Việc tốt không phải dễ làm

Bài pháp thoại Việc tốt không phải dễ làm được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tương Vân trong Lễ Hạ Nguyên, ngày 13, 14 tháng 11 năm 2016

Việc Tốt Không Phải Dễ Làm - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận