Chú đại bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi 108 biến do thầy Thích Trí Thoát tụng rất hay

Download file chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Chú đại bi tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Những lợi ích khi trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thứ hoạnh tử

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.
Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.
Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Chú đại bi

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Các bài pháp khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chia sẻ bài này với bạn bè

456 Trả lời to "Chú đại bi"

 1. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát của hộ cho con nói chuyện được như ý muốn cầu cho ba mẹ con mạnh khỏe an vui Tôi có sự nghiệp ngày càng đi tới Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Trả lời
 2. Sao moi lần con đọc chú Đại bi là buồn ngủ, phải cố gắng lắm mới đọc hết tới câu 84, có ai giống vậy không

  Trả lời
  1. ban dau doc la bi buon ngu, cung do vong niem minh nhieu, hoac lam viec nhieu trong ngay. Neu co gang tung hang ngay, va co gang tang thoi gian tu 15 phut cho den 1 tieng, 2 tieng de tung chu dai bi, thi cung het buon. Minh ban dau tap tung phai co gang lam bay gio moi tung de dang.

   Trả lời
 3. Tung chu dai bi quan trong hon het la phai tu sua tam tanh cua minh cho hien lanh, lam sao cho minh dung qua Tham San Si Mang Nghi cai do moi la chinh yeu. Minh cung la nguoi dang tap bo nhung cai do. Bo khong de dau, luc duoc luc khong, nhung minh tiep tuc tap bo sout cuoc doi

  Trả lời
 4. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong cho mọi người luôn khỏe mạnh bình an. Ước nguyện của con thành hiện thực cho con trai con có thêm em, vợ chồng mong đứa con thứ hai mòn mỏi rồi mà 3 năm nay chạy chữa chưa được. A Di Đà Phật….

  Trả lời
 5. Ai cho mình hỏi là trì tụng chú đại bi mình có phát bồ đề tâm một ngày đêm là 50 biến ,nhưng mình ko trì tụng một lân dc vì còn làm công việc ,khi nào rảnh là mình tung,nhu thế dc ko ạ ,ai cho mình biết voi

  Trả lời
  1. Mình nghĩ miễn sao mỗi ngày cộng lại bạn trì đủ 50 biến là đúng với phát nguyện của bạn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật

   Trả lời
 6. Nam mô đại từ , đại bi , quảng đại, linh cảm quan thế âm bồ tát , nam mô cứu khổ , cứu nạn quan thế âm bồ tát . Cầu xin bồ tát từ bi cứu giúp mẹ con là Lưu Thị Thanh vượt qua bạo bệnh tai qua nạn khỏi câu xin người phù hộ độ trì cho mẹ của cob được hết bệnh ,bình an vô sự mạnh khoẻ sống đời với con cháu , cầu . Cầu xin người phù hộ cho gia đình con được bình an vô sự . Ai cũng khoẻ mạnh không bệnh tật làm ăn tiến tới hạnh phúc bên nhau . Con nguyện đọc tâm kinh của người mõi ngày mong người chứng giám .
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ DI ĐẾ RỊ DA

  Trả lời
 7. Toi moi toi truoc khi di ngu thi ngoi trên giuong xep bang tung 5 bien chu dai bi roi moi ngu. Vi dieu kien chua cho phép nen minh chi tung tham trong mieng va van con an man vay co tung duoc khong. Ban huu nao biet thi tu van gium nha! Chuc ca nha luon khoe va an lạc.

  Trả lời
  1. Mình cũng vậy, những khi nào mình khoẻ thì mình lên phòng thờ để niệm, còn khi mệt mình nằm trên giường niệm thầm và ngủ luôn

   Trả lời
 8. Nam Mô A Di Đà Phật.
  Khi cuộc sống khó khăn và đầy áp lực, con chỉ biết nương nhờ nơi Phật pháp, cầu cho lòng từ bi của Đức Phật soi sáng cho con. Cầu cho gia đình con mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cầu cho mọi người yêu thương nhau, k còn tổn thương hay nỗi đau, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
 9. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NAN.

  Trả lời
 10. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .

  Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
  Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
  Cau xin Phat Quan The Am gia ho cho con duoc Khoe manh va than Tam an lac , duoc vuot qua kiep nan. nay . Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat . Nam Mo A Di Da Phat .

  Trả lời
 11. Xin cho con hỏi,
  Con đi làm (công trình), không có điều kiện để tụng (đọc) chú đại bi ở một nơi hoặc thời gian nhất định.
  Vậy con có thể tụng (đọc) chú đại bi ở nơi làm việc hoặc nơi ở trọ được không?
  Nếu được, con có cần phải chuẩn bị thêm hoặc kiêng (cữ) những gì không?
  Xin các thầy chỉ dạy con cụ thể.
  Con cám ơn.
  A Di Đà Phật

  Trả lời
 12. Tu tập quan trọng là sự thành tâm bạn ah. Ở những nơi không tiện trì chú lớn tiếng thì đọc thầm cũng được bạn ah.

  Trả lời
  1. Theo bạn Khanh đề nghị tìm một phiên bản Chú Đại Bi bằng tiếng Trung.
   Bạn gửi email đến địa chỉ doquyet@gmail.com, mình sẽ gửi cho nhé.
   Mình tìm được 01 bản có song ngữ Anh – Trung về Chú Đại Bi này.

   Trả lời
 13. Winston Nguyễn · Edit

  Cho hỏi bài viết chú đại bi trên cùng so với bài bên dưới có số 1 -84 thì câu thứ 16 có đóng ngoặc có câu Na Ma Bà Tát Đa, nhưng trong bài viết bên trên sao lại không có Na Ma Bà Tát Đa? Do viết thiếu hay la đồng nghĩa mà không cần viết vào.
  Xin giải thích cho tôi được hiểu rõ hơn.
  Xin cảm ơn!

  Trả lời
 14. Chào bạn Winston Nguyễn,
  Thật sự, hiện chính thức các chùa ở Việt Nam và hải ngoại chỉ sử dụng bản không có 5 chữ “Na Ma Bà Tát Đa” mặc dù sau này có xuất hiện 1 số bản phiên âm có 5 chữ này.
  Bạn xem thêm 2 bài viết sau để yên tâm hơn ha:
  http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/dai-thua/10396-Chu-Dai-Bi-Co-Bi-In-Thieu-Hay-Khong-.html
  http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/chudaibi-thieuchu.htm

  Trả lời
  1. Thích đủ thứ · Edit

   Đời là bể khổ qua được bể khổ đồng nghĩa với việc qua đời….còn sống thì sẽ còn buồn còn khổ…..thể xác này là một trải nghiệm….trần gian giống là một lò luyện đan….ko phải chung một lò mà thuốc nào cũng tốt….có cái tốt xấu lẫn lộn….nhưng điều đặc biệt ơ đây là ko ai tôi luyện chúng ta cả….mà do chúng ta tự tôi luyện mình

   Trả lời
 15. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện lấy đức Phật Từ Bi để tu niệm. Nam Mô Đại Từ Đai Bi Tầm Thanh cứu khổ Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Trả lời
  1. Nguyen, như thế này nhé: ” Sống mới khó, chết rất dể” Chú hãy gạt bỏ cái từ không muốn sống ra khỏi tâm trí ngay và luôn nhé. Bước ra đường xem mọi người tất bật sống thế nào? chung qui cũng tìm sự sống mà thôi. Chú không được nghĩ đến cái chết trong khi tạo hoá đã và đang cho chú sự sống. Hãy liên lạc nếu vẫn chưa thông nhé

   Trả lời
 16. Nam mô A Di Đà Phật.
  Bạn à, con người ta được sinh ra làm người đã là một cái phước rồi.
  Mình tin rằng, bạn đã biết website này, có nghĩa là bạn đã tìm hiểu ít nhiều những lời Phật dạy.
  Hãy cố gắng nhé.
  Cuộc sống sẽ có những khúc thăng trầm và tâm niệm rằng lúc này mình có thể đang trả nghiệp những gì của quá khứ để cho tương lai và kiếp sau tốt hơn.
  Chúc bạn sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống và sống tốt hơn với tâm niệm tích cực cho sau này và kiếp sau nữa.

  Trả lời
 17. Con còn nhỏ nhưng bị người ta hại thị phi đủ điều , con thật sự lo sợ và buồn chán , con không biết phải làm sao để người ta không hại con , trong khi con không làm chuyện xấu mà những điều người khác làm mới xấu , nhưng tại sao người làm chuyện xấu thì sống vui vẻ , còn con thì lúc nào cũng sống trong đau khổ tủi nhục vậy . Ai có thế cứu con

  Trả lời
  1. Mình nên biết là mọi việc xãy ra vs mình đều có nguyên nhân và lí do của nó,không có điều gì là tự nhiên mà đến hết,mọi thứ đều do duyên tạo ra,những việc làm của bạn trong quá khứ sẽ quay về lại vs chính bạn,đó là luật nhân quả,dù bạn có biết đến nó hay không thì bản thân bạn và mọi người đều bị chi phối bởi luật nhân quả,hay nói theo cách ngắn gọn là gieo nhân nào gặt quả ấy,có thể trong kiếp quá khứ bạn đã từng gây ra chuyện thị phi,sóng gió đến cho người khác và làm cho người ta đau khổ nên kiếp này bạn phải chịu quả báo là bị người khác sỉa xói lại mình.Bạn cần phải nắm bắt và hiểu được luật nhân quả thì bạn mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc và học cách chấp nhận vs những sự bất hạnh sãy đến vs mình mà không oán trách trời đất,đổ lỗi cho số phận và thù hận vs những người đối xử không tốt vs bạn.Bạn phải hiểu được luật nhân quả thì bạn mới có thể sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã gây tạo trong quá khứ mà không một lời oán trách,là một người con Phật,mình phải luôn luôn sẵn sàng tâm lí hứng chịu gạch đá từ cuộc đời này,bởi vì mình đâu có biết được trong những kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc xấu và giờ đây những đau khổ và trắc trở đến vs mình đều là do mình tự làm ra thì mình tự chịu thôi bạn ạ.
   Nghe bạn kể qua cuộc sống của bạn hiện tại thì có lẽ bạn đang thiếu phước báu,để tự tạo ra phước báu thì bạn cần phải tiếp cận vs những lời Phật dạy thì bạn mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc và mặc kệ vs những điều chua cay trong cuộc đời,bạn cần phải nghe nhiều băng giảng của các sư thầy,sư cô trên youtube để trang bị cho mình những lời dạy quý giá của Đức Phật,bạn cần thường xuyên niệm Phật,niệm Phật là gì,có nghĩa là đọc câu Phật hiệu” Nam Mô A Di Đà Phật” bạn có thể đọc thành tiếng ở những nơi trang nghiêm thanh tịnh,hoặc cũng có thể niệm thầm trong tâm câu Phật hiệu này ở bất cứ nơi nào,bất cứ hoàn cảnh nào cũng được,đặc biệt là những lúc gặp nguy hiểm bạn cần phải nhớ và đọc to câu Phật hiệu vs cả lòng thành thì Đức Phật sẽ gia hộ và giúp đỡ bạn,hoặc bạn cũng có thể niệm danh hiệu của bồ tát Quán Thế Âm,nên nhớ câu niệm cần phải rõ ràng,thể hiện tâm thành kính và đừng để những suy nghĩ lung tung xen tạp vào thì mới có hiệu quả lớn nha bạn,tôi đảm bảo vs bạn sau một thời gian bạn thì tâm niệm Phật thì gương mặt của bạn sẽ hồng hào sáng sủa lộ rõ tướng tốt,nhiều phước báu,tôi khuyên bạn nên thâm nhập vào trong pháp môn “niệm Phật” thật sự rất nhiệm màu,và mỗi khi bạn gặp phải chuyện xấu,bạn chỉ cần niệm rõ câu Phật hiệu trong tâm thì bạn sẽ cảm thấy dể chịu hơn nhiều,câu Phật hiệu sẽ ngăn cản không cho bạn phát khởi những tâm xấu,thì bạn sẽ không gieo ra nhân xấu,bản thân tôi cũng niệm Phật nhưng giờ niệm Phật không nhiều nên khi gặp chuyện xấu hay quýnh lên và quên mất câu Phật hiệu,tôi khuyên bạn nên thường xuyên niệm Phật thì khi gặp chuyện khó khăn bạn sẽ có ngay Phật ở bên cạnh mình!bạn hãy học nhiều hạnh lành khác của nhà Phật như tùy duyên,vô thường,học hạnh nhẫn nhục,từ bi và trí tuệ
   Hận thù diệt hận thù
   Đời này không thể hóa giải được
   Từ bi diệt hận thù
   Là định luật ngàn thu.
   Đối vs những người ghét bạn thì bạn hãy dùng từ bi để hóa giải hận thù của họ,chứ đừng ghét họ, tìm cách trả thù họ,hãy thể hiện lòng thành của bạn để hóa giải hiểu lầm vs người khác,lâu ngày chày tháng thì người ta cũng sẽ đáp lại tình cảm cảm bạn,lúc đó thì thêm bạn bớt thù bạn nhé!chúc bạn học cách hài lòng vs cuộc đời của mình,nếu bạn phát khởi lên tâm ý lành thiện thì những điều lành thiện,những điều tốt đẹp sẽ đến vs bạn!
   Còn những người xấu mà vẫn chưa chịu quả báo thì trên đời này cũng rất nhiều,bởi vì nhiều đời nhiều kiếp trước họ đã gây tạo phước báu nhiều,hiện giờ phước báu họ vẫn chưa sài hết nên quả báo chưa đến,khi nào người ta đã sài hết phước của mình thì quả báo của những việc xấu sẽ đến vs họ,bạn hãy tin vào nhân quả nhé,bởi vì nhân quả luôn công bằng vs mọi người mà!
   Tôi đã vì bạn mà diễn giải hơi lòng dòng,tôi mong bạn hãy cố gắng đọc hết và cố gắng thực hiện theo,đừng phụ lòng tôi nhé!chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc,nếu có cơ hội,tôi sẽ tiếp tục liên hệ vs bạn,tạm biệt!

   Trả lời
  2. À,tôi sẽ cung cấp cho bạn những sư thầy,sư cô có băng giảng hay,hãy lên youtube tìm kiếm nha:
   Thầy Thích Tâm Nguyên,Thích Tâm Tiến,Thích Trí Huệ,Thích Phước Tiến,Thích Pháp Hòa,Sư cô Thích Nữ Như Lan,sư cô Hương Nhũ,…..

   Trả lời
 18. Nam mô a di đà phật
  Hiện nay con đang gặp bế tắc trong cs.con có e bé với ng con yêu dc hơn 3 tháng nhưng giờ người đó lại nói lời chia tay với con.sẵn sàng bỏ rơi 2 mẹ con trong lúc khó khăn nhất. Con mong phật pháp sẽ có lời khuyên giúp con để con có thể thoát ra dc khổ nạn này ạ
  A di đà phật

  Trả lời
  1. xin chào,tôi biết bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống,đó quả là một cú sốc tâm lý trong cuộc đời bạn,nhưng lành thay là bạn đã tìm đến Phật pháp để hóa giải.Đứng trước một nghịch cảnh con người ta thường có hai sự lựa chon:một là trở thành một con người độc ác và gây ra nhiều tội lỗi,và hai là chọn con đường thiện lành để trở thành một con người thiện lành,thật là hoan hỷ khi bạn đã lựa chọn cách thứ hai!Đầu tiên tôi muốn bạn nhận định rõ ra thực tại của bạn,người đàn ông đó đã bỏ bạn và phủi nhận trách nhiệm về hậu quả mà mình gây ra,tôi mong bạn đừng dại dột mà trông chờ hay hy vọng gì về anh ta,vì dù anh ta có mặt ở đây thì anh ta cũng không đủ khả năng để giải quyết chuyện này đâu,anh ta đã chọn cách bỏ rơi bạn lúc này có nghĩa là ngay từ đầu anh ta chẳng yêu thương gì bạn và cũng chẳng thật lòng thật dạ gì vs bạn,vậy bạn có còn cần một người như thế ở bên cạnh bạn suốt quãng đời còn lại không?vì thực tế là anh ta không hề xứng đáng vs bạn,không xứng đáng vs tình cảm chân thành mà bạn đã giành cho,Cho nên là bạn đừng cố gắng níu kéo một người muốn ra đi không chút thương tiếc nữa.Hãy tỉnh ngộ đi và bạn hãy sống mạnh mẽ lên,bạn hoàn toàn có thể ổn định lại cuộc sống của mình mà không cần sự có mặt của anh ta,bạn có thể làm được,tôi tin chắc bạn sẽ làm được và trên đời này biết bao nhiêu người đã làm được,tại sao bạn không phải là một trong số họ.Con đường mà bạn lựa chọn đã sai,và bạn cũng đã gởi gắm niềm tin của mình vào sai người,từ đây bạn phải hứa vs bản thân là sẽ sống cho thật tốt,và phải cẩn trọng hơn khi đặt niềm tin vào một ai đó,bạn hiểu không?
   TỰ MÌNH
   -Có những con đường tự mình phải bước tiếp
   -Có những nỗi đau tự mình phải vượt qua
   -Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô
   -Có những nụ cười tự mình phải tìm lại
   -Và có những hạnh phúc…phải đổi bằng nước mắt
   Vì đời không bao giờ cho ta được hai từ ”TRỌN VẸN”.
   Có những sự đau khổ nó vốn được sắp xếp sẵn trong cuộc đời của ta,và dù có muốn hay không thì nó cũng sẽ đến vs ta,điều mà ta còn có thể làm tốt nhất lúc này chính là hãy”chấp nhận thương đau,đừng hỏi tại sao” và ”đón nhận số phận xin đừng oán hận”,bởi vì theo luật nhân quả thì có thể kiếp trước bạn đã nợ anh ta,có thể kiếp trước bạn là con trai và bạn cũng đã làm một việc tương tự như thế vs một cô gái nào đó,khiến cho cô ta khổ đau và mang theo lòng uất hận là kiếp này sẽ đến và trả thù bạn,cô gái ấy kiếp này chính là người đàn ông đã phản bội bạn,anh ta chỉ đến đây để đòi lại nợ nần trong quá khứ thôi,hiểu được như vậy,mong rằng bạn sẽ không còn giữ lòng oán hận vs anh ta,bởi vì nợ thương đau thì rồi cũng sẽ phải trả bằng đau thương thôi.Xin bạn hãy cố gắng sống cho thật vui vẻ,cố gắng dưỡng thai,để đứa bé được khỏe mạnh chào đời.Thật là may mắn khi trong xã hội của chúng ta,sự xuất hiện của các bà mẹ đơn thân là không hề hiếm,nên gánh nặng và áp lực từ sự đàm tiếu của xã hội đã dể chịu hơn trước rất nhiều,nhưng tôi vẫn muốn mong bạn cho dù người ta có nói thế nào về bạn thì hãy hứa bạn vẫn sẽ sống tốt,và hãy học cách mặt kệ làm ngơ vs những dư luận bên ngoài,có như thế bạn mới có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc được.Những trường hợp của các cô gái bị lâm vào tình cảnh như bạn thực sự là rất nhiều,cho nên bạn hãy nhớ là,không phải chỉ mình bạn gặp phải khó khăn bất hạnh như này mà ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người vô cùng mạnh mẽ,họ dám đứng lên để đối diện vs số phận chứ không phải là chọn cách trốn tránh,bạn hãy học hỏi từ họ bạn nhé!Bởi vì hiện tại bạn khó khăn và túng quẩn nhưng không phải tương lai bạn cũng sẽ vẫn như vậy,hãy tự mình viết lại cuộc đời và số phận cho mình,hãy cho con của bạn sau này lớn lên nó sẽ biết được mẹ của nó không phải là một người tầm thường,mà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ,và sau này con bạn cũng sẽ mạnh mẽ giống như mẹ của nó.
   Có một trường hợp có thật ngoài đời như vầy:
   Có một người mẹ suốt ngày cứ đánh đập,hắc hủi đứa con của mình và lí do chỉ vì đứa bé có hình hài giống vs bố nó,và vì chồng cô đã ngoại tình và đem hết tài sản cho một người đàn bà khác,khiến cho cô đem lòng oán hận ông ta đến tận xương,và vì có hình hài giống vs bố nên cô bé đã không ít lần bị mẹ đòn roi và hất hủi.Nhưng may quá,sau này người mẹ tỉnh nhờ có một vị thầy khai thị và bây giờ thì cô ấy đã thọ được giới Bồ Tát rồi.Tôi mong rằng bạn sẽ không phải lâm vào vết xe đổ của người mẹ ấy,hãy trở thành một người mẹ tốt,một người mẹ tâm lí và hãy trở thành một người mẹ thật là tốt,hãy nuôi nấng đứa con bạn nên người và trở thành một người Phật Tử bạn nhé.tôi sẽ cung cấp cho bạn một số video bài giảng của các thầy,sẽ giúp bạn tịnh tâm hơn,chắc lúc này tâm hồn bạn rối bời lắm:
   -Chấp nhận thương đau,không hỏi tai sao(người thuyết giảng:Thầy Thích Trí Huệ)
   -Vợ chồng và những oan trái(thầy Thích Thiện Tuệ)
   -Vượt qua giông bão cuộc đời
   -Chữa vết thương lòng(Thích Phước Tiến)
   -Bí mật(Thích Tâm Nguyên)
   -Ta về với ta(Thích Tâm Nguyên)
   Hãy giành ra ít giờ đồng hồ để nghe các sư thầy thuyết giảng và hãy tịnh tâm lại bạn nhé!Chúc bạn sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này,chúc bạn sống thật hạnh phúc!

   Trả lời
 19. Xin hỏi, khi đi hộ niệm tại đám tang thì người hộ niệm đọc những bài kinh nào. Nếu có thể cho mình xin những bài kinh đó.
  Cám ơn.
  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam mô A Di Đà Phật

  Trả lời
  1. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn và có thể sẽ có được những cuốn kinh mà mình cần khi bạn vào chùa và trực tiếp hỏi các sư thầy,sư cô trong chùa,bạn đừng ngại,chắc chắn bạn sẽ được các sư tận tình giải đáp những thắc mắc của mình.Xin lỗi vì đã không giúp gì được cho bạn!

   Trả lời
   1. E năm nay chỉ mới 26t lấy chồng được 1 năm từ khi sinh e bé xong thì mọi chuyện rối tung lên xảy ra với e và gđ chồng. Chồng thì nghe lời ba mẹ ruột hắc hủi vợ con ko quan tâm đối hoài đến. Đã vậy chồng còn xúc phạm ba mẹ vợ k tôn trọng gđ bên vợ. Thật sự e rất là bế tắc và hụt hẳn vì e còn thương chồng e nhiều lắm e ko biết có nên buông bỏ hay cố gắng ko nữa. E đã tìm đến phật pháp để lòng được bình an và chỉ mong cuộc sống hp đơn giản như bao cặp vợ chồng khác thôi đối với e sau khó quá

    Trả lời
 20. Nam mô A di Đà phật
  Cuộc đời con sao bất hạnh quá , cuộc đời con sao nhiều bế tắc và thương đau.
  Con là một người không bao giờ hại ai và làm xấu ai. Nhưng có lẻ số phận đang trêu đùa con.
  Con năm nay 27 tuổi vẫn còn rất trẻ và nhiều mơ ước. Có lẻ cuộc đời con bất hạnh quá thầy ơi.
  Con lấy chồng lúc con 23 tuổi , 2 vợ chồng con rất thương yêu nhau và sống với nhau rất hạnh phúc, niềm vui dân trào đến với 2 vợ chồng con là có 1 đứa con trai. Nhưng số phận thật trớ trêu chồng con và mẹ chồng con vì cứu con khỏi tai nạn mà cả 2 người đều mất. Cuộc đời con như rơi vào chốn địa ngục tăm tối , con con thì mới 9 tháng . Nhà nội thì hất hũi, nhà ngoại thì có ông ngoại suốt ngày say sỉn chửi bới có khi còn chẳng thương cho số phận con gái cứ thế mà chửi những lời cay độc. Nơi làm việc thì mang tai tiếng thị phi là quyến rũ chồng người khác ( bị bêu rếu khắp nơi chuyện Ko có nói thành có). Con thấy sao cuộc đời con nó đủ thứ chuyện thế này hả thầy . Làm sao để mọi chuyện xấu đừng ập đến cuộc đời con nữa, kiếp trước con đã làm j nên tội hả thầy. Đầu con như muốn nổ tung nhiều lúc muốn nghỉ quần nhưng lại thương con của con , con chết đi thì con con sẽ ra sao? Cuộc đời con bế tắc quá làm sao cho tâm con có thể tịnh lại đây thầy. Có phải con sống trong cuộc đời này để nhận lấy sự thương đau

  Trả lời
 21. Cuoc song có lúc thang lúc tram,lúc dau kho tot cung.toi nam nay 32t ,toi da trai qua bao nhiêu song gio,kho khan cua cuoc doi.Có lúc bao nhiêu song gio cu den cung 1lúc,làm toi muôn gục ngã buông xuôi.nhưng nho long tin vào phat phat phap,và nghi chac do kiep truoc tao nghiep nen kiep nay phải tra.vi the ma toi co gang mạnh mẽ buoc tiep,vi tình yêu thuong cac con toi,và long tin vao su mau nhiem cua than phat nen toi co gang lam nhieu dieu tot,tao nhiêu phuoc duc cho các con toi va nhưng ac nghiep kiep truoc toi da lam.toi tin rang mình làm dieu tot thi sẽ duoc than phat gia ho.nhu cau het con bi cuc toi hoi thoi lai.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.Nam mô dai tu dai bi quan the am bo tat.

  Trả lời

Bình luận