Vinh quang không bằng có mẹ

Vu lan thắng hội 2018: Vinh quang không bằng có mẹ – Thượng tọa Thích Thiện Thuận tại Viện Chuyên Tu

VU LAN THẮNG HỘI "VINH QUANG KHÔNG BẰNG CÓ MẸ" NĂM 2018 - VIỆN CHUYÊN TU

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận