Tuệ giác từ sự thực hành đúng đắn

Bài pháp thoại Tuệ giác từ sự thực hành đúng đắn được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06/01/2017

Tuệ giác đến từ sự thực tập đúng đắn và Mỗi ngày đi về hướng vô ngã - Sư Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận