Lời chia sẻ với những cư sĩ thọ Bồ Tát giới

Bài pháp thoai Lời chia sẻ với những cư sĩ thọ Bồ Tát giới do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Hoàng Anh (Đức Quốc) ngày 13/10/2015 (01/09/Ất Mùi)

Lời Chia Sẻ Với Những Cư Sĩ Thọ Bồ Tát Giới - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận