Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai

Bài khai thị Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai do Pháp Sư Tịnh Không giảng trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận