Vai trò của giới luật với đời sống tăng già 2

Pháp thoại vai trò của giới luật với đời sống tăng già 2 được giảng bởi thầy Thích Thiện thuận trong Trường Hạ Ni Chùa Kiều Đàm, ngày 12/07/2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận