Chuyển tới nội dung

Kinh pháp cú

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những lời dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong ba trăm trường hợp giáo hóa chúng sinh khác nhau. Những lời dạy này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Ngài giảng dạy bằng lời nói chứ không viết thành kinh sách. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thời các vị đại đệ tử của Đức Phật mới nhóm họp để đọc lại và ghi chép, kết tập những giáo pháp của Ngài. Các câu Kinh Pháp Cú được các vị đại đệ tử sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” theo như hình thức hiện nay để cho thích hợp với giới độc giả và người nghe. Kinh Pháp Cú cũng được tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên này. 

Designed by hangphatcandle.com
DMCA.com Protection Status