn -> Hán -> Việt, vì qua 2 lần dịch nên phần âm Việt lệch khá nhiều so với âm Phạn ban đầu. Ở mỗi ngôn ngữ có sự phát âm khác nhau ở mỗi vùng miền của đất nước đó nên sẽ có âm khác nhau tùy theo người dịch. Bạn có thể xem bản Chú Đại Bi tiếng Phạn phiêm âm Việt tại đây: https://www.niemphat.vn/2014/04/huong-dan-hoc-chu-dai-bi-tieng-phan/

   Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá chấp vào ngôn từ, điều quan trọng của trì Chú Đại Bi là chúng ta phải có Bồ Đề Tâm và có tâm thanh tịnh

   Nếu có gì sai sót mong quý vị đóng góp giúp!

   Trả lời
 82. CO CHUYEN B UON CU NIEM PHAT CU NIEM ADI DA PHAT MINH CANG KHO CANG NIEM ROI LAN SE HET KHO THOI TRUOC KIA CO KHO LAM MINH NIEM TRONG HOI THO CUA MINH LUONG MINH DAI 10 PHUONG CHU PHAT DO CHO CON DUOC TIEU TRU TAT BINH TIEU NGHIEP CHUONG

  Trả lời
 83. Môi ngay con đi lam vao`vao giac sang.con thương xuyên đoc bai kinh chu đai bi.vi con đi lam vê muôn không co thơi gian ngôi tri` kinh chu đai bi.cư thê con đa quen va không thê quên bai kinh chu đai bi.vi con rat thích bai kinh chu đai bi

  Trả lời
 84. Ban dau minh nhin doc cung thay kho doc sau minh nghi minh phai hoc thuoc thi tri tung moi nhap tam ,vay la minh hoc hai cau mot ,vua hoc vua nghi xem co su logic nao giu cac cau ko ,noi that minh chua tim dc ra ma chi nho vao su tap trung vao nho cau tu ma vai hom la minh thuoc,khi doc cu the la doc thoi

  Trả lời
 85. MOI NGAY NE DOC 5 BIEN CHU DAI BI RANH DOC CANG NHIEU CANG TOT
  VA HOI HUONG TEN HO CUA MINH SE DUOC BINH AN TIEU TRU NGHIEP CHUONG TIEU TRU TAT BINH CANG KHO CANG MIEM CANG MIEM LAU NGAY MINH HET KHO MOI NGUOI O ADI DA PHAT HOM NAY MUNG 3 TET NGUYEN DEM CONG DUC NAY KHAP CA 10 PHUONG DIEU TRON THANH PHAT DAO

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật, làm việc thiện…thì đối với người đã quy y hay người chưa quy y đều có công đức. Tuy nhiên, khi có điều kiện, bạn nên đến chùa và quy y để có công đức tu tập trọn vẹn hơn. Quy y là bước giúp chúng ta trở thành người Phật tử chính thức.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   Trả lời
  2. Theo minh biet thi neu ban chua co quy y ban cung co the tri tung chu dai bi duoc. Nhung ma muon linh nghiem thi ban phai co long tin tuyet doi va so cau cua ban khong co gi sai trai voi nhan qua. Va neu ban co the huong thien thi tot lam.

   Trả lời
 86. Nam mo quan the am bo tat, nam mo đai bi quan the am Bo tat,nam mo đai bi hoi Thuong phat Bo tat, nam mo bon su thích ca mau ni phat
  Cau cho con sanh đuoc đua con trai nhu y nguyen ,con nguyen an chay niem phat, nam mo a Di da phat, xin nguoi hay nhan lay loi khan nguyen cua con, nam mo a di da phat.

  Trả lời
 87. Con xin chí thành sám hối cho tam nghiệp, nguyện giải trừ ba độc, nguyện trí tuệ sáng suốt học đạo tinh tấn để được Ngộ nhập Phật tri kiến, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn rốt ráo giải thoát, cứu cánh Niết Bàn.
  Nguyện cầu tận Hư không khắp pháp giới quá hiện vị lai thập phương Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thánh hiền Tăng thường trụ Tam Bảo.

  Trả lời
 88. Mình luyện chú đại bi được 1 tháng và do duyên nghiệp chứ chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đọc kinh hàng ngày. Mới đầu đọc 1 câu còn khó, nhưng ko hiểu sao như có ai chỉ đường mách lối sau 2 tuần mình thấy lúc nào cũng xuất hiện Chú đại bi trog đầu. Mình ko cố ép để đọc thuộc mà hàng ngày mình đọc 3 biến rồi tăng dần. Hiện mỗi ngày mình chú 10 biến và gần 1 tháng đã thuộc lòng. Một nguoi bạn hướng dẫn mình chú Chuẩn ĐỀ chuyên trừ ma và tâm ác. Mọi người tham khảo nhé. Trì chú chuẩn đề tránh được ma quỷ, hàng ngày chú đại bi và chuẩn đề và tâm thiện sẽ gặp may mắn. Bản thân mình 1 tháng nay chú đại bi hàng ngày thấy công việc tốt cô cùng. Con cảm ơn mẹ Quan thế âm bồ tát.

  Trả lời
 89. Cường Trần · Edit

  Nam Mô A Di Đà Phật,cầu mong tất cả mọi người điều biết đến Chú Đại Bi và luôn trì tụng Chú Đại Bị mỗi ngày.Nam Mô A Di Đà Phật

  Trả lời
 90. A di đà Phật, hôm nay con đã thuộc chú đại bi. Cảm ơn mẹ Quán Âm đã gia hộ! Cầu cho tất cả k còn buồn đau, tràn muôn hạnh phúc!

  Trả lời
 91. Tạ ơn Bồ Tát con đọc thuộc chú đại bi ròi ..con mừng quá ..trì chú thân tâm an lạc thanh tịnh lắm ..xin chí ai thấy nghe hải trì chú đại bi nhé .Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cãm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Trả lời
 92. Lê Thị Thanh Trúc · Edit

  Nam mô Quan thế âm Bồ Tát!
  Con cầu xin Bồ Tát phù hộ độ trì cho ba mẹ con sống đến già để con có thể phụng dưỡng báo hiếu, cầu cho em trai con khỏe mạnh, vui vẻ sống có ích cho đời.
  Con xin đội ơn.

  Trả lời
 93. Lê Thị Thanh Trúc · Edit

  Nam môn Quan thế âm Bồ Tát!
  Con cầu xon Bồ Tát phù hộ độ trì cho ba mẹ con sống đến già để con có thể phụng dưỡng báo hiếu, cầu cho em trai con khỏe mạnh, vui vẻ sống có ích cho đời.
  Con xin đội ơn.

  Trả lời
 94. Nam mô quan thế âm bồ tát!
  Cầu mong Bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình, người thân của con khỏe mạnh , hạnh phúc và cho con mau chóng lành bệnh.

  Trả lời
 95. Nam Mô A Di Đà Phật
  Dạ, con kính xin chư vị giúp cho, cho con xin file mp3 của bài giảng này để con download vào máy. Bài giảng giúp con thấy được chính bản thân con còn quá nhiều yếu kém trong việc tu sửa bản thân và tu hành chánh Pháp. Vậy, con kính xin chư vị giúp dùm con. Con xin chân thành cảm ơn. A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 96. Bạn đọc chú đại bi mỗi ngày rồi sẽ thuộc k cần phải cố cho thuộc trong thời gian ngắn, miễn có tầm và duy trì mỗi ngày 5 biến ( hoặc hơn) vậy là quá tốt, đọc xong mình hồi hướng công Đức này cho cha mẹ, người thân của mình(Nam mô a di đà Phật,Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát)

  Trả lời
 97. cầu mong linh hồn bác được siêu thoát
  cầu mong cho anh tai qua nạn khỏi,gặp giữ hóa lành.
  nam mô a di đà phật

  Trả lời
 98. Cho con hoi la co co nguyen la chep 100 lan kinh vu lan . Va trog khi chep con da vo tinh ghi sai 1 so chu . Vay con co nen dung viet xoa de sua loi khong ?? Hay la phai chep lai tu dau ??
  Nam Mo A Di Da Phat

  Trả lời
 99. Họ tên...Le Ut · Edit

  Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat Nam mo Dai tu Dai Bi Cuu kho cuu Nan Quan The Am Bo Tat Cau cho thien ha thai binh ko con bom roi dan lac,ko con benh tat doi kho ,bien dan bom = hat gao chen com. Cau nguyen cho gd con, ba con lang xom luon b.an m.khoe, cac con cua con luon khoe manh an vui, co cg viec lam on dinh. Ccn xin thanh kinh tri an

  Trả lời
 100. Cau xin duc me hay phu ho cho cac con cua con duoc khoe manh, binh an, tai qua nan khoi, hoc gioi . Con nguyen se lam phuoc tich duc nhieu hon nua. Mac du bai Chu Dai Bi nay kho hoc nhung co se co gan niem khi co the de thuoc mot phan nao do.

  Trả lời
 101. CON NAM MO ME HIEN QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN ,CON SIN CO GANG HANG NGAY TRI NIEM CHU DAI BI ,DE CAU NGUYEN CHO CHA ME CON BO AC LAM LANH MOT DOI VAN SANH TAY PHUONG CUC LAC CUA CHA LANH A DI DA ,VA CON CAU NGUYEN CHO TAT CA MUON LOAI THOAT KHOI CANH KHO DAU ,VA DI THEO CON DUONG PHAT PHAT SAU CUNG DEU TRON THANH PHAT DAO ,VA CON CUNG CAU NGUYEN CHO CHINH BAN THAN CON MOT DOI VAN SANH VE THE GOI TAY PHUONG CUC LAC QUOC ,CON NAM MO ME HIEN QUAN THE AM ,CON NAM MO A DI DA PHAT

  Trả lời
 102. tâm chú nek bạn
  Án
  546. A na lệ
  547. Tỳ xá đề
  548. Bệ ra
  549. Bạt xà ra
  550. Ðà rị
  551. Bàn đà bàn đà nể
  552. Bạt xà ra bán ni phấn
  553. Hổ hồng đô lô ung phấn
  554. Ta bà ha.
  học thuộc đi bạn

  Trả lời
 103. mình học thuộc mất 2 tháng.bạn học từng câu một, 1 ngày có thể học thuộc từ 2 đến 3 câu.kết hợp đi chùa( nếu bạn có thời gian) thì bạn sẽ thuộc. chúc bạn thành công , mới viev sơ thành

  Trả lời
 104. Con cug cau chúc cho mọi ng trên thế gian k gian ác. K lật lọng đều phát tâm từ bi hướng thien. Con mong bme con, atrai con, gd chị gái con và người con thương yêu được mạnh khỏe và hạnh phúc.

  Trả lời
 105. Họ tên...lêhànhânlê. · Edit

  Chú này là đại uy lực.tấc nhửng jì chúng sanh muốn,đều dk đáp ứng.muốn gì dk náy.muốn khỏe mạnh liền dk khỏe mạnh.muốn định tâm liền dk định tâm.muốn mua may bán đắk càng nên trì tụng,thậm chí muốn vãng sanh củng chẳng chướng ngại.như là máy lọc,lọc sạch nghiệp chướng cho chúng sanh tội khổ.nên càng ph trì tụng để báo đáp ơn đức sâu dày của phật-a di đà phật.(tụng xong đừng wên hồi hướng pháp giới.vì họ đang rất cần công đức đó của ta,vì họ đang khổ.).

  Trả lời
 106. moi , luc toi cam thay met moi va buon thi thuong ngoi thien va hoc chu DAI BI khi doc toi cam thay rat thoi mai con cac ban hay hoc niem chu DAI BI NHE

  Trả lời
 107. Cam ung cua. Phat luc qua that la bat kha tu nghi.Cau mong cho tat ca chung sinh deu se cam nhan duoc.Nam Mo ADiDAPHAT NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT.

  Trả lời
  1. Đồng môn cứ ghi âm Chú Đại Bi vào điện thoại rồi sau đó nghe lúc đi ngủ và sau khi ngủ dậy là sẽ nhanh thuộc lòng lắm.
   Mình đã thử và thấy rất hiệu quả.
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

   Trả lời
 108. Huỳnh Thị Đức Hạnh · Edit

  Tôi cũng muốn tìm hiểu về Chú đại bi nhưng đọc vào lúc nào? Đọc ở đâu? phải quỳ lạy mới đọc hay là tranh thủ lúc đi ngủ ngồi trên giường có đọc được không? Xin nhận được chỉ bảo của mọi người để tôi học theo. Xin cảm ơn ạ.

  Trả lời
  1. chép ra trang giấy, bỏ túi, đọc lẩm nhẩm lúc nào cũng được, ngồi ngay ngắn ở đâu cũng được, tầm 7-9 biến/15phut là ổn, cố gắng chú hàng ngày, khoảng 1 tháng thì bạn thuộc làu làu, tôi đấy.

   Trả lời
 109. Nam mo a di da phat.Nam mo dai tu dai bi linh cam ung quan the am bo tat.Cau cho tat ca chung sanh se thay dc phat phep nhiem mau cua chu dai bi ma ngay ngay tri tuc moi su se qua vi ben chung ta co duc phat va me tu bi se cuu kho cuu nan cho moi chung sanh khi co chuyen. Nam mo bon su thich ca mau ni phat .Nam mo a di da phat.Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan dai linh cam ung quan the am bo tat.cuoi dau than kinh .

  Trả lời
 110. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT .
  Con xin cố gắng trì tụng chú Đại Bi thường xuyên .

  Trả lời
 111. Chú linh nghiệm lắm..mình lúc mình sinh baby khó..nằm đọc mà đẻ rẹt rẹt ko thấy đau đớn.. Trì tụng hàng ngày Giúp baby khỏe mạnh.. Zui zẻ cả ngày..Nam Mô Đại Bi Hội Thượng PHật Bồ Tát.

  Trả lời
 112. Chú đại bi muốn thuộc lòng thì cứ đọc liên tục 108 biến. Tự khắc sẽ nhớ. Chứ học thuộc lòng như học bài thì sẽ không bao giờ thuộc. Mình đã từng cố gắng học thuộc nhưng không thuộc. Nhưng hôm đó phát tâm trì 108 biến. Tự nhiên thuộc luôn.

  Trả lời
 113. trần quốc hải · Edit

  phật pháp thẩm sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn khiếp khó tìm cầu , cầu xin mười phương chư phật , mười phương chư pháp , mười phương chư tăng gia hộ độ cho tất cả pháp giới chúng sanh được đi trên con đường chánh pháp nhiệm mầu của phật pháp cho tất cả pháp giới chúng sang được an vui tự tại sống biết quý mến , yêu thương lẫn nhau cho thế giới kg có chiến trang , loạn lạc ấm no hạnh phúc , cho phật pháp được trường tồn . NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ,

  Trả lời
 114. Mình rất thích niệm chú đại bi .mà niệm hoài ko thuộc lòng đc …con nguyện cho gđ con đc mạnh khoẻ .chúng sanh đc bình an ..sức khoẻ con đc mạnh giỏi ..Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cãm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Trả lời
 115. Nam mo dai tu dai bi Quan The am Bo Tat..
  Cau cho moi nguoi duoc binh an.
  Cau cho Ba Me duoc binh an,manh khoe.
  Cau cho gia dinh duoc binh an.

  Trả lời
 116. Cuoc song day ap luc. Mih cam thay buon chan ma kg biet dua vao ai de buoc tiep tren con duong day chong gay. Mih nghe noi doc chu dai bi moi ngay long mih thay nhe di. Nhug doc vao luc nao cung dc phai kg……..hay giup mih voi

  Trả lời
 117. Nam mô A Di Da Phat .
  Cau mong tat ca De Tu va chung sanh ‘Tâm luon luon an lac , Thân khong mang bênh’ , moi nguoi deu biet niem Phat va tri Chu Dai Bi moi ngay.
  Nam Mô Dai Tu Dai Bi Cuu kho cuu nan Quan The Am Bo Tat .

  Trả lời
 118. minh muon cau cho vu tru trai dat con nguoi luon an lac vien man ko bon chan lan nhau va ko co chien tranh van con nguoi voi nhau luon binh dang a di da phat

  Trả lời
 119. Con cảm ơn thầy! Mỗi bài giảng của thầy,của tất cả những bài giảng của các thầy .đều là liều thuốc quí
  Tâm hồn con sẽ được gột rửa chữa trị để mỗi ngày cuộc sống của con mỗi ngày một tiến bộ thêm

  Trả lời
 120. Tràn thi thu trang · Edit

  Minh bi stress nang,song chung nha chong minh o nha 24/24 ,moi ngay troi qua minh cam thay rat nang ne.Minh co cam giác moi nguoi dang rinh minh,canh minh lo loi la noi soi moi minh nay no.Bay gio minh kiem bớt tinh nóng cua minh,minh đọc chu dai bi cho tam minh nhe nhang,cho minh thoát khỏi cai vong u am no dang lan quan trong long minh.Con cau xin Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tát phu ho cho con ,cho long con voi di cai buc boi trong long,de con song tam hon đuợc vui tuoi,thanh than.

  Trả lời
  1. Doi song la bao, khong bao gio biet cho tung giay, tung , tung gio. Hay co gang niem Nam Mo Thich Ca Mau Ni Phat, di, dung, nam, ngoi va cung dung quen niem Phat Duc Quan The Am Bo Tat gia ho cho ban. Hay coi do la cai nghiep cua minh, va phai co gan niem Phat de giai tru nghiep chuong hien tai, qua khu va tuong lai cua minh.

   Trả lời
 121. Họ+tên...yen+vi · Edit

  minh muon tung chu.nhung khi tim hieu thi khi tung chu nay khong duoc sat sinh.do dac thu cong viec nen sat sinh suot.thay toi loi qua ma chang pit lam tn

  Trả lời
  1. thật sự lúc đầu mình k tin lắm, nhưng mình hiếm muộn 3 năm uống nhiều thuốc mà con vẫn chưa về. mình đã phát tâm niệm chú đại bi mỗi ngày 7 biến thì thật thần kỳ chỉ sau 2 tháng mình đã có thai mặc dù mình đã ngừng uống thuốc trc đó 3 tháng rồi. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

   Trả lời
 122. Con cau cho toan the gia dinh, nguoi than cua con va tat ca chung sanh tren the gioi duoc binh an, suc khoe doi dao, tai qua Nan khoi, moi viec deu kiet tuong nhu y!
  Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho Cuu Nan Linh Cam Bach Y Quan The Am Bo Tat

  Trả lời
 123. NAM MO A DI DA PHAT
  NAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT
  nguyen cau cho tat ca chung sanh va muon loai deu nhiep tam tho tri than chu DAI BI de co dc cuoc song an lanh
  NAM MO A DI DA PHAT

  Trả lời
 124. nguyễn thi hoa · Edit

  bài chú đại bi ai trì tụng hàng ngày sẽ có công lực rất lớn, đầu óc thư thái, mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc

  Trả lời
 125. LẠy mẹ…con cầu cko gđ con trog ngoai êm ấm moi người được vui vẻ mạnh khỏe…. Cho chuyện tình cảm của con được như ý…. Cho con với Huỳnh Ba…mãi mãi không chia lia…con xjn dok bài chu the hien log thah…mô fật

  Trả lời
 126. Cau cko gđ con êm ấm…cko c tc của kon dc suôg sẻ vui vẻ mãi mãi bên nhau….kon xjn dok bài chú mỗi toi thể hiện log thàh nguyện của con…

  Trả lời
 127. Lạy Mẹ ơn trên xoay chuyển cho con của con mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn biết nghe lời ba mẹ, sống cóg ích cho đời. nam mô a di đà phật.

  Trả lời
 128. Con xin loi thay con nho nhat ,ngay 03/06 /14 thay di giang o chua hoa quang o hai phong chu khong phai la o chua hoang phap .con chao thay .nhung bai giang cua thay ma con nghe duoc tren mang rat la hay ,thay giang voi mot giong noi gay suc truyen cam va thuyet phuc nguoi nghe rat lon .

  Trả lời
 129. Con chao thay ,loi dau thu con Chuc thay co mot suc khoe tôt .con da nghe rat nhieu bai giang cua thay .nhung bai giang cua thay giup cho con rat nhieu .con xin cam on thay .con da tim ra con duong di cua minh nho vao thay .nam vua roi con co ve Viêt Nam vao thang tu va giua thang 5 ,con nghe me con noi thay giang o chua hoang phap vao ngay 03/06 .con khong the o lai duoc con rat tiec .hai chau cua con rat la nho ,va me con thi bi benh nen con chua co dip vao tham thay duoc .con biet la thay rat la ban ,,,,.con xin loi thay la da viet thu cho thay vao muc nay,boi vi con co gui may lan thu cho thay qua mail ma khong duoc .mot lan nua con xin cam on thay .le thi Kim lan

  Trả lời
 130. Hãy phát tâm niệm Chú Đại Bi thành tâm thành ý. Khi đó các bạn sẽ nhận được tâm thanh tịnh và cuộc sống thật sự có ý nghĩa từng giây phút một!

  Trả lời
 131. hi ban,

  minh rat la thich doc chu nay cam on ban da ep kinh nay
  minh hien tai dang o my va minh an chay niem phat
  cam giac rat la nhe nhang minh muon khuyen gia dinh minh an chay ma chua co co hoi tai vi minh so ho se la minh

  cam on ban nhieu nha chic ban mot couch song an lanh hanh phuc

  Trả lời
 132. Các bạn hãy trì niệm chú Đại Bi mỗi ngày để tiêu trừ được khổ nạn, đem đến sự vui tươi và có khả năng chữa lành tâm bệnh lẫn thân xác, năng lực của chú có thể hóa giải cả nghiệp chướng trái duyên, hóa giải tội báo. Thần lực của chú Đại Bi thật vô song.

  Trả lời
   1. Đỗ Văn Quyết · Edit

    Bạn nên xem kinh Đại Bi Tâm Đi La Ni nhé. Trong kinh Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ tát có chỉ rõ. Nếu bạn muốn bài kinh này, gửi email cho mình tới doquyet@gmail.com. Mình sẽ chia sẻ với bạn.

    Trả lời
  1. Phần 1
   Ý nghĩa của từng chử của chú Đại Bi bằng tiếng Phạn (Sanskrit)
   Thanh Cảnh Đà La Ni (Nilakantha dharani) hoặc,
   Thanh Cảnh Quán Âm (Nīlakaṇṭha Lokesvara नीलकण्ठ लोकेश्वर) . Thanh (xanh lục) Cảnh (cổ) đại chú của tôn này được truyền tụng là
   Đại Bi Tâm Đà La Ni (Mahā-kāruṇika-citta-dhāraṇī)

   1.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
   Namo ratna-trayāya
   नमो रत्नत्रयाय
   Kính lạy Tam Bảo
   2.
   Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da bồ đề tát đỏa bà da,
   Namo āryāvalokiteśvarāya Bodhisattvāya
   नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वाय
   Kính lạy đức Quán Thế Âm Bồ Tát
   3.
   ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da
   Mahāsattvāya Mahākārunikāya
   महासत्वाय महाकारुनिकाय
   Đại chúng sanh, Đại từ bi
   4.
   Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa
   oṃ sarvarabhaye sudhanadasya
   ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये
   Om! tất cả khổ nạn để được bình an
   5.
   Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế
   namaskṛtvā imaṃ āryāvalokiteśvara
   नमस्क्र्त्वा इमम् आर्यावलोकितेश्वर
   Thành kính nghĩ đến đức Quán Thế Âm

   -Đà La Ni (Dhāraṇī) tiếng Sanskrit nghĩa là duy trì . Đà La Ni là loại thần chú có ý nghĩa . Mạn Đà Ra (Mantra) không hẳn là có nghĩa.
   -Maha (Đại) , karunika (từ bi) , citta (tâm)
   – Nam mô hắc (phiên âm phạn từ tiếng trung hoa nghĩa là người Việt đọc trại từ người Trung Hoa đọc trại tiếng Phạn) Namah, nama, namo = thành kính lạy
   – ra đát na đa ra dạ da; ratnatrayāya: Ratna = bảo, báu vật Trayaya = tam, bộ 3
   – a rị da (Arya) = đức, ngài, Thánh đẳng, xứng đáng, cao quý,
   – bà lô yết đế thước bát ra da ; avalokiteśvaraya = Quán Thế Âm
   – Bodhi = bồ đề
   – sattvā = chúng sanh có tình cảm
   – Maha = vĩ đại, to lớn
   – Karunikaya = từ bi
   – sarva = tất cả, các , mỗi
   – bhaya / bhayeṣu = sợ hãi, ám ảnh, nguy hiểm, bệnh hoạn, tai nạn
   – Śudhanadasya = thanh lọc, bình yên, an lạc, hạnh phúc

   Trả lời

Bình luận