Chữa vết thương lòng

Pháp thoại Chữa vết thương lòng được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền tự, bang Arizona, Hoa Kỳ, ngày 01-12-2017

Chữa Vết Thương Lòng - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận