Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự 23

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự 23 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - Quyển 6

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận