Cơm Hương Tích

Ở cõi Phật Hương Tích tên là Chúng Hương có Thiên tử Hương Nghiêm đã phát tâm cúng dường cơm đến Đức Phật và Bồ-tát trong cõi nước. Tất cả những gì ở cõi này đều toát ra mùi thơm. Mùi thơm đó xuất phát từ tâm từ bi quảng đại của Đức Phật Hương Tích và chúng Bồ-tát. Những ai ngửi mùi hương này đều quay về chân tâm thuần tịnh não phiền đều tan biến, phát khởi tâm từ bi.

Mời quý vị nghe bài Pháp thoại Cơm Hương Tích do TT. Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (quận 3, Tp. HCM) ngày 11/10/2015.

CƠM HƯƠNG TÍCH

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận