Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Làm sao biết mình tu chứng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời
 2. Trần Thj Ngọc Thanh · Edit

  Con kính ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát gia hộ cho Thầy cùng tất cả Chư Tôn Đức luôn pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Trả lời

Bình luận