Nếu còn một ngày

Bài pháp thoại Nếu còn một ngày do Đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng Phật tử Liễu Ngộ

Chia sẻ bài này với bạn bè