Chuyển tới nội dung

Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí Chú Đại Bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng hà sa số kiếp cũng không dễ gì có thể lãnh hội hết tất cả nội dung phong phú đó huống là chỉ một đời người. Cho nên, tùy theo căn cơ, duyên nghiệp, một khi đã phát tâm đi vào con đường giải thoát, hành giả hoặc nhờ phước duyên được chư Phật, chư Bồ Tát độ trì dẫn dắt, hoặc do minh sư chỉ bảo, mỗi người cần nên tự chọn cho mình một pháp môn để tu tập. Có rất nhiều pháp môn tu học phổ biến trong đại chúng hiện nay như Tịnh Độ, Mật Tông, Thiền Định… Pháp môn tuy có thể khác nhau, nhưng một khi đã tự xem mình là trưởng tử của Như Lai, hạnh nguyện của mỗi hành giả đều giống nhau, đó là noi theo ánh sáng của chư Phật, quyết tâm xé bỏ bức màn vô minh, đạp qua nẽo luân hồi sinh tử để đi vào con đường giải thoát, tiến đến đạo qủa bồ đề, hầu mang lại an vui, phúc lợi không những cho riêng mình mà còn cho toàn thể chúng sanh.

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đó là tâm nguyện chung của một người mang hạnh nguyện Bồ tát vào đời, dù khoác trên mình chiếc áo tăng sĩ hay hàng tại gia cư sĩ. Nhưng một người dù có thiện tâm, hảo ý đến bao nhiêu mà không có khả năng thực hiện được ý nguyện của mình thì thiện tâm hảo ý cũng trở thành vô ích. Như một người trông thấy kẻ bị nạn sắp chết đuối dưới dòng nước chảy xiết, nhảy xuống định cứu, thế nhưng bản thân mình lại không biết lội, chẳng những đã không cứu được người, vừa thiệt thân mạng mình một cách vô ích, lại còn gây trở ngại thêm cho công tác cứu hộ. Cho nên, muốn độ người trước hết phải độ ta, có nghĩa là phải xét xem ta có đủ khả năng, tư cách để độ người hay không? Muốn thế mỗi người phải luôn tích cực, tinh tấn tu tập không ngừng nghỉ mới có thể từng bước tiến dần đến ánh sáng giác ngộ.

Có thể nói một cách khẳng định rằng, để đạt được cứu cánh giác ngộ không có con đường tu tập nào khác hơn ngoài con đường Thiền định. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ cũng đều đã phải trãi qua con đường đó. Chính Đức Thế Tôn đã từng nhấn mạnh đến lợi ích quan trọng của thiền định: “Thiền định là phương tiện duy nhất để thanh tịnh nội tâm, tiêu trừ phiền não.” (Samyutta, 16:13 – Tạp A Hàm), và chính Ngài cũng đã trải qua 49 ngày đêm thiền định rốt ráo trước khi chứng đạt được đạo quả bồ đề. Chúng ta, những người học Phật, dĩ nhiên cũng không có một lựa chọn nào khác hơn. Tuy nhiên, một vấn nạn lớn đặt ra cho những người mới tập tểnh bước chân vào cửa Thiền, là làm sao tìm ra cho mình một phương pháp thích ứng để con đường tu chứng của mình mau đạt được kết quả mà không bị lạc lối trong rừng Thiền mênh mông, chẳng những đã không đạt được cứu cánh giác ngộ mà đôi khi lại còn có thể bị rơi vào con đường ma đạo.

Muốn học đạo phải tìm thầy. Có rất nhiều minh sư ở khắp mọi nơi để Phật tử có thể tìm đến tham cầu, nhưng nếu vì một lý do nào đó mà hành giả không có cơ duyên hay phương tiện để gặp gỡ họ, hôm nay chúng tôi sẽ xin giúp hướng dẫn qúy vị đến gặp một vị Đại minh sư, một “Người” rất quen, luôn luôn gần gũi bên cạnh chúng ta, luôn luôn lắng nghe những lời khẩn cầu của chúng ta với tất cả sự quan tâm và tấm lòng thương yêu rộng lớn để sẵn sàng giúp đỡ mà không cần đòi hỏi một điều kiện thù đáp nào. Vị minh sư đó không ai khác hơn là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và với phương tiện thiện xão của Ngài, thần chú “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni”, sẽ giúp đỡ cho bất cứ ai khi trì tụng Thần chú này đúng phương pháp chắc chắn sẽ mau chóng bước chân vào cõi Thiền, cũng như đạt được mọi điều sở nguyện.

Như người cùng tử, suốt một đời rong ruổi ngược xuôi, đến khi mang chiếc thân tàn trở về lại ngôi nhà cũ của Cha mình mới khám phá ra viên ngọc vô giá trong chiếc áo rách nát tả tơi theo năm tháng mà ngày xưa người cha vì lòng yêu thương đã khâu vào trước khi đứa con bỏ nhà đi hoang. Thần chú Đại Bi, chính là viên ngọc vô giá đó và hôm nay, như người cùng tử năm xưa, chúng ta bất ngờ khám phá lại kho tàng không những sẽ làm giàu có, phong phú cho tâm hồn đang khô kiệt của chúng ta, mà còn là chiếc chìa khóa mở cho ta vào cánh cửa thênh thang của đạo quả giác ngộ, vô thượng bồ đề.

1. Lý Do Ra Đời Của Thần Chú và Phát Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm:

cong nang va oai luc cua than chu dai bi


Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích. Ta có thể tin chắc điều đó bởi vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được mở đầu bằng câu nói quen thuộc của Ngài A Nan “Như thế tôi nghe” cũng như xuyên qua nội dung hỏi đáp giữa ngài A Nan và Đức Thế Tôn đã được ghi lại ở trong kinh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.

Ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”. Lập tức, Ngài thành tựu ý nguyện. Từ đó, hình ảnh của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnh vào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Ngàn tay, ngàn mắt nói lên cái khả năng biến hóa tự tại, cái dụng tướng vô biên của thần lực Từ bi và Trí huệ tỏa khắp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngàn mắt để có thể chiếu soi vào tất cả mọi cảnh giới khổ đau của nhân loại và ngàn tay để cứu vớt, nâng đỡ, như Đức Phật giải thích với Ngài A Nan ở trong kinh, “tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh”.

Kinh và Thần chú Đại Bi sau đó đã được ngài Dà-Phạm-Đạt-Ma (Bhagavaddharma: có nghĩa là Tôn Pháp) một Thiền sư Ấn Độ, du hóa qua Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên đời nhà Đường dịch và chuyển âm từ tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa và được Hoà Thượng Thích Thiền Tâm chuyển ngữ qua tiếng Việt. Với oai lực và linh nghiệm đã được chứng minh qua không gian và thời gian, thần chú Đại Bi đã được trân trọng trì tụng trong các khoá lễ, các nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Đại thừa như : Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,…

2. Công Năng và Oai Lực của Thần Chú Đại Bi.

Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành. Hơn thế nữa, Bồ Tát còn cho ta biết ngay cả đối với những kẻ phạm những tội ác nghiệp nặng nề như thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh nếu trì tụng thần chú Đại Bi thảy đều được tiêu trừ. Vì sao thế? Kinh Đại Bi cho biết mỗi lần hành giả trì tụng thần chú này, tất cả mười phương chư Phật đều đến chứng minh, cho nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì, thảy đều tiêu diệt.

Oai lực lớn lao của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni:

-”Ngài A Nan bạch Phật rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào?

– Đức Phật bảo : Thần chú này có những tên gọi như sau :

o  Quảng Đại Viên Mãn Đà-Ra-Ni

o  Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Ni

o  Cứu Khổ Đà-Ra-Ni

o  Diên-Thọ Đà-Ra-Ni

o  Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Ni

o  Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Ni

o  Mãn-Nguyện Đà-Ra-Ni

o  Tuỳ-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Ni

o  Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni.”

Từ lời dạy trên của Đức Phật với ngài ANan, chúng ta hiểu được những công năng chính của thần chú:

Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi. Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc. Tuy nhiên, để Thần chú phát huy được oai lực của nó, khi trì tụng ta phải tự mình quán chiếu tại sao ta lại rơi vào cảnh khổ mà người khác lại không, và tại sao Thần chú lại có công năng cứu khổ? Giáo lý của nhà Phật cho chúng ta biết rằng tất cả mọi việc trên cỏi đời này không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả những đau thương bất hạnh mà ta phải gánh chịu trong kiếp sống hiện tại: gông cùm tù tội, bệnh hoạn, nghèo hèn,… là kết quả của những ác nghiệp mà ta đã gây nên từ bao kiếp trước hoặc trong kiếp này, nay đến lúc ta phải trả. Sở dĩ Thần chú Đại Bi có khả năng đưa ta vượt qua khỏi cơn khổ nạn vì công năng siêu tuyệt của nó là Phá Ác Nghiệp Chướng như đã nói ở trên.

Thần chú này còn có tên gọi là Diệt Ác Thú. Nghe đến công năng này, một người sẵn mang tâm từ bi tất sẽ không khỏi sinh lòng nghi ngại. Ta đang trì tụng Thần chú Đại Bi vì phát khởi tâm Đại Từ Bi, nghĩa là yêu thương muôn loài không phân biệt thì tại sao lại phải Diệt Ác Thú trong khi ác thú cũng là một loại chúng sanh cần được thương yêu, cứu vớt? Tuy nhiên, muốn hiểu rõ công năng này, trước tiên ta hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh sống của những cư dân ở những chốn rừng thẳm, non cao, đặc biệt là những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới như Ấn Độ, nơi đầy dẫy những ác thú như hùm, beo, rắn rết… luôn luôn là một mối đe dọa lớn cho sinh mạng con người. Không phải từ thời Đức Phật còn tại thế mà ngay cả đến bây giờ, hàng năm đã có một số lượng lớn người bị mất mạng vì ác thú, vì thế để cho ác thú khỏi xâm phạm ta, Bồ Tát đã cho ta thần chú Đại Bi, không có nghĩa là mỗi khi gặp chúng, hành giả đọc thần chú này lên thì tất cả ác thú đều ngả lăn ra chết, mà phải nên hiểu rằng, đối với một người hành trì thần chú Đại Bi hằng ngày một cách nghiêm túc, bên cạnh oai lực che chở hộ trì của chư thần, long, thiên, hộ pháp, ở người trì chú cũng tự động phát ra một nguồn năng lực mà không phải chỉ riêng đối với ác thú, ngay cả các loài độc trùng khác cũng đều phải lánh xa.

Tuy nhiên, đối với người quyết chí dấn bước trên con đường tu học, hai công năng quan trọng nhất của Thần chú Đại Bi là tùy tâm tự tại và tốc siêu thượng địa. Ta đang gặp khó khăn trong Thiền định, tâm ta loạn động không an trụ, thần trí ta hoang mang hoảng hốt không thể nào tập trung được vào việc hành thiền, từ trước đến nay ta đã tìm thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không kết quả, thì nay Thần chú Đại Bi sẽ là một phương tiện hiệu quả giúp ta an tâm, giải phóng tâm thức ta ra khỏi những vọng động, âu lo của cuộc sống thường nhật, chắc chắn đưa ta bước vào cảnh giới thiền một cách mau chóng và rốt ráo, rồi từ đó Thần chú sẽ giúp ta thăng tiến mau chóng vào những nấc thang thiền kế tiếp, vấn đề nhanh hay chậm là do duyên nghiệp của mỗi cá nhân, tuy nhiên kết quả là chắc chắn, vì trong Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng cho chúng ta biết rằng Ngài chỉ mới nghe qua Thần chú này một lần, đã nhanh chóng chứng quả từ ngôi sơ địa lên ngôi bát địa.

Vì những lý do trên mà thần chú này có tên gọi là Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni. Bởi vậy, Phật tử không nên khinh xuất khi trì tụng chú Đại Bi mà phải tinh tấn và chí thành, cung kính, giữ đúng lễ nghi. Tin tưởng vào lòng thương yêu chúng sanh và khả năng hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, hành giả có thể hành trì Thần chú Đại Bi như là phương tiện chính của Thiền định trong khả năng tập trung năng lực cũng như thiền quán hầu đạt đến an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày và từng bước tiến đến cứu cánh giải thoát, giác ngộ.

3. Hình Trạng, Tướng Mạo của Đại Bi Thần Chú (Mười Đặc Tính của Đại Bi Tâm).

Ta đang trì tụng Đại Bi Thần Chú. Vậy trước tiên ta cũng nên biết Chú là gì? Đại Bi Thần Chú liên hệ như thế nào đến Mật Tông?

Chú còn được biết dưới những tên gọi khác là Thần Chú, Chân Ngôn hay Mật ngôn, tiếng Phạn là Đà La Ni (Dhàrani), tức là những câu nói bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát. Những mật ngôn này đối với phái Mật Tông được sử dụng như là những mật mã để chuyển âm những lời cầu nguyện của người hành trì đến với chư Phật, chư Bồ Tát trong khắp mười phương và được các ngài mau chóng cảm nhận để giúp đỡ hộ trì.

Đà La Ni được dịch qua tiếng Trung Hoa có nghĩa là Tổng Trì, tức là một loại thần lực có năng lực thâu nhiếp cùng bảo trì tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian không cho các thiện pháp bị tán loạn và ngăn che các ác pháp không cho phát sanh.

Tuy thần chú là những lời nói nhiệm mầu, bí mật của chư Phật, chư Bồ Tát ta khó thể lãnh hội được nội dung, ý nghĩa nhưng điều này không có nghĩa là khi trì tụng Thần chú Đại Bi ta chỉ đọc tụng lên một cách máy móc. Một khi đã biết được công năng và oai lực của Thần chú Đại Bi sẽ giúp ta hiểu được tướng mạo của Thần Chú Đại Bi, hay nói một cách rõ ràng hơn, đặc tính của Đại Bi Tâm. Những đặc tính này đã được Bồ Tát Quán Thế Âm giải thích rõ ở trong kinh khi đáp lại lời thỉnh cầu của vua trời Đại Phạm Thiên Vương, đó là :

o  Tâm Đại Từ Bi

o  Tâm Bình Đẳng

o  Tâm Vô Vi

o  Tâm Chẳng Nhiễm Trước

o  Tâm Không Quán

o  Tâm Cung Kính

o  Tâm Khiêm Nhường

o  Tâm không Tạp Loạn

o  Tâm Không Chấp Giữ

o  Tâm Vô Thượng Bồ Đề

Tâm là đối tượng của Thiền định. An tâm hay định tâm là mục tiêu của hành giả khi hànhThiền. Trong những giai thoại liên quan đến Thiền học chắc chắn ta đã từng được nghe hơn một lần những mẫu chuyện liên quan đến đề tài này. Câu chuyện “an tâm” giữa Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả là một thí dụ nổi tiếng.

Hành giả tu tập thiền định có thể nương vào thần lực của Thần Chú Đại Bi, như là một phương tiện để định tâm và do khả năng chuyên chở mầu nhiệm của những âm thanh vi diệu này, hoà nhập vào bản thể của chân tâm, đạt đến cứu cánh giải thoát, niết bàn. Chân tâm là Phật tánh, vốn thường hằng, hiện hữu trong mỗi chúng sanh. Ta không thấy được chân tâm của mình vì vô minh, vì tội ác, nghiệp chướng như rong rêu tích tụ từ hằng hà sa số kiếp đang bao phủ nó. Bồ Tát Quán Thế Âm hằng thương yêu lo lắng cho chúng sanh đã giúp ta phương tiện diệu dụng là Thần chú Đại Bi, như chỉ cho ta một con đường tắt để hành trì tu tập, mau chóng tiến đến niết bàn. Trì tụng Thần chú Đại Bi chắc chắn sẽ làm vỡ ra những mảng tội ác, nghiệp chướng đã đeo đẳng, dính cứng vào thân ta từ bao đời, oai lực của nó sẽ như ngọn đuốc bùng lên giữa đêm dài vô minh tăm tối, làm bừng sáng, tỏ ngộ chân tâm. Mỗi tướng mạo của Thần Chú Đại Bi vì thế có thể là một đề mục lớn về Thiền quán cho hành giả suy gẫm trong khi hành thiền đồng thời là một mục tiêu để vươn tới trong hành trì tu tập.

Xuyên suốt và bao trùm lên tất cả là Tâm Đại Từ Bi, tức là tâm thương xót và ý hướng, quyết tâm cứu khổ. Khởi tụng thần chú Đại Bi cũng có nghĩa là khởi phát lòng thương xót đến tất cả chúng sanh. Trong cuộc sống đấu tranh đầy khắc nghiệt để sống còn, khi “con người là chó sói của người”, bất hạnh của kẻ khác đôi khi mang lại lợi lạc cho chính ta, lòng từ của con người đã bị thui chột. Nhưng nếu quả thật nhân loại cần tình thương như một chất liệu để nuôi dưỡng đời sống và để thăng hoa, Thần Chú Đại Bi chắc chắn sẽ là dòng nước cam lồ tưới lên cành cây khô thui chột, và từ đó hạt giống từ bi sẽ nẩy mầm trong mỗi chúng ta.

Mối liên hệ giữa Từ Bi và Trí Tuệ là một mối liên hệ duyên khởi. Thành tựu Tâm Đại Bi là điều kiện để phát sinh Trí Tuệ Bát Nhã, và Tâm Bình Đẳng tức Tâm “Vô phân biệt trí”cũng từ đó phát sinh. Tâm bình đẳng tức là tâm không phân biệt trong nhận thức và đối xử đối với chúng sanh. Không còn thân, không còn sơ, không còn màu da, chủng tộc, phái tính, không còn nghèo giàu sang hèn, không còn loài này và loài khác, chư thiên, trời, người, súc sanh, ngạ quỹ… tất cả đều bình đẳng, đều là đối tượng được thương yêu và cứu trợ khi cần thiết, bởi vì tất cả đều mang Phật tánh, đều là những vị Phật tương lai. Với Tâm Bình đẳng phát triển, mỗi hành giả sẽ là một hiện thân của Bồ Tát Thường Bất Khinh với đầy đủ tâm cung kính, tâm khiêm nhường trong cung cách sống và cư xử với mọi loại chúng sanh.

Có thể xem Tâm Đại Từ Bi, Tâm Bình Đẳng là hành trang cần thiết để đi vào Tâm Không quán. Thực hiện Tâm không quán tức là bước đầu đi vào triết học tánh Không của đạo Phật, là bắt đầu bước vào cửa ngỏ “Vô Môn Quan”, thấy được chân như, tự tánh. Có thể coi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một diễn giải đầy đủ ý nghĩa của Tâm không quán: “Quán Tự Tại Bồ Tát -một tên gọi khác của Bồ Tát Quán Thế Âm- hành thâm Bát Nhã, thường chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”: Bồ Tát Quán Thế Âm khi chứng được Trí Tuệ thâm sâu, Ngài thấy vũ trụ muôn sanh kết hợp trên dòng sông năm uẩn. Các pháp đều do nhân duyên sanh, không có tự tánh, không có sanh diệt, không có thêm bớt, không có tạo tác. Nhờ vậy Đức Quán Thế Âm thoát ra khỏi mọi khổ đau, ách nạn.

Tâm Không quán vì thế cũng bao gồm cả Tâm không nhiễm trước, Tâm không tạp loạn, Tâm không chấp giữ, tức là thực chứng Trí Tuệ Bát Nhã để từ đây hành giả sẵn sàng tiến thêm một bước cuối cùng đạt đến Tâm Vô Vi, Tâm Vô thượng bồ đề, tức cứu cánh giác ngộ, giải thoát.

Một cách tóm tắt, khi thấy được tướng mạo của Thần chú Đại Bi, mỗi khi trì tụng thần chú này hành giả phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, đối với chúng sanh phải khởi lòng bình đẳng và phải thường nên trì tụng chớ nên gián đoạn. Thần Chú Đại Bi chắc chắn sẽ là phương tiện diệu dụng giúp hành giả mau chóng đạt đến kết qủa trong Thiền định.

4. Vận Dụng Thần Chú Đại Bi Vào Thiền Định

Như đã nói ở trên, muốn đạt đến cứu cánh giác ngộ không thể không thông qua phương pháp thiền định. Nhưng khi nghe nói đến Thiền, một người Phật tử bình thường khó hình dung ra nổi và nghĩ đến nó như là một cái gì đó mông lung, trừu tượng, huyền bí. Thậm chí Phật tử rất hoang mang vì trong thời đại hiện nay, có rất nhiều loại “thiền” khác nhau xuất hiện trên thị trường, được khai thác nhằm mục đích thương mãi hơn là giúp con người đạt đến bến bờ giải thoát, và đôi khi biến Thiền trở thành một cái “mốt” thời thượng làm người ta bối rối và dễ bị mê lầm. Cho nên, để có thể tu tập đúng hướng, hành giả cần phải có một số nhận thức căn bản đúng đắn về các loại Thiền Phật giáo.

5. Khái niệm về các loại Thiền Phật Giáo:

Thiền chỉ (Thiền định) và Thiền quán (Thiền minh sát).

Thông thường khi nói đến Thiền là người ta thường nghĩ ngay đến thiền đốn ngộ, đến “dĩ tâm truyền tâm”, đến những công án hóc búa… Hình ảnh của những vị Thiền sư “hoát nhiên đạt ngộ” khi tâm thức bùng vỡ trước tiếng thét của một bậc minh sư, khi soi mặt mình trên một vũng nước mưa đọng trước hiên nhà… bỗng trở thành như những câu chuyện thần thoại, người căn cơ thấp kém khó mà lãnh hội được ý nghĩa của sự đạt ngộ này. Như vậy phải chăng Thiền là một thứ “xa xỉ phẩm” chỉ dành riêng cho những bậc thượng căn đã đứng mấp mé ở bên bờ giác ngộ, chỉ cần chờ một sự khai thị đúng lúc là tỏ ngộ chân lý? Dĩ nhiên Thiền không phải hoàn toàn như thế, bởi lẽ nếu hiểu Thiền theo cung cách này thì lịch sử của tông phái Thiền Phật giáo trong suốt bao nhiêu thế kỷ qua chỉ sản xuất ra được mấy chục vị Tổ!

Phải nên hiểu rằng các pháp hành thiền, như đã được lưu truyền đến nay trong kinh điển, đều được căn cứ trên những phương pháp mà chính Đức Phật đã áp dụng, căn cứ trên sự kinh nghiệm của chính bản thân Ngài trong suốt quá trình tu tập, trau giồi và phát triển tâm, pháp môn hành thiền đó đã đưa Ngài đến đạo quả Vô Thượng Bồ Đề và Niết Bàn.

Để kiểm soát, uốn nắn và giải phóng tâm Phật giáo có hai loại Thiền chính yếu sau đây:

– Thiền chỉ hay Thiền định(samatha bhavana hay samadhi): là gom tâm vào một điểm, hay thống nhất, tập trung tâm vào một đề mục (cittekaggata, Sanskrit là cittaikagrata, nhất điểm tâm), tức là an trụ tâm.

– Thiền Quán hay Thiền Minh Sát (vipassana, Sanskrit là vipasyana hay vidarsana), – cũng gọi là thiền tuệ – tức là hướng tâm soi vào đời sống để chứng ngộ thực tướng của vạn pháp.

Thiền quán đã được một vị danh tăng Phật giáo đương đại, Đại Đức Piyadassi giải thích như sau:

“… Danh từ vipassanà (vi + passanà), trong một biến thể, có nghĩa là “thấy một cách phi thường”, thấy khác với lối thấy thông thường, do hai thành phần “passati” là thấy và “vi” hàm ý đặc biệt, khác lạ hơn thông thường. Như vậy, vipassanà là thấy vượt ra ngoài cái gì thông thường, là minh tuệ. Đây không phải là nhìn thoáng qua. Cũng không phải chỉ nhìn bên trên bề mặt, ở mặt ngoài mà nhìn sâu vào bên trong Thực Tại của đời sống. Chính nhờ cái nhìn sâu sắc căn cứ trên tâm hoàn toàn vắng lặng ấy mà hành giả tẩy sạch mọi bợn nhơ, mọi ô nhiễm ngủ ngầm để thành mục tiêu cuối cùng, Niết Bàn. Thiền minh sát (vipassanà bhàvanà) là loại thiền mà chính Đức Phật đã tìm ra, đã thực hành, đã thành công và đã ban truyền, trước kia chưa từng có, và ngoài Phật Giáo không có …” (*)

Pháp hành “thiền chỉ” trong Phật Giáo đưa đến tột đỉnh là đắc Thiền (Jhana), trong khi pháp hành “thiền quán” dẫn đến bốn tầng Thánh mà bậc Thánh cuối cùng là A La Hán, hay tiến thêm một bước nữa là đạt qủa vị Phật, giải thoát.

Cứu cánh tu tập của chúng ta dứt khoát là không nhắm đến trạng thái Định hay thư giản. Ta vận dụng công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi -bằng cách chuyên tâm trì tụng Thần chú này một số biến nhất định- như là một pháp hành của Thiền Chỉ, và chỉ xem đó như là một cổ xe đưa ta đến bến bờ giác ngộ. Cho nên, khi tâm đã an trụ vững vàng, chúng ta bắt đầu bước vào Thiền minh sát, lúc này dùng hình trạng và tướng mạo của Thần chú Đại Bi làm nội dung thiền quán: Tâm Đại Từ Bi, Tâm Bình Đẳng, Tâm Vô Vi,Tâm Không Quán… và nên được bắt đầu bằng Tâm Đại Từ Bi.

Tại sao chúng ta bắt đầu nội dung Thiền quán bằng Tâm Đại Từ Bi? Trước tiên, đây là một yêu cầu của Bồ Tát. Trì Chú Đại Bi sẽ không linh nghiệm nếu không được phát khởi bằng Đại Bi tâm. Thứ hai, khi chọn phương pháp thiền định dùng Thần Chú Đại Bi như là phương tiện – vắn tắt xin được tạm gọi là Thiền Quán Âm- chúng ta đã phát tâm noi theo hạnh nguyện ban vui cứu khổ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nguyện trở thành một cánh tay, một chiến sĩ trong đạo quân tình thương của Ngài, đem gieo rắc ánh sáng từ bi đến khắp muôn loài chúng sanh, góp phần xây dựng một cỏi Tịnh Độ Nhân Gian trên cõi thế. Thiền Quán Âm như thế là một loại thiền tích cực, đi thẳng vào đời sống, tác động vào đồng loại, chúng sanh và môi trường sống. Hành giả khi dùng Thiền quán sẽ vận dụng Tâm Đại Bi làm ngọn đuốc soi đường, rọi chiếu vào tất cả ngỏ ngách tâm linh và hành động của chính mình trong từng mỗi phút giây hiện tại.

6. Làm Thế Nào Để Thực Hiện Đại Từ Bi Tâm Quán? 

Từ Bi Quán là phương thức để huân tập lòng Từ Bi. Trong Phật giáo có rất nhiều phương pháp Từ bi quán mà cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa đã giảng rõ trong cuốn “Phật Học Phổ Thông”, ở đây xin được tóm tắt lại bằng ba phép quán từ thấp đến cao như sau :

a. Quán chúng sinh duyên từ: Quán sát cảnh khổ của chúng sinh ở trong cõi dục giới mà phát khởi lòng từ.

o Những kẻ bị đọa ở địa ngục hiện đang bị hành phạt, loài ngạ quỷ đói khát..

o Loài súc sanh (trâu, bò heo, gà…) bị hành hình, phân thây xẻ thịt làm thức ăn cho loài khác…

o Loài a tu la phải đấu tranh chém giết

o Chúng sanh ở cõi trời khi hết phước đức cũng phải bị đọa lạc

o Những cảnh khổ của kiếp người…

Thấy được những cảnh khổ của chúng sinh, để cho lòng từ bi phát khởi, Phật dạy ta phải xem tất cả chúng sinh như là bà con thân thuộc trong một đại gia đình. Nhân loại như đang sống trong một ngôi nhà lớn và rộng ra các loài khác cũng là thành phần của một đại gia đình, do nghiệp duyên ràng buộc, có thể họ đã là bà con quyến thuộc của ta trong kiếp trước hoặc sẽ là anh em cha mẹ ta trong những kiếp tương lai…

b. Quán Pháp duyên từ: Cao hơn một bậc, hành giả có thể quán sát thấy tất cả chúng sanh đều có chung pháp tánh cho nên nói như ngài Duy Ma Cật, “vì chúng sanh bệnh nên ta bệnh”, chúng sanh khổ nên ta khổ và vì thế ta tìm cách cứu độ chúng sanh. Ta cứu khổ nhưng không cần biết đối tượng được cứu khổ và cũng không chấp rằng ta đang cứu khổ vì ta và chúng sanh đã đồng một bản thể, đồng một pháp giới tánh.

c. Quán Vô duyên từ: Đây là lòng từ bi của chư Phật, theo thể tánh chơn tâm mà phát ra, bao la trùm khắp, không thiên lệch một nơi nào như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp gần xa một cách vô tư, không dụng công và không bỏ sót một nơi nào. Loại này chúng ta chỉ biết qua chứ không áp dụng vào thiền tập vì quá cao siêu.

7.  Thần Chú Đại Bi, Một Con đường tắt đến Tịnh Độ

Nói đến Thần Chú Đại Bi, nói đến tu tập Thiền định, ta không thể không nói đến Tịnh Độ. Tại sao? Bởi vì chuyện sinh tử là chuyện quan trọng của đời người. Ta nhận thức được rằng kiếp sống thế gian rất ngắn ngủi và ta cũng không muốn luẩn quẩn mãi trong cảnh luân hồi sinh tử cho nên ta tu tập để mong cầu vươn đến một cảnh giới đích thực, vĩnh cữu. Cảnh giới đó có thể mang tên là Niết Bàn. Cảnh giới đó cũng có thể là Tịnh Độ.

Trước hết, khi nói đến Tịnh Độ, Phật tử thường liên tưởng ngay đến một cảnh giới cực lạc. Đó là một cảnh giới lý tưởng, đẹp đẽ, an lành mà bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh đến sau khi từ giã cõi đời. Đức Thế Tôn đã tuyên xưng rất nhiều cảnh giới Tịnh Độ trong các kinh sách, mà đặc biệt là cảnh giới Tây phương Cực lạc của Phật A Di Đà. Để đạt đến cảnh giới này, pháp môn Tịnh Độ đặt nền móng tu tập trên ba nguyên tắc căn bản: Tín, Nguyện và Hạnh. Trước hết là lòng tin. Ta tin có sự hiện hữu của cõi Tịnh Độ Tây phương do Đức A Di Đà làm giáo chủ. Tin như thế ta Nguyện sẽ được vãng sanh về cảnh giới này. Nguyện được thể hiện bằng Hạnh qua phương thức trì danh, tức là trong suốt hành trình tu tập của mình ta phải hành trì pháp môn niệm Phật A Di Đà cho đến “nhất tâm bất loạn”, thì chắc chắn sẽ được Ngài tiếp dẫn ta về cảnh giới này sau khi ta từ giã cõi đời.

Một cảnh giới Tịnh Độ khác cũng thường được Đức Thế Tôn nhắc tới đó là cung trời Đâu Suất (Tutsia) của Di Lặc, vị Bồ Tát đã được Phật Thích Ca thọ ký sau này sẽ trở xuống cõi trần thành lập hội Long Hoa và trở thành vị Phật tương lai. Nỗ lực của Ngài là hóa độ quần sanh, biến cõi nhân gian thành Tịnh Độ. Quan niệm Tịnh Độ này rất phù hợp với niềm tin và hạnh nguyện của người tu tập theo pháp hành Thiền Quán Âm bởi tính tích cực của nó. Bắt nguồn từ phương châm “Học Phật đạo, hành Bồ Tát đạo”, ta sẽ không bao giờ mong cầu mình được sanh về một thế giới cực lạc, hoặc Niết Bàn cho riêng mình. Đây là thông điệp chính yếu của Thần chú Đại Bi, tiếng Phạn là Maha Karuna, mà Karuna có nghĩa là “ngưng tìm kiếm hạnh phúc”. Ta ngưng tìm kiếm hạnh phúc, Niết bàn cho chính ta khi muôn loài chúng sanh chưa hạnh phúc, an lạc, chưa đạt được cảnh giới Niết Bàn, như Đức Di Lặc đã thuyết trong kinh Trang Nghiêm Minh Giác: “Với từ bi ta không trụ nơi cực lạc an bình”, có nghĩa là với Đại Từ Bi ta không mưu cầu sự giải thoát cá nhân.

Như vậy, nếu hiểu Tịnh Độ là pháp môn dựa trên căn bản Tín, Nguyện, Hạnh, thì phương pháp hành Thiền sử dụng Thần Chú Đại Bi cũng không xa lìa pháp môn Tịnh Độ, chỉ khác một điểm nhỏ là thay vì trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta trì tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Bi Thần Chú. Đến đây, những hành giả bị ảnh hưởng sâu đậm bởi tư tưởng Tịnh Độ -những người thường lo lắng đến hậu sự- chắc chắn sẽ nêu ra câu hỏi: Nhưng rồi sau khi quá vãng, chúng ta, những người tu tập Thiền định -Thiền Quán Âm, nếu không đạt được giác ngộ trong hiện kiếp sẽ vãng sanh về đâu? Thưa bạn, câu hỏi đặt ra thật đúng lúc, vì qủy vô thường có thể đến thăm viếng ta bất cứ lúc nào, tốt hơn hết là ta nên chuẩn bị. Tuy nhiên, bạn cũng đừng phí thì giờ để lo nghĩ nhiều đến vấn đền này vì bạn nhớ không, trong kinh Đại Bi, Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta rằng những người trì tụng thần chú Đại Bi chắc chắn sau khi chết sẽ không bị rơi vào con đường ác đạo. Những điều Bồ Tát đã hứa là chắc chắn không thể nào thay đổi, có nghĩa là bạn đã biết chắc một điều rằng mình sẽ không bao giờ bị rơi vào con đường ngạ quỹ, địa ngục hay súc sanh. Như vậy vấn đề còn lại quả thật rất đơn giản: Bạn có quyền tự do lựa chọn cảnh giới Tịnh Độ mà mình mong muốn để được vãng sanh kể cả về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, do noi theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm, người hành Thiền Quán Âm như đã nói ở trên, không phải chỉ mưu cầu giải thoát cho riêng cá nhân mình mà còn muốn bắt tay vào việc cãi thiện xã hội, môi trường, xây dựng một cõi Tịnh Độ nhân gian trên cõi thế, cho muôn loài chúng sanh, trong thời đại mà chúng ta đang sống cho nên gần gũi hơn với Tịnh Độ Di Lặc. Do tính cách tích cực đó, xin được đề nghị thêm với bạn ba cảnh giới sau đây để suy nghĩ và chọn lựa. Sau khi đã có quyết định, bạn phải phát nguyện ngay cùng Bồ Tát Quán Thế Âm để Ngài thọ ký cho và chắc chắn bạn sẽ được Ngài hiện đến tiếp dẫn trước phút lâm chung, hướng dẫn bạn đến cảnh giới mong cầu:

o  Tái sanh trở lại cõi trần tiếp tục hành Bồ tát đạo, hoằng pháp lợi sanh, biến cõi nhân gian thành Tịnh Độ.

o Về cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng, tức là xuống cõi địa ngục tiếp tục tu tập cùng Bồ Tát, thực hành công hạnh theo lời nguyện: “Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu tan”.

o Về cõi Trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc để tiếp tục tu học, cho đến khi nào Bồ Tát giáng trần ta sẽ cùng theo chân Ngài trở lại cõi thế dự hội Long Hoa.

Tuy nhiên, xin được nhắc lại một lần nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta hiện đang sống trong cõi thế này, trong giây phút hiện tại này, cho nên công việc trước mắt của người Phật tử chúng ta là phải bắt tay ngay vào việc xây dựng một cõi Tịnh Độ Nhân Gian, tức cũng là cõi Tịnh Độ Di Lặc mà mọi Phật tử đều mong cầu, mơ ước. Đó cũng chính là thông điệp của Thần Chú Đại Bi.

Xin chắp tay trì tụng và hồi hướng công đức vô lượng của Thần Chú này đến muôn loài chúng sanh…

Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc Của Người Cùng Tử
Tâm Hà Lê Công Đa
Nhân ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo, 19/6.
(*) trích dẫn từ bản dịch của Cư sĩ Phạm Kim Khánh.

3.7/5 - (155 bình chọn)

114 bình luận trong “Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi”

 1. Mình thấy thật diệu kỳ khi mà mình được biết tụng chú đại bi ! Nam mô quán thế âm bồ tat ! Còn nhiều người chưa biết đến bài chú này mình muốn được chia sẻ ! Đt 0968116585

  1. bài chú Đại Bi là báu vật vô giá cho mỗi chúng sinh, vi diệu ko thể nghĩ bàn, quanh mình bao người thân chưa biết gì về phật pháp nhưng họ trì rất chân thật, nhưng họ cung kính và nhất tâm đều đặn và mọi khó khăn cùng cực họ đều được gỡ, kể cả bệnh bác sỹ trả về vô phương. khi trì có sự màu nhiệm nhờ đó mới tìm về giáo lý của Phật! mình nguyện rằng 10 phương pháp giới chúng sinh ai cũng có duyên được biết và được trì dù một lần bài chú này. Nam Mô đại bi quan thế âm bồ tát ma ha tat!

 2. Mình mới tìm hiểu chú đại bi gần đây, việc linh nghiệm của chú đại bi mình cũng đã đọc nhiều trên mạng. Mình vẫn mong được an lành và sự màu nhiệm mà chú đại bi mang lại. Không hiểu do phải có duyên hay không mà mình đã thuộc lòng được bài chú này chỉ không đầy 1 tháng !!

 3. Nếu bạn nào mà trì Chú Đại bi hàng ngày với một niềm tin tuyệt đối vào thần chú và thực hành hạnh nguyện bồ tát, đại bi tâm. Thì thần chú này cực kỳ linh ứng ,chính bản thân mình đã được linh ứng giờ mình trì tụng rất tinh tấn

   1. ban hoc tung cau nhu hoc hat ,het cau nay moi hoc sang cau khac sau do doc lai tu dau.ban cung co the cop vao usb roi mo ra tung theo thay nhu vayse nhanh thuoc hon

   1. Bạn hãy học từng câu 1 thôi và bạn hãy đọc đi đọc lại cho đến khi nào thuộc câu đó, xong bạn đọc lại từ đầu cho đến câu bạn thuộc (không nhìn vào bài). Cứ như thế bạn học cho đến hết bài.

    Chúc bạn mau thuộc!

   2. trì tụng chú dại bi phải hiểu thần chú muốn dạy ta điều gì, ý nghĩa của nó ra sao ? anh đọc bài giảng ý nghĩa chú đại bi của ht tuyen hóa ( trên mạng)hiểu rõ ý từng câu bảo đảmsẽ thuộc trong một tuần khi thuộc rồi anh sẽ thấy chú rất hay, như một bản nhạc mà anh yêu thích nhất và anh sẽ không thể quên, nếu muốn nghe nhạc chú đại bi anh lên mạng (nhạc chú đại bi ) ca sĩ bích phượng nhé!chúc anh vui

   3. Trước khi trì đọc thì lạy:Nam mô Quán Thế Ân Bồ Tát,cho con trí huệ minh mẫn để đọc thuộc Thần Chú Đại Bi của ngài.

   4. Co gang hoc di ban, trong qua trinh ban tung ban se thay duoc su nhiem mau. Giong nhu la ban uong nuoc, chi co ban moi biet la nuoc do am hay lanh. Minh cung duoc Quan The Am Bo Tat cuu vai lan roi nen minh tin.

    1. Làm con của Phật, ai cũng được tôn trọng như nhau. Bạn “Tuấn” làm ơn viết câu có dấu chấm, dấu phẩy cho mọi người dễ đọc…

   5. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat () that dung nhu gi con vua moi doc duoc o tren va su nhiem mau do da xay den voi con trong thoi gian gan day con xin luon tran trong tri tung cung kinh moi ngay . A Di Da Phat ()

   6. Cho tôi hỏi 1 việc này ai biết trả lời dum tôi nha, khi tôi tải “chú đại bi” về nghe và chuẩn bị học thuộc và tụng, bật mp3 cho dễ thuộc,””tối ngủ nằm mơ thấy “quang công”(quang vủ)đứng trên ngực tôi và nói đừng làm vậy nữa nghe ,..là sao vậy ai trả lời dùm nha

    1. khi đọc tụng chú đai bi phải tịnh tâm, tránh vọng tưởng. Anh dọc tụng chú đại bi mà tâm còn nghi ngờ, ngạo mạn, bây giờ tâm anh hòa với tâm ma đang cố ý quấy nhiễu anh chone6n đêm nằm anh đã hòa tâm ma, thấy ma chớ không phải ngài quang vũ đâu ,Sám hối và thành tâm nghiêm túc đọc tụng chú đại bi anh ạ! nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát

    2. Vì Thần Chú Đại Bi có công năng rất lớn nên những người khuất mặt cũng muốn đi theo xin chút phước, vậy sau khi tụng nên hồi hướng công đức cho họ. Sau khi hồi hướng thì tụng thêm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (7 biến), tụng Chú Vãng Sanh (7 biến) và tụng Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (7).
     Khi đó mặt mày sẽ sáng lên, không còn ngủ với ác mộng nữa

     Nam Mô A Di Đà Phật

    3. khi cần tịnh tâm tôi thường nhắm mắt lại trước mắt tôi quán hình tượng phật A DI DÀ,phật THÍCH CA MAU NI,hoặc bồ tát QUÁN THẾ ÂM,mọi ý tưởng khác kéo đến ,ý tưởng căm giận là con đường dẫn đến A TU LA,ý tưởng đau khổ đó là con đường vào địa ngục bõ ngay tôi không dại gì đi vào con đường nầy ý tưởng vừa xuất hiện tôi gạt bõ ngay ,trước mặt tôi là hình ảnh đẹp của đức phật, tôi thấy lòng nhẹ nhàn an lạc NAM MO ĐẠITU, ĐAI BI ,TAM THANH CUU KHO ,QUAN DAI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT

    4. em hoi gio chua bit phat phap bay gio moi bit kinh mong cac anh chi dan duong cho em voi em phap danh la khanh an Nam Mo Hoan Hi Tang Bo Tat Ma Ha Tat

    5. tôi củng xác nhận điều đó, trước đây tôi là một doanh nghiệp bị phá sản, nợ nần chồng chất nhung tôi lỉnh hội được thần chú đại bi bắt đầu tôi trường chay và nghiêm túc trì tụng suốt hơn 2 tháng thì bắt đầu làm ăn dần dần ổn định cho đền nay ,còn vấn đề khác nửa mà không tiện nói hết được

    6. Bạn nào chưa bít Chú Đại Bi thì hãy mau mau tụng 5 bien mỗi đêm công đức và sư vi diệu của Chú Đại Bi vô cùng lớn . Chú Đại Bi còn tiêu trừ đc tai nạn, tránh khỏi đao binh , trộm cướp và tiêu trừ trăm bệnh … . “Nhất tâm thì linh ứng”

    7. Chú Đại Bi "nhất tâm thì linh ứng " ng nào luôn niệm Phật ,niệm Quan Âm ,trì Chú Đại Bi ,ăn chay trường ,phóng sanh ,bố thí sẽ cảm nhận đc vi diệu của Phật Pháp. Ng nào ko biết thì mau mau học CĐB . Tối nào cũng đọc đc 5 biến thì tốt . A Di Đà Phật .

    8. Tôi là thầy thuốc đông y lại là Phật tử tôi lấy sức khỏe cộng đồng làm tiêu đề hành nghiệp . Bởi vậy tôi đã phát tâm trước tam bảo nguyên đời này còn sống được bao năm tôi xin dành cho thiện nguyện của mình. Tôi trì trú Đại bi vào thuốc của mình làm ra trước khi cấp cho bệnh nhân điều trị tôi thấy công năng của thuốc nổi trội nên cực nhiều. Ví dụ : sau khi phối ngũ thuốc xong tôi đặt nên phòng thờ Phật và trì trú. Tôi đo chỉ số Boviss của thuốc ví dụ là 15.000 Boviss , sau khi trì chú xong tôi đo lại thì chỉ số tăng nên đến 100.000 Boviss mặc dù quy định của quốc tế chỉ số Boviss 20.000 là cao cực kỳ rồi. Thế mới biết công năng của chú Đại bi là vô lượng. A Đi Đà Phật – Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn linh cảm Tầm thanh Cứu khổ cứu nạn Quan thế Âm BỒ TÁT con nguyện suốt cuộc đời còn lại sẽ mãi trì chú phép của ngài và dùng phép đó để giúp cho thiện nguyên của con được vẹn tròn , đạo quả

     1. Xin chan thanh tan than cong duc cua ban .Chuc ban nhieu suc khoe de giup duoc nhieu nguoi hon nua.Nam mo dai tu dai bi tam thanh cuu kho cuu nan QUAN THE AM BO TAT,

    9. Tôi là Lương y Nguyễn Đình Dư o Điên Biên chủ phòng chẩn trị Bảo tín Đươngf viết bình luận tại sao lại nhảy tên Phan thanh út nào đó vào mục bình luân của tôi . Số đt của tôi 0975.711.549

     1. Chào Lương y Nguyễn Đình Dư, có thể do anh sử dụng máy tính chung với 1 người khác có tài khoản facebook là Phan Thanh Tú và người đó đang đăng nhập facebook trên máy tính nên khi anh bình luận bằng facebook nó sẽ mang tên của người đó.

    10. Có nhiều bạn chưa hiểu hoặc chưa cảm nhận được sâu xa về Phật, phật giáo hoặc phật pháp thì coi Chú Đại Bi là thứ gì đó cao siêu hoặc màu nhiệm. Thực tế thì cho thấy nếu tập trung vào niệm chú Đại bi thì rõ ràng mang lại những kết quả tích cực như sự thanh thản, thư thái…Điều đó không nghi ngờ gì. Tuy vậy, chúng ta cần hiểu rằng Chú Đại bi cũng chỉ là một công cụ (phương pháp) để nhiếp tâm, nâng cao sự tập trung của tâm thức, qua đó mà tỉnh giác, sống có ý thức hơn. Do vậy, chúng ta có thể học Chú Đại bi, hoặc không cần. Vì nếu bạn nào thấy khó học thuộc hoặc k thấy hứng thú với Chú Đại bi, chúng ta cần tìm phương pháp khác. Hoặc chúng ta cần ý thức rằng cuộc đời như biển cả, chúng ta chỉ là những sinh vật tồn tại lênh đênh trên biển cả, nếu chúng ta nặng tư tưởng thì sẽ chìm, còn nếu tư tưởng chúng ta thoải mái, bớt nghĩ ngợi, lo âu thì chúng ta sẽ nổi. Vì vậy, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy kết hợp để ý đến hơi thở của mình, lâu dần khi chúng ta thở có ý thức, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi sự phiền não. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy sự thư thái của mình : ) Chuc cac bạn thành công.

    11. Các bạn đã tập lâu, cũng không nên chấp vào Phật pháp, say sưa niệm chú mà quên làm những việc thiết thực trong đời sống hiện tại thường ngày. Bởi chính việc cầu tìm bất cứ điều gì đó, kể cả sự giải thoát chẳng hạn, cũng sẽ mang lại sự vướng mắc trong lòng nếu ta suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Vì vậy, ta không nên chấp vào bất cứ điều gì. Mà đơn giản là chúng ta cần hạn chế việc suy tư mà tập trung vào làm những việc kể cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày kết hợp với chú ý hơi thở. Lâu ngày các bạn sẽ thấy kết quả hiệu nghiệm : )

    12. Mình rất tin vào phật pháp và chú đại bi, mặc dù chưa thấy được sụ linh ứng và mầu nhiệm của chú.Nhưng mình tin với lòng thành tâm và chuyên cần niệm chú đại bi thì một ngày không xa mình sẽ thấy sự mầu nhiệm đó. Mọi người hãy cùng nhau niệm chú dể được bình an cho mình và người thân nhé.

    13. NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.nAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT.NAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT.NAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT MA HA TAT.

    14. lúc trước tôi chưa thuộc chú đại bi luôn thấy cuộc sống đầy bất an , nhưng từ khi tôi đã thuộc chú đại bi và trì tụng thì thấy cuộc sống tôi có ý nghĩa hơn và tự tin hơn nhờ vào sự thần diệu của chú này .

    15. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃNG VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI ! KÍNH CHÚC QUÝ PHẬT TỬ LUÔN AN LẠC, HẠNH PHÚC TRONG HỒNG DANH CỦA TIẾNG NIỆM PHẬT ADIĐÀ. ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHÚNG TA GẶP ĐƯỢC CHÚ ĐẠI BI ĐÃ LÀ 1 NGƯỜI CÓ DUYÊN LÀNH VS PHẬT PHÁP RỒI, XIN QUÝ PHẬT TỬ ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI ĐƯỢC VÃNH SANH VỀ CỰC LẠC, ĐỜI ĐỜI AN VUI

    16. NẾU PHẬT TỬ TRONG LÚC HÀNH TRÌ BỊ TÂM DAO ĐỘNG, PHIỀN NÃO KÉO ĐẾN THÌ QUÝ VỊ ĐỪNG VỘI THOÁI CHÍ, MÀ ĐÓ ĐIỀU LÀ DO NGHIỆP CHƯỚNG CỦA MÌNH CÒN SÂU DẦY NÊN KHÓ CÓ THỂ ĐỊNH TÂM ĐƯỢC, TRONG LÚC NÀY QUÝ VỊ CỨ TIẾP TỤC NIỆM PHẬT, TƯỞNG PHẬT LẤY ÂM THANH NỆM PHẬT ÁP ĐI PHIỀN NÃO TRONG ĐẦU MẶC KỆ TÂM LOẠN ĐỘNG MÀ CỨ 1 LÒNG NIỆM PHẬT. BỞI VÌ DANH HIỆU ADIĐÀ PHẬT VÔ CÙNG BẤT KHẢ TƯ NGHỊ DẦN DẦN DO CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT THÌ PHIỀN NÃO SẼ TỪ TỪ LẮNG DỊU XUỐNG CŨNG CÓ NGHĨA LÀ NGHIỆP CHƯỚNG CỦA CHÚNG TA DẦN GIẢM XUỐNG VÀ QUÝ PHẬTỬ SẼ THĂNG TIẾN NHIỀU HƠN TRONG CON ĐƯỜNG TU TẬP MÀ QUÝ PHẬT TỬ KHÔNG HỀ BIẾT.KHÔNG SỢ NIỄM KHỞI CHỈ SỢ GIÁC CHẬM THÔI.ADIĐÀPHẬT.KÍNH CHÚC SỨC KHỎE VÀ MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH NHẤT ĐẾN VS QUÝ PHẬT TỬ VÀ PN BÈ GẦN XA.ADIĐÀPHẬT!!!

    17. Nam mô A Di Đà Phật
     Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
     Đối với tôi, người mẹ thứ nhất là người đã sanh ra tôi, người mẹ thứ hai lo phần hồn cho tôi là mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn làm quyến thuộc của Bồ tát, cùng Bồ tát thực hành tứ vô lượng tâm, nguyện độ thoát tất cả chúng sanh.
     Mỗi lần con khổ đều cầu cứu mẹ hiền. Mẹ đều âm thầm giúp đở con. Con xin sám hối những tội nghiệp đã gây tạo từ nhiều kiếp đến nay. Nguyện mỗi ngày 3 thời, mỗi thời trì niệm 7 biến chú đại bi hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, hồi hướng đến những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp sớm giải oán kết cùng nhau tu hành vãng sanh Tịnh độ.
     Còn nhớ những lúc nằm ngủ 1 mình cảm giác như bị bóng đè. Niệm Phật không được nhưng tâm lại nhớ đến chú đại bi. Niệm Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) thì cơ thể nhẹ nhàng, sau khi đọc hết bài chú thì từ giữa trán phát ra một luồng sáng trắng làm sáng cả tâm trí, cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Mầu nhiệm thay thần chú.

    18. UI SAO CÀNG TỤNG CÀNG BUỒN NGỦ CHẮC DO TỘI NGHIỆP DÀY QUÁ. NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT GIA HỘ CHO CON TÂM TRÍ SÁNG SUỐT VÀ TỈNH TÁO ĐỂ TRÌ CHÚ ĐẠI BI.

    19. K biet e tri Chu dai bi the nay co dung k nua moi nguOi chi giup minh voi : co khi la dag ngoo hoc minh niem,dag ranh roi ngoi choi minh cug niem,roi ca khi di tren duong,..k biet nhu vay co sai k nua. Thay lo lo vi uoc nguyen chua dat duoc.

    20. Minh rat tin tuyet doi vao than chu dai bi, nam nay minh gap rat nhieu dieu khong may xay den cung mot luc nhu la benh nang giay to thue bi nam lam sai , tien bac gap chuyen ra het dung nhu dang bi do nghiep, cong viec thi thu nhap thap xuong chi co moi mot minh ong xa minh lo het , minh bi khung hoang tin than may nho nguoi than dong vien tinh than va len chua gap su phu huong dan va van dap tu do den gio minh thuong xuyen len mang nghe cac bai thuyet phap cua quy thay va moi ngay minh deu niem phat va tri chu dai bi den nay minh da ngo ra va vuot qua gan nhu tat ca tro lai binh thuong ;,..co nhung dieu ma minh thuong khong the noi het ra het tren mang nhung that su rat vi dieu. ..Nam mo dai bi hoi thuong Phat bo tat. …

    21. nam mô A Di Đà Phật
     nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
     nam mô Đại từ Đại bi Tầm Thánh cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

    22. Mình đã được chú đại bi cứu giúp, trước đây mình lâm vào cảnh bế tắc , từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống nhưng may mắn thay được cơ duyên với Phật Quan Thế Âm và thần chú này , hàng ngày mình trì tụng và không làm ác, hiện tại mình đã qua được cơn bĩ cực , có cuộc sống viên mãn ……

    23. Nam Mô A Di Đà Phật! Con nguyện làm theo những gì Phật dạy, con xin Ngài cứu khổ chúng sanh, nhân loại, không còn cảnh lầm than, bệnh tật, chết chóc! Con xin Ngài hãy giúp con qua cơn bế tắc này! Con nguyện trì Chú mỗi ngày, giúp đỡ chúng sanh! Con xin Ngài :(. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

     1. Cơ bản là niềm tin và lòng kiên trì còn bạn trì chú ở bất cứ nơi đâu cũng đươc miễn là không phải nơi ô uế.

    24. Nam mô a di đà phật. Con nguyện làm theo những gì đức phật dạy. Nhưng con không biết làm cách nào để tâm con thanh tinh. Con hay nóng giận, vi áp lực công việc và viêc dạy dỗ con cai. Con cua con không nghe lời và the la con nổi giận, mà cơn giận cua con thi không thể ta nôi. Con rất sợ và rất hoang mang, con không muôn minh mất kiểm soát khi day con minh, nhung con không thi kiem che con gian cua minh. Xin nguoi giúp con thoat khoi tam tanh nay. Xin ngu oi cho con biet muôn hoi huong cong đúc cho con cua con ngoan ngoan nghe loi, không sa đọa vao nhung loi keo cua tran tuc, con muôn tam minh tinh và có the kiem che đuoc con gian du thi con tung bao nhiêu ben Chú Đại Bi môt ngay . A Da Đà Phật

    25. minh dau kho va mat long tin ng chong ma minh da song 24nam minh qua met moi va dau lko minh k bt cach nao de het kho voi ng chong nay minh quyet tam tung hang dem chu dai bi .den nay minh thay tam rat nhe nhang va bot kho .cac ban hay tin vao phat vi luc ta dau kho va tuyet vong trong cuoc song thi chi co phat cuu ta ma thoi .nam mo a di da phat .nam mo dai tu dai bi cuu kho quan the am bo tat

     1. Xin góp ý thêm cùng bạn và quý đại chúng, quý Phật Tử trong khắp cõi ta bà.
      Khi đã đặt niềm tin nhất nhất tâm vô cùng mảnh liệt vào Thần Chú Đại Bi, thì ta phải tụng niệm liên tục, liên tục, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả ngay thời khắc đang đau khổ tột cùng và ngay thời khắc sướng vui hết khổ, chứ không nên đến lúc lâm vào khổ đau rồi ôm chân Phật mà tụng niệm. Khi đau khổ trôi ta lại lãng quên thối chí thì đó không phải là người thành tâm, trí huệ.
      Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tin sâu rộng vào Phật Pháp. Hãy sông với toàn chúng sanh bằng tấm lòng từ.
      Nam Mô A Di Đà Phật.
      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
      Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
      Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
      Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
      Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
      Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
      Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
      Ghi chú: Tốt hơn thế nữa quý Đại Chúng tìm hiểu thêm về ý nghĩa giảng giải của Thần Chú Đại Bi để có đủ niềm tin và nghị lực tu tập giữa đời thường.

    26. Mình nghĩ 42 thủ nhãn ấn pháp phải có Thầy chỉ dạy mới hành trì được nên bản thân mình cũng chỉ trì chú chứ chưa dám hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

    27. cuộc đời tôi cũng đã thay đổi rất nhiều nhờ có sự gia hộ của Đức Phật, của Bồ Tát và Chú đại bi. tôi cảm thấy mọi cầu nguyện của tôi đều dần dần thành sự thật, luôn thấy mình gặp nhiều may mắn. có lúc gặp vận xui cũng qua khỏi. giờ tôi vẫn kiên trì đọc tụng khi đi đường , khi ở nhà để xin ngài ra hộ ban cho 1 đứa con đức hạnh. Con cảm ơn Đức Phật, Bồ Tát và Chú Đại Bi đã gia hộ cho bố mẹ con đến với Phật Pháp. A di đà phật.

    28. Bài viết rất hay và ý nghĩa, nó đã giải đáp những thắc, cũng như truyền đạt hết những điều mà mình cần biết. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã tham gia để viết ra bài viết cũng như đưa nó lên mạng, để có thể đến với mình. Xin chân thành cảm ơn lần nữa. Cầu cho các vị được chư Phật, bồ tất, và các vị hộ pháp bảo hộ, tăng tiến trong tu hành, luôn được an lạc trong cuộc sống này!

    29. Rất hay, những ai đang trì tụng Chú Đại Bi có hiệu nghiệm cùng nhau chia sẽ nhé. Mình cũng đang trì tụng Chú đây được gần tháng rồi, sắp thuộc rồi, trước mặt mình thấy ông xã mình thay đổi nhiều so với trước kia, tâm tính của mình cũng thay đổi nữa. Nhưng mục tiêu của mình là trì tụng để cầu nguyện cho mẹ của mình đang mắc bệnh nan y, sau 2 tuần trì tụng, mẹ mình cảm thấy khỏe ra đấy, hiện nay mình đang trì tụng mỗi sáng 5 giờ với 7 biến, ngày thứ 7 và chủ nhật trì được 21 biến, mình kết hợp phóng sinh nữa để cầu mong cho mẹ mau lành bệnh. Mong mọi người có diệu kỳ gì thì cùng chia sẻ nhé

    30. Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat
     Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat
     Nam Mo Dai Bi Quan The Am BoTat…!!!
     Con xin cam on Ngai da gia ho cho con doc thuoc bai Than chu cua Ngai som trong 2 tuan.
     Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat
     Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat
     Nam Mo A Di Da Phat.

    31. Xin hỏi có Thầy nào hoặc các Cô, Bác, Anh, Chị nào biết cách niệm Chú mà kết hợp với hơi thở và ý niệm quán tưởng đến các huyệt đạo (theo các đường kinh) để tập khí công khỏe và phát huy năng lực của Chú đại Bi không? Để mọi người cùng tập, niệm Chú.

     1. Mèo hoang, nếu bạn tụng được thì rất tốt, không thì nghe cũng tốt, còn hơn là nghe những bản nhạc ủy mị làm cho tâm linh đi xuống. Không có lỗi gì hết. Bạn lắng tâm nghe cũng được lợi lạc đó.

    32. Mình không biết vì sao mỗi lần nghe về Phật như chú đại bi hay nói về ĐứcThế Tôn,Mẹ Quán Thế Âm là mình hay khóc lăm.Cuộc đời mình khổ nhiều,ly hôn chồng,một mình nuôi con,công việc không ổn định,rồi hùn vốn làm ăn với bà chị thân quen,rồi bị bả gạt nợ,bỏ trốn,làm mình lâm vào cảnh nợ nần vì vay tiền để làm ăn với bả,có thời gian mình mất niềm tin vào tất cả,chỉ muốn chết cho xong.Giờ mình nhớ đến chú đại bi nên vào nghe và cố gắng tịnh tâm để trì chú mối tối và sáng.Mà tâm mình còn loạn quá,đọc cmt của mọi người mình lại có niềm tin.Mình quyết tâm theo chú đại bi mong nghiệp mình giải bớt,cho tâm thanh thản,nhẹ nhàng.

    33. Mình biết đến Chú Đại Bi nay đã 10 năm,lúc mình gặp khó khăn trong cuộc sống.Lúc đó mình hay nghe giảng Phật Pháp trên YouTube Liên tục mấy tháng đó tự dưng mình khởi lòng thương xót chúng sanh 1 cách hơn bình thường ,ví dụ khi đem thức ăn thừa cho chim ăn nhìn thấy nó mình khóc vì nghĩ biết chừng nào nó mới có cơ duyên tu hành chuyển kiếp đây?….nhìn thấy con vật bị thương hay người khổ mình ko cầm được nước mắt.Sau khi nghe bài giảng về Chú Đại Bi của hoà thượng Tuyên Hoá,đêm đó mình quyết tâm học trì chú Đại Bi,3 đêm là mình thuộc và rất nhiều hiện tượng lạ mà chỉ người nào trải qua mới hiểu: liên tục mình nghe tiếng nhạc ,tieng tụng niệm trên hư không giọng trầm ấm,1 thứ ngôn ngữ kì lạ mà lúc đó mình hiểu hết.Rồi mùi thơm như mùi hoa phát tài phảng phất .Đến tận bây giờ khi nhắm mắt mình vẫn thấy trước trán có 1 luồng sáng như đường hầm soi đèn pin vậy( nhưng ko biet là gi) ,…
     Và phải nói cuộc sống mình cầu được ước thấy ( tất nhiên là cầu những gì trong giới hạn)
     Tiếc là đôi lúc bị gián đoạn,ko trì giới liên tục nên việc tu tập bị đứng lại.Giờ thì mình tinh tấn tiếp tục hành trì và trong lòng hân hoan,yêu người ,yêu đời chưa từng thấy.Chúc bạn hưu gần xa tín tâm vào Chú Đại Bi sẽ thấy rất màu nhiệm.

     1. Trước đây nhờ trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ, xin xám hối tội, trì chú đại bi mỗi ngày, mà mình thoát khổ đau trong tình cảm và hết bệnh, linh ứng hơn là thấy được hào quang trên bàn thờ Phật, lúc đó mình khóc vì vui mừng. Sau đó nghiệp duyên đến, mình lấy chồng sanh con,quên lãng kinh kệ, có tụng nhưng không kiên trì, và kéo theo nhiều khổ đau trong hôn nhân, cuối cùng kết thúc, tiếp tục vướng víu tình cảm với ck hiện tại, và lại đang mang bệnh trong người, giờ quán chiếu lại mọi thứ, mình biết do nghiệp mà ra, tạo nghiệp, tham sân si, mong cầu quá nhiều nên chuốc khổ vào thân thành bệnh, Giờ trở đi mình sẽ nguyện Mẹ gia hộ cho mình tâm không thối chuyển, luôn hướng chánh niệm, bỏ dữ làm lành, gieo trồng công đức, trì chú , niệm Phật cho tiêu tai nghiệp chướng, nặng hoá nhẹ, nhẹ hoá không, thân tâm an lạc, gia quyến bình an, chúng sanh an lạc. Cầu nguyện mười phương chư Phật chứng giám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status