Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng…