Chuyển tới nội dung

Bồ Tát Quán Thế Âm là có thật

Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ (ý trong phẩm phổ môn kinh Pháp Hoa) trong xã hội phương đông được nhiều người sùng kính rộng rãi, rất nhiều phật tử để xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm cầu xin Bồ Tát gia hộ, nay chùa Linh Nam Sơn xuất bản sách này đã dùng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt vì độc giả mà giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ giúp chúng ta giải trừ được những đau khổ gặp trong cuộc sống như trong kinh đã nói, nếu khẩn thiết xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát thì có thể giảm trừ tham, sân, si trưởng dưỡng tâm bồ đề thanh tịnh của chúng ta, sau đó chúng ta mới có thể giống như Bồ Tát Quán Âm, phát ra sức thề nguyện sâu xa rộng hành hạnh đại bi đối với tất cả chúng sanh.

Cuốn sách này cũng chỉ ra việc đọc tụng kinh điển có thể khiến chúng ta nhận thức và hiểu biết nhiều hơn về Bồ Tát Quán Âm, đồng thời giải thích cho độc giả vấn đề liên quan đến thân tướng, sức công đức, sức thệ nguyện hóa độ chúng sanh của Bồ Tát. Nếu ai có thể chí thành xưng niệm danh hiệu Bồ Tát, hoặc trì tụng chú đại bi, đồng thời tin tưởng vào sức công đức của Bồ Tát Quán Âm đều có thể vãng sanh vào các cõi tịnh độ trong mười phương, đương nhiên đây cũng bao gồm cõi tịnh độ tây phương cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu chuyên niệm thánh hiệu phật a di đà và Bồ Tát Quán Âm, tương lai chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc.
Bồ Tát Quán Thế Âm là có thật


https://www.youtube.com/watch?v=s3eFd2PxphA

4.5/5 - (36 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status