42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 thu nhan an phap chu dai bi 21
21. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 22
22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

42 thu nhan an phap chu dai bi 23
23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 24
24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì (60).
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 25
25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 26
26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 27
27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.
Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 28
28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 29
29. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 30
30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
Chân ngôn rằng:Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi4.07/5 (81.33%) 105 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

94 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

Bình luận