Cuộc sống vốn công bằng

Bài thuyết pháp Cuộc sống vốn công bằng do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Đức Quốc). Đây là một đề tài đối với nhiều vị thì đó là sự mâu thuẫn với thực tế nhưng đó là trên phương diện xã hội, còn dưới cái nhìn của đạo Phật thì sẽ như thế nào.

Cuộc Sống Vốn Công Bằng - Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận