Chuyển tới nội dung

Thích Thiền Tâm

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, sinh năm 1924, tại làng Bình Xuân, quận Hoà Đồng, Gò Công, xuất gia từ năm 13 tuổi. Năm 1964, Hoà Thượng là Viện Trường Sáng Lập Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Hoà Thượng Thích Thanh Từ, vị thiền sư nổi danh tại VN hiện nay, và Hoà Thượng Thích Bửu Huệ, lúc đó là hai vị phụ tá của Hoà Thượng Thiền Tâm.
Trong khi điều hành Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Hoà Thượng Thiền Tâm còn giảng dạy Phật pháp tại Phân Khoa Phật học Viện Đại Học Vạn Hạnh, làm Giáo thọ tại các ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm, phiên dịch và trước tác nhiều kinh sách giá trị, hiện vẫn đang được dùng cho việc tu học.
– Năm 1964-1965: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Hoàn thành công việc soạn thuật bộ sách “Phật Học Tinh Yếu”, gồm 3 cuốn 1,2 v 3 dài trên 1,200 trang.
– Năm 1965-1966: Ngài hoàn tất việc biên soạn quyển “Niệm Phật Thập Yếu” gổm 10 chương, dài gần 400 trang (kể luôn các phần bổ túc sau nầy, trên 50 trang (1979-1980).
– Năm 1966-1967, Ngài hoàn tất hai quyển kinh sách:
1. Duy Thức Học Cương Yếu, gần 300 trang. Sách giảng dạy hầu hết các phần quan yếu trong Bộ Môn Duy Thức Học.
2. Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, còn gọi là “Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh,” trên 150 trang. Đây là quyển kinh Mật Tông, giảng dạy và hiển dương về oai lực của chú Đại Bi, một thần chú rất phổ thông đang được dùng trong hầu hết các khóa lễ hiện nay nơi Phật tự.

Powered by caodiamond.com
DMCA.com Protection Status