An lạc ở đây

Bài pháp thoại An lạc ở đây được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 48 tại Tu Viện Tường Vân

An Lạc Ở Đây (KT48) - Thầy Thích Thiện Thuận

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận