Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện của đại thừa

Pháp thoại Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện của đại thừa được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền, Bang Wáhington, Hoa Kỳ, ngày 16-12-2017

Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận