42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 thu nhan an phap chu dai bi 21
21. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 22
22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

42 thu nhan an phap chu dai bi 23
23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 24
24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì (60).
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 25
25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 26
26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 27
27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.
Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 28
28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 29
29. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 30
30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
Chân ngôn rằng:Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.

Chia sẻ bài này với bạn bè

122 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

 1. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?

  Trả lời
 2. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?
  Tấn Lập Tạ

  Trả lời
 3. Tấn Lập Tạ · Edit

  “Tâm-Thanh-Tịnh” thì gọi là “Thiền”
  Không những chỉ “Trì Chú”, mà 84 000 pháp môn đều có thể đạt được cảnh giới thiền, vì tất cả pháp môn đều là phương tiện để đạt được “Tâm-Thanh-Tịnh”, đó là phần chung.
  Phần riêng chỉ có “TỊNH-ĐỘ-TÔNG” và “MẬT -TÔNG” tuy chưa được “THANH-TỊNH-TÂM”, nhưng theo nguyện lực của PHẬT A DI ĐÀ mà đới nghiệp vãnh sanh.

  KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
  [
  “TÂM THANH THỦY HIỆN NGUYỆT
  Ý TỊNH THIÊN VÔ VÂN”
  ]

  Trả lời
  1. Phuong van cao · Edit

   Muốn vãng sanh trước hết phải tu thập thiện đã…bạn nói tâm thanh tịnh..nhưng việc đó không có dễ đâu…bạn thử kiểm tra xem khi bạn quán hơi thở có bao vọng niệm khởi lên

   Trả lời
 4. Tấn Lập Tạ · Edit

  Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

  [ Mà phải “nhiều” thiện căn phước đức nhơn duyên, thì không chi hơn niệm “Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.”
  Khi niệm Phật “ THÂN, MIỆNG, Ý” LÀM VIỆC THIỆN ĐÓ CHÍNH LÀ “THẬP THIỆN.”][1]

  Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi “chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó”, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, “một lòng không tạp loạn.”

  [Khi niệm Phật được tương tục, “một lòng không tạp loạn” thì bao vọng niệm không còn khởi lên nữa, đó là “TÂM THANH TỊNH”][2]

  Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

  [ Nếu không được “THANH TỊNH TÂM”, thì lúc chết mà “tâm thần không điên đảo”, niệm được 1 câu Phật, 1 câu Chú, 1 câu Kinh Đại Thừa…rồi phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lực, liền được vãng sanh, đây là “ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH”.][3]

  Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
  Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

  PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

  Trả lời

Bình luận