Kinh Bách Dụ câu 6 đến 10

Bài pháp thoại Kinh Bách Dụ câu 6 đến 10 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận