Chuyển tới nội dung

Kinh Kim Cang

Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn có tới 600 quyển, tóm tắt bộ kinh nầy là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật còn gọi là kinh Kim Cang, rút lại của kinh nầy là là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh.
Đọc bộ Kinh Kim Cang chúng ta thấy Đức Phật dạy phá sạch không còn kiến chấp, dẹp tan những sai lầm cố chấp đã đưa chúng sinh vào vòng trầm luân sanh tử, Trí huệ Bát Nhã thấy lý Trung Đạo, không kẹt ở Có và Không….. Vì thấy rõ vạn vật do duyên sanh nên không có chủ thể vậy nên không có gì là thật, Có tức là Không và Không là Có….vì đó là giả tướng, giả danh nên không thật, cái diệu dụng của kinh là ở đây. Trong kinh Quán Tự Tại Bồ Tát nói với tôn giả Xá Lợi Phất:
“Thiện nam thiện nữ phát tâm thực hành Bát Nhã Ba La Mật thâm diệu sẽ thấy :soi thấy đúng đắn tái lập 5 uẩn cũng đều thiếu đi tự tánh. Sắc tức là không, không tức là sắc tương tự thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Vì tất cả là không nên không có vô minh cũng như không có diệt vô minh, không già không chết không khổ, ông tập, diệt, đạo, không có chứng đắc cũng như không có không chứng đắc. Vì không có chứng đắc nên Bồ Tát an trụ theo trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tâm không uế chướng nên không sợ hãi, vượt khỏi sai lầm đạt tới cứu cánh Niết Bàn.”
+Trong Ngũ Thừa ,Bát Nhã Tâm Kinh được xếp vào hàng Bồ Tát thừa,do đó ý kinh thâm mật và vô cùng vi diệu.
**Tất cả Chư Phật an trụ trong tam thế tĩnh thức,viên mãn và thấu suốt cũng y theo trí huệ Ba La Mật Đa Do đó mà được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A DI ĐÀ PHẬT.
kinh kim cang

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by Dan Tai Chinh