Hướng dẫn lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Hướng dẫn lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Thầy Thích Huyền Diệu hướng dẫn cho các Phật tử để tu tập tại nhà rất màu nhiệm

Xem thêm: Sự nhiệm màu khi lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Thầy Huyền Diệu hướng dẫn lạy kinh "Diệu Pháp Liên Hoa"

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hướng dẫn lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận