Kinh Bách Dụ câu 6 đến 10

Bài pháp thoại Kinh Bách Dụ câu 6 đến 10 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ

Kinh Bách Dụ (câu 6, câu 10) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận