Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn 25

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn 25 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ-Môn – Quyển 7


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận