Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn 25

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn 25 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ-Môn - Quyển 7

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận