Hướng dẫn thiền quán

Thượng tọa Thích Thiện Xuân hướng dẫn thiền quán cho các Phật tử tại Hiền Như Tịnh Thất, Hoa Kỳ, ngày 28/08/2017

Hướng dẫn 'NGỒI THIỀN" USA - Thầy Thích Thiện Xuân

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận