Giảng Kinh Địa Tạng

giang kinh dia tang
Giảng Kinh Địa Tạng – Hòa Thượng Tuyên Hóa Download video trên

Kinh Địa Tạng

kinh dia tang
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng Download kinh: Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng: Download video trên

Bát Nhã Tâm kinh

bat nha tam kinh
Bát Nhã Tâm Kinh (Phiên âm Hán văn) Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không...

Kinh Kim Cang

kinh kim cang
Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn có tới 600 quyển, tóm tắt bộ kinh nầy là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật còn gọi là kinh Kim Cang, rút lại của kinh nầy là là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Đọc bộ Kinh Kim Cang chúng ta thấy Đức Phật dạy phá sạch không còn kiến chấp, dẹp tan những sai lầm cố...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Dieu Phap Lien Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa Văn Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa Văn sang tiếng Việt Phần đăng trên web chỉ bao gồm Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị có thể tải về trọn quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (787 trang)...

Kinh Vu Lan

kinh vu lan
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương). TÁN PHẬT Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thệ...

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ

chu giai kinh vo luong tho
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (trọn bộ 24 phần) Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Kinh Quán Âm Cứu Khổ

kinh quan am cuu kho
Kinh Quán Âm Cứu Khổ Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần) Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Bá thiên vạn ức Phật, Hằng hà sa số Phật, Vô lượng công đức Phật, Phật cáo A-nan ngôn, Thử kinh đại-thánh, Năng cứu ngục tù, Năng cứu trọng bịnh, Năng cứu tam tai...

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

kinh dai bi tam da la ni
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô...

Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ Kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài nầy đều là bực đại Thanh Văn mà mọi người quen biết....

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghĩ dưới cây Nhạc Âm, cùng với tám ngàn vị Ðại Bí Sô, ba vạn sáu nghìn vị Bố Tát, các hàng Quốc Vương, đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long...

Kinh A Di Ðà

Kinh A Di Da
Phật Thuyết Kinh A Di Ðà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Ðộc tại nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Ðại Tỳ kheo câu hội, đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biềt, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất,...
Phat Phap - Truyen cuoi - Hinh anh vui - Hai Hoai Linh - Hai Tran Thanh - Hai Truong Giang - Dan Tai Chinh