Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả Tác giả: “Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la” Việt dịch: Hoàn Thượng Thích Nhất Chân. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Kinh Quá…
Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng Download kinh: Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Nghe thầy Thích…
Bát Nhã Tâm kinh

Bát Nhã Tâm Kinh (Phiên âm Hán văn) Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không,…
Kinh Kim Cang

Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn có tới 600 quyển, tóm tắt bộ kinh nầy là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật còn gọi là kinh Kim Cang, rút lại của kinh nầy là là kinh…
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa Văn Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa Văn sang tiếng…
Kinh Vu Lan

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài…
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm,…
Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật,…
Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghĩ dưới cây Nhạc Âm,…