Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni
Hán dịch: Kế Tân Sa môn Phật Đà Ba Lợi
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận

Ở thế gian có năm loại ác nghiệp khó mà sám hối cho sạch. Những gì là năm?

1. Giết cha.
2. Giết mẹ.
3. Phá thai.
4. Làm thân Phật chảy máu.
5. Phá hòa hợp Tăng.

Tội lỗi của những ác nghiệp này rất khó diệt trừ.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận