Chuyển tới nội dung

Dòng sông tâm thức

Pháp môn tu tập là một dòng sông tâm thức Phật pháp. Tự thuật về cảm tưởng thực nghiệm tu tập xuyên suốt đạo Phật gồm nhiều bài viết từ Nguyên thủy đến Đại thừa như một dòng sông tâm thức cũng như dòng đời tu tập của ta vậy.

Powered by phapphat.com
DMCA.com Protection Status