Chuyển tới nội dung

Đức Phật người thầy vĩ đại

Hôm nay ngày nhà giáo Việt nam 20-11.

 Chúng ta thành kính đảnh lễ và nhớ về ân đức của Đức Phật người thầy vĩ đại,

Đấng cha lành của Chư Thiên-Nhân loại.

Người chỉ cho ta thấy con đường:

* Hạnh phúc thế gian và

* Hạnh phúc xuất thế gian (Giải Thoát Nibbana cao thượng.)

đức phật người thầy vĩ đại
Đức Phật là một người thầy vĩ đại

Có đức tin trọn vẹn như thế nào?

Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi 9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng; có đức tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp.

– Có đức tin trong sạch, nơi 9 Ân đức Phật rằng:

Đức Thế Tôn:

  • Là Đức Arahán xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên, phạm thiên và nhân loại.
  • Là Đức Phật Chánh Đẳng Giác tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế chứng đắc 4 Thánh Đạo 4 Thánh Quả đầu tiên trên toàn thế giới chúng sinh.
  • Là Đức Minh Hạnh Túc có trọn đủ Tam Minh, Bát Minh và 15 Đức Hạnh cao thượng,
  • Là Đức Thiện Ngôn giáo huấn sự thật chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh.
  • Là Đức Thông Suốt Tam Giới.
  • Là Đức Vô Thượng Giáo Hoá chúng sinh.
  • Là Đức Thiên Nhân Sư.
  • Là Đức Phật tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, rồi giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ y theo Ngài.
  • Là Đức Thế Tôn cao thượng nhất trong toàn thế giới chúng sinh, do 30 pháp hạnh ba-la-mật.

– Và có đức tin trong sạch nơi 6 Ân đức Pháp, nơi 9 Ân đức Tăng.

Bậc Thánh Thanh Văn có đức tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng: “Nghiệp thiện cho quả an lạc, nghiệp ác cho quả khổ”. Ngoài ra, không tin một ai có quyền lực cho quả an lạc hoặc cho quả khổ cho mình.

Namo Buddhaya

Thầy Thích Tánh Tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by 24htin.net
DMCA.com Protection Status