Nhận thức đúng việc ăn chay

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Nhận thức đúng việc ăn chay. Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 30/04/2017 (05/04/Đinh Dậu)

Nhận Thức Đúng Việc Ăn Chay - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Xem thêm bài giảng Vì sao tôi ăn chay?

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận