Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh

Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore, năm 2001
Người dịch: Vọng Tây cư sĩ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận