Chuyển tới nội dung

Quán Thế Âm Bồ Tát

Những bài Phật Pháp về Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy.

Designed by tuvitrondoi.net
DMCA.com Protection Status