Tụng chú đại bi 21 biến

Chú đại bi 21 biến do Thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề

Chú Đại Bi 21 biến Thầy Thích Trí Thoát tụng (không quảng cáo)

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận