Thần Chú Lăng Nghiêm

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt

Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,
Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.
Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,
Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,
Hườn độ như thị hằng sa chúng,
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vị báo Phật ân:
Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,
Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.
Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,
Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.
Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

Nhĩ thời Thế-Tôn,
Tùng nhục-kế trung,
Dõng bá bảo-quang,
Quang trung dõng xuất ,
Thiên diệp bảo liên,
Hữu hóa Như-Lai,
Tọa bảo hoa trung,
Đảnh phóng thập đạo,
Bá bảo quang-minh,
Nhứt nhứt quang-minh,
Giai biến thị hiện,
Thập hằng hà sa,
Kim-Cang mật tích,
Kình sơn trì sử,
Biến hư-không giới,
Đại chúng ngưỡng quan,
Ủy ái kiêm bảo,
Cầu Phật ai hựu,
Nhứt tâm thính Phật,
Vô-kiến đảnh tướng ,
Phóng quang như Lai,
Tuyên thuyết thần chú:

Đệ Nhất

01. Nam-mô tát đát tha
02. Tô già đa da
03. A ra ha đế
04. Tam-miệu tam bồ đà tỏa
05. Nam mô tát đát tha
06. Phật đà cu tri sắc ni sam
07. Nam-mô tát bà
08. Bột đà bột địa
09. Tát đa bệ tệ
10. Nam-mô tát đa nẩm
11. Tam-miệu tam bồ đà
12. Cu tri nẩm
13. Ta xá ra bà ca
14. Tăng già nẩm
15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.
16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.
17. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.
18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.
19. Tam-miệu dà ba ra
20. Ðể ba đa na nẩm.
21. Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.
22. Nam-mô tất đà da
23. Tỳ địa da
24. Ðà ra ly sắc nỏa.
25. Xá ba noa
26. Yết ra ha
27. Ta ha ta ra ma tha nẩm
28. Nam-mô bạt ra ha ma ni
29. Nam-mô nhơn dà ra da
30. Nam-mô bà dà bà đế
31. Lô đà ra da.
32. Ô ma bát đế
33. Ta hê dạ da.
34. Nam-mô bà dà bà đế
35. Na ra dả
36. Noa da
37. Bàn dá ma ha tam mộ đà da
38. Nam-mô tất yết rị đa da
39. Nam-mô bà dà bà đế
40. Ma ha ca ra da
41. Ðịa rị bác lặc na
42. Dà ra tỳ đà ra
43. Ba noa ca ra da.
44. A địa mục đế
45. Thi ma xá na nê
46. Bà tất nê
47. Ma đát rị dà noa
48. Nam-mô tất yết rị đa da
49. Nam-mô bà dà bà đế
50. Ða tha dà đa câu ra da
51. Nam-mô bát đầu ma câu ra da.
52. Nam-mô bạc xà ra câu ra da.
53. Nam-mô ma ni câu ra da
54. Nam-mô dà xà câu ra da
55. Nam-mô bà dà bà đế
56. Ðế rị trà
57. Du ra tây na.
58. Ba ra ha ra noa ra xà da
59. Ða tha dà đa da
60. Nam-mô bà dà bà đế
61. Nam-mô A di đa bà da
62. Ða tha dà đa da
63. A ra ha đế.
64. Tam-miệu tam bồ đà da
65. Nam-mô bà dà bà đế
66. A sô bệ da
67. Ða tha dà đa da
68. A ra ha đế
69. Tam-miệu tam bồ đà da
70. Nam-mô bà dà bà đế
71. Bệ xa xà da
72. Câu lô phệ trụ rị da
73. Bác ra bà ra xà da
74. Ða tha dà đa da.
75. Nam-mô bà dà bà đế
76. Tam bổ sư bí đa
77. Tát lân nại ra lặc xà da
78. Ða tha dà đa da
79. A ra ha đế
80. Tam-miệu tam bồ đà da
81. Nam-mô bà dà bà đế
82. Xá kê dã mẫu na duệ
83. Ða tha dà đa da
84. A ra ha đế
85. Tam-miệu tam bồ đà da
86. Nam-mô bà dà bà đế
87. Lặc đát na kê đô ra xà da
88. Ða tha dà đa da
89. A ra ha đế
90. Tam-miệu tam bồ đà da
91. Ðế biều
92. Nam-mô tát yết rị đa
93. ế đàm bà dà bà đa
94. Tát đác tha dà đô sắc ni sam
95. Tát đác đa bát đác lam
96. Nam-mô a bà ra thị đam
97. Bác ra đế
98. Dương kỳ ra
99. Tát ra bà
100. Bộ đa yết ra ha
101. Ni yết ra ha
102. Yết ca ra ha ni
103. Bạt ra bí địa da
104. Sất đà nể
105. A ca ra
106. Mật rị trụ
107. Bát rị đác ra da
108. Nảnh yết rị
109. Tát ra bà
110. Bàn đà na
111. Mục xoa ni
112. Tát ra bà
113. Ðột sắc tra
114. Ðột tất phạp
115. Bát na nể
116. Phạt ra ni
117. Giả đô ra
118. Thất đế nẩm
119. Yết ra ha
120. Ta ha tát ra nhã xà
121. Tỳ đa băng ta na yết rị
122. A sắc tra băng xá đế nẩm
123. Na xoa sát đác ra nhã xà
124. Ba ra tát đà na yết rị
125. A sắc tra nẩm
126. Ma ha yết ra ha nhã xà
127. Tỳ đa băng tát na yết rị
128. Tát bà xá đô lô
129. Nể bà ra nhã xà
130. Hô lam đột tất phạp
131. Nan giá na xá ni
132. Bí sa xá
133. Tất đác ra
134. A kiết ni
135. Ô đà ca ra nhã xà
136. A bát ra thị đa câu ra
137. Ma ha bác ra chiến trì
138. Ma ha điệp đa
139. Ma ha đế xà
140 Ma ha thuế đa xà bà ra
141. Ma ha bạt ra bàn đà ra
142. Bà tất nể
143. A rị da đa ra
144. Tỳ rị câu tri
145. Thệ bà tỳ xà da
146. Bạt xà ra ma lễ để
147. Tỳ xá lô đa
148. Bột đằng dõng ca
149. Bạt xà ra chế hắt na a giá
150. Ma ra chế bà
151. Bát ra chất đa
152. Bạt xà ra thiện trì
153. Tỳ xá ra giá
154. Phiến đa xá
155. Bệ để bà
156. Bổ thị đa
157. Tô ma lô ba
158. Ma ha thuế đa
159. A rị da đa ra
160. Ma ha bà ra a bác ra
161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà
162. Bạt xà ra câu ma rị
163. Câu lam đà rị
164. Bạt xà ra hắt tát đa giá
165. Tỳ địa da
166. Kiền dá na
167. Ma rị ca
168. Khuất tô mẫu
169. Bà yết ra đá na
170. Bệ lô giá na
171. Câu rị da
172. Dạ ra thố
173. Sắc ni sam
174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.
175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.
176. Lồ xà na
177. Bạt xà ra đốn trỉ giá
178. Thuế đa giá
179. Ca ma ra
180. Sát sa thi
181. Ba ra bà.
182. ế đế di đế
183. Mẫu đà ra
184. Yết noa.
185. Ta bệ ra sám
186. Quật phạm đô
187. ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðệ Nhị

