Ngũ căn ngũ lực pháp tu của bậc thánh

Bài giảng Ngũ căn ngũ lực pháp tu của bậc thánh được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật, BanuàTexas, Hoa Kỳ, ngày 26-11-2017

Ngũ Căn Ngũ Lực - Pháp Tu Của Bậc Thánh - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận