Về đi con

Bài pháp thoại Về đi con được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, Tp. Hồ Chí Minh, năm…
Y Báo

Bài pháp thoại Y Báo được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Chánh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Giận ai?

Bài pháp thoại Giận ai được Thầy Thích Thiện Thuận và Thầy Thích Chúc Thiện thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Liên Hoa, Xã…