188. Ô Hồng
189. Rị sắc yết noa
190. Bác lặc xá tất đa
191. Tát đác tha
192. Già đô sắc ni sam
193. Hổ hồng đô lô ung
194. Chiêm bà na
195. Hổ hồng đô lô ung
196. Tất đam bà na
197. Hổ hồng đô lô ung
198. Ba ra sắc địa da
199. Tam bác xoa
200. Noa yết ra
201. Hổ hồng đô lô ung
202. Tát bà dược xoa
203. Hắt ra sát ta
204. Yết ra ha nhã xà
205. Tỳ đằng băng tát na yết ra
206. Hổ hồng đô lô ung
207. Giả đô ra
208. Thi để nẩm
209. Yết ra ha
210. Ta ha tát ra nẩm
211. Tỳ đằng băng tát na ra
212. Hổ hồng đô lô ung
213. Ra xoa
214. Bà già phạm
215. Tát đác tha
216. Già đô sắc ni sam
217. Ba ra điểm
218. Xà kiết rị
219. Ma ha ta ha tát ra
220. Bột thọ ta ha tát ra
221. Thất rị sa
222. Câu tri ta ha tát nê
223. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa
224. Tra tra anh ca
225. Ma ha bạt xà lô đà ra
226. Ðế rị bồ bà na
227. Man trà ra
228. Ô hồng
229. Ta tất đế
230. Bạt bà đô
231. Mạ mạ
232. ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðệ Tam

233. Ra xà bà dạ
234. Chủ ra bạt dạ
235. A kỳ ni bà dạ
236. Ô đà ca bà dạ
237. Tỳ xa bà dạ
238. Xá tát đa ra bà dạ
239. Bà ra chước yết ra bà dạ
240. Ðột sắc xoa bà dạ
241. A xá nể bà dạ
242. A ca ra
243. Mật rị trụ bà dạ
244. Ðà ra nị bộ di kiếm
245. Ba già ba đà bà dạ
246. Ô ra ca bà đa bà dạ
247. Lặc xà đàn trà bà dạ
248. Na dà bà dạ
249. Tỳ điều đát bà dạ
250. Tô ba ra noa bà dạ
251. Dược xoa yết ra ha
252. Ra xoa tư yết ra ha
253. Tất rị đa yết ra ha
254. Tỳ xá giá yết ra ha
255. Bô đa yết ra ha
256. Cưu bàn trà yết ra ha
257. Bổ đơn na yết ra ha
258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha
259. Tất kiền độ yết ra ha
260. A bá tất ma ra yết ra ha
261. Ô đàn ma đà yết ra ha
262. Xa dạ yết ra ha
263. Hê rị bà đế yết ra ha
264. Xả đa ha rị nẩm
265. Yết bà ha rị nẩm
266. Lô địa ra ha rị nẩm
267. Mang ta ha rị nẩm
268. Mê đà ha rị nẩm
269. Ma xà ha rị nẩm
270. Xà đa ha rị nữ
271. Thị tỷ đa ha rị nẩm
272. Tỳ đa ha rị nẩm
273. Bà đa ha rị nẩm
274. A du giá ha rị nữ
275. Chất đa ha rị nữ
276. Ðế sam tát bệ sam
277. Tát bà yết ra ha nẩm
278. Tỳ đà dạ xà
279. Sân đà dạ di
280. Kê ra dạ di
281. Ba rị bạt ra giả ca
282. Hất rị đởm
283. Tỳ đà dạ xà
284. Sân đà dạ di
285. Kê ra dạ di
286. Trà diễn ni
287. Hất rị đởm
288. Tỳ đà dạ xà
289. Sân đà dạ di
290. Kê ra dạ di
291. Ma ha bát du bát đác dạ
292. Lô đà ra
293. Hất rị đởm
294. Tỳ đà dạ xà
295. Sân đà dạ di
296. Kê ra dạ di
297. Na ra dạ noa
298. Hất rị đởm
299. Tỳ đà dạ xà
300. Sân đà dạ di
301. Kê ra dạ di
302. Ðát đỏa dà lô trà tây
303. Hất rị đởm
304. Tỳ đà dạ xà
305. Sân đà dạ di
306. Kê ra dạ di
307. Ma ha ca ra
308. Ma đác rị già noa
309. Hất rị đởm
310. Tỳ đà dạ xà
311. Sân đà dạ di
312. Kê ra dạ di
313. Ca ba rị ca
314. Hất rị đởm
315. Tỳ đà dạ xà
316. Sân đà dạ di.
317. Kê ra dạ di
318. Xà dạ yết ra
319. Ma độ yết ra
320. Tát bà ra tha ta đạt na
321. Hất rị đởm
322. Tỳ đà dạ xà
323. Sân dà dạ di
324. Kê ra dạ di
325. Giả đốt ra
326. Bà kỳ nể
327. Hất rị đởm
328. Tỳ đà dạ xà
329. Sân đà dạ di
330. Kê ra dạ di
331. Tỳ rị dương hất rị tri
332. Nan đà kê sa ra
333. Dà noa bác đế
334. Sách hê dạ
335. Hất rị đởm
336. Tỳ đà dạ xà
337. Sân đà dạ di
338. Kê ra dạ di
339. Na yết na xá ra bà noa
340. Hất rị đởm
341. Tỳ đà dạ xà
342. Sân đà dạ di
343. Kê ra dạ di
344. A-la-hán
345. Hất rị đởm
346. Tỳ đà dạ xà
347. Sân đà dạ di
348. Kê ra dạ di
349. Tỳ đa ra dà
350. Hất rị đởm
351. Tỳ đà dạ xà
352. Sân đà dạ di
353. Kê ra dạ di
354. Bạt xà ra ba nể
355. Câu hê dạ câu hê dạ
356. Ca địa bát đế
357. Hất rị đởm
358. Tỳ đà dạ xà
359. Sân đà dạ di
360. Kê ra dạ di
361. Ra xoa vỏng
362. Bà dà phạm
363. ấn thố na mạ mạ tỏa

Ðệ Tứ

364. Bà dà phạm
365. Tát đác đa bát đác ra
366. Nam-mô tý đô đế
367. A tất đa na ra lặc ca
368. Ba ra bà
369. Tất phổ tra
370. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị
371. Thập Phật ra thập Phật ra
372. Ðà ra đà ra
373. Tần đà ra tần đà ra
374. Sân đà sân đà
375. Hổ hồng hổ hồng.
376. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.
377. Ta ha
378. Hê hê phấn
379. A mâu ca da phấn
380. A ba ra đề ha da phấn
381. Ba ra bà ra đà phấn
382. A tố ra
383. Tỳ đà ra
384. Ba ca phấn
385. Tát bà đề bệ tệ phấn
386. Tát bà na dà tệ phấn
387. Tát bà dược xoa tệ phấn
388. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn
390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn
391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.
392. Tát bà đột sáp tỷ lê
393. Hất sắc đế tệ phấn
394. Tát bà thập bà lê tệ phấn
395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.
397. Tát bà địa đế kê tệ phấn
398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn
399. Tát bà tệ đà da
400. Ra thệ giá lê tệ phấn
401. Xà dạ yết ra
402. Ma độ yết ra
403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.
404. Tỳ địa dạ
405. Giá lê tệ phấn
406. Giả đô ra
407. Phược kỳ nể tệ phấn
408. Bạt xà ra
409. Câu ma rị;
410. Tỳ đà dạ
411. La thệ tệ phấn
412. Ma ha ba ra đinh dương
413. Xoa kỳ rị tệ phấn
414. Bạt xà ra thương yết ra dạ
415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn
416. Ma ha ca ra dạ
417. Ma ha mạt đát rị ca noa
418. Nam-mô ta yết rị đa da phấn.
419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn
420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn
421. A kỳ ni duệ phấn
422. Ma ha yết rị duệ phấn
423. yết ra đàn tri duệ phấn
424. Miệc đát rị duệ phấn
425. Lao đát rị duệ phấn
426. Giá văn trà duệ phấn
427. Yết la ra đác rị duệ phấn.
428. Ca bát rị duệ phấn
429. A địa mục chất đa
430. Ca thi ma xá na
431. Bà tư nể duệ phấn
432. Diễn kiết chất
433. Tát đỏa bà tỏa
434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðệ Ngũ

435. Ðột sắc tra chất đa
436. A mạt đác rị chất đa
437. Ô xà ha ra
438. Dà ba ha ra
439. Lô địa ra ha ra
440. Ta bà ha ra
441. Ma xà ha ra
442. Xà đa ha ra
443. Thị tỉ đa ha ra
444. Bạt lược dạ ha ra
445. Kiền đà ha ra
446. Bố sữ ba ha ra
447. Phả ra ha ra
448. Bà tả ha ra
449. Bát ba chất đa
450. Ðột sắc tra chất đa.
451. Lao đà ra chất đa
452. Dược xoa yết ra ha
453. Ra sát ta yết ra ha
454. Bế lệ đa yết ra ha
455. Tỳ xá giá yết ra ha
456. Bộ đa yết ra ha
457. Cưu bàn trà yết ra ha
458. Tất kiền đà yết ra ha
459. Ô đát ma đà yết ra ha
460. Xa dạ yết ra ha
461. A bá tất ma ra yết ra ha.
462. Trạch khê cách
463. Trà kỳ ni yết ra ha
464. Rị Phật đế yết ra ha
465. Xà di ca yết ra ha
466. Xá câu ni yết ra ha
467. Lao đà ra
468. Nan địa ca yết ra ha
469. A lam bà yết ra ha
470. Kiền độ ba ni yết ra ha
471. Thập phạt ra
472. Yên ca hê ca
473. Trị đế dược ca
474. Ðát lệ đế dược ca
475. Giả đột thác ca
476. Ni đề thập phạt ra
477. Tỉ sam ma thập phạt ra
478. Bạt để ca
479. Tỷ để ca
480. Thất lệ sắc mật ca
481. Ta nể bát để ca
482. Tát bà thập phạt ra
483. Thất lô kiết đế
484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
485. A ỷ lô kiềm
486. Mục khê lô kiềm
487. Yết rị đột lô kiềm
488. Yết ra ha
489. Yết lam yết noa du lam
490. Ðản đa du lam
491. Hất rị dạ du lam
492. Mạt mạ du lam
493. Bạt rị thất bà du lam
494. Tỷ lật sắc tra du lam
495. Ô đà ra du lam
496. Yết tri du lam
497. Bạt tất đế du lam
498. Ô lô du lam
499. Thường dà du lam
500. Hắc tất đa du lam
501. Bạt đà du lam
502. Ta phòng án dà
503. Bát ra trượng dà du lam
504. Bộ đa tỷ đa trà
505. Trà kỳ ni
506. Thập bà ra
507. Ðà đột lô ca
508. Kiến đốt lô kiết tri
509. Bà lộ đa tỳ
510. Tát bát lô
511. Ha lăng già
512. Du sa đát ra
513. Ta na yết ra
514. Tỳ sa dụ ca
515. A kỳ ni
516. Ô đà ca
517. Mạt ra bệ ra
518. Kiến đa ra
519. A ca ra
520. Mật rị đốt
521. Ðát liểm bộ ca
522. Ðịa lật lặc tra
523. Tỷ rị sắc chất ca
524. Tát bà na câu ra
525. Tứ dẫn dà tệ
526. Yết ra rị dược xoa
527. Ðác ra sô
528. Mạt ra thị
529. Phệ đế sam
530. Ta bệ sam
531. Tất đát đa bát đác ra
532. Ma ha bạt xà lô
533. Sắc ni sam
534. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam
535. Dạ ba đột đà
536. Xá dụ xà na
537. Biện đát lệ noa
538. Tỳ đà da
539. Bàn đàm ca lô di
540. Ðế thù
541. Bàn đàm ca lô di
542. Bát ra tỳ đà
543. Bàn đàm ca lô di
544. Ðát điệt tha
545. Án
546. A na lệ
547. Tỳ xá đề
548. Bệ ra
549. Bạt xà ra
550. Ðà rị
551. Bàn đà bàn đà nể
552. Bạt xà ra bán ni phấn
553. Hổ hồng đô lô ung phấn
554. Ta bà ha.
Chú Lăng Nghiêm

Xem thêm: Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm | Kinh Lăng Nghiêm – Thầy Thích Trí Thoát | Tụng Kinh Lăng Nghiêm

Chia sẻ bài này với bạn bè

116 Trả lời to "Thần Chú Lăng Nghiêm"

 1. Phat Phap van luon truong ton mai mai.no da co tu vo thi roi.Con luon tin va nhan thay duoc dieu k the thay o Phat phap,nhat la Chu Lang Nghiem. oi! tuyet dieu lam sao?co le con noi sao no thanh vay..nhung la vay voi cam nhan cua con.con k biet minh co gi va duoc gi khi tri chu Lang Nghiem,mac du con van phai vat lon voi cs kho khan,lam thue,ngheo doi nhung con thay con co tat ca..k thieu dieu gi?sau nhung lan con tri chu,con nho toi chu..va nhieu dem nam mo tri chu.Cau Phat Tu gia ho cho con va moi nguoi biet den chu Lang nghiem,biet den thi tri,tri thi thuoc,thuoc thi hieu va hieu thi hanh.A DI DA PHAT

  Trả lời
  1. hoc dung doan1.nhu hoc nam mo tat dat tha to gia da da a ra ha de,tam mieu tam da toa.hoc ranh rui hoc tiep.chuc ban tim hieu ht tuyen hoa

   Trả lời
 2. Đây là cách học Chú Lăng Nghiêm, do Hòa-thượng Tuyên Hóa dạy:
  Học từng câu, từng câu một, học cho thuộc lòng rồi hẵng học tiếp đến câu khác. Chớ thấy Chú dài mà nản !!! Nước trong một bể không thể uống một lần mà hết được. Phải uống từng ngụm, từng ngụm một, rồi cũng sẽ hết !!!
  Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát.

  Trả lời
   1. Đúng rồi nhưng không nên dừng lại ở đó.
    Có cách học thuộc Chú Lăng Nghiêm trong 4 tuần với người bình thường, học sinh sinh viên có trí nhớ tốt học trong 2 tuần thôi.

    Trả lời
  1. Bạn giỏi quá chúc mừng bạn! Vậy thì mỗi ngày hãy chịu khó đọc nha bạn! Sẽ cầu gì được nấy! Hoà thượng tuyên hoá noi như thế

   Trả lời
 3. tu trung nghia · Edit

  vay thi ban nen tung it nhat 1 ngay 1 lan nha. de su song tren the gian nay duoc binh yen nha ban. Nam Mô A Di Đà Phật, cong duc vo luong vo bien.
  minh dang hoc chú lăng nghiem bang tieng phan qua video. minh biet la rat vat va . nhung minh se co gang vi minh va vi chung sanh. 0120 7939 538

  Trả lời
 4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Cảm ơn người đã đăng bài! Mong cho nhiều người biết và trì tụng mang lại sự giác ngộ giải thoát để con người thoát sinh tử luân hồi đi về miền cực lạc an vui

  Trả lời
 5. Thích Mẫn Thiện · Edit

  Con cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng thượng Thiện hạ Huệ núi Cấm . Ngài dạy con học thuộc lòng Ngũ Đệ Lăng Nghiêm

  Trả lời
 6. Thần chú Lăng nghiêm có rất nhiều công năng tăng trưởng lòng Từ Bi, giải oán gỡ kết, trừ bỏ đc tà ma,….. Còn giúp tiêu trừ nghiệp chướng, giúp Phật Pháp trường tồn lâu hơn…..
  Bạn có thể đọc thêm trên các trang báo.
  Nam mô A Đi Đà Phật.

  Trả lời
 7. Đại thần chú that nhiem mau nhung nguoi doc lai khong nhiem mau vay phai lam sao .xin moi nguoi tu bi chi day de pha tan vong tuong tien tran

  Trả lời
  1. Nam mô A Di Đà Phật ?
   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật?
   Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc tôn Phật?

   Cầu cho tất cả chúng sanh đều biết đến Chú Thủ Lăng Nghiêm