Chứng đắc nhờ pháp hành

Bài pháp thoại Chứng đắc nhờ pháp hành do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Từ Quang

Chứng đắc nhờ pháp hành

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận