Đổi đời

Tất cả chúng ta khi gặp một sự khó khăn thiếu thốn nào đó, thì chúng ta luôn ước mơ cho mình một cuốc…