Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký 8

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký 8 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 8: Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký - (Thầy Thích Trí Thoát)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận