Nếu còn một ngày

Bài pháp thoại Nếu còn một ngày do Đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng Phật tử Liễu Ngộ

Nếu Còn Một Ngày - Thích Thiện Thuận

Chia sẻ bài này với bạn bè