Biết chân giả

Pháp thoại Biết chân giả (Kinh PC 11&12) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 16/08/2020 5 /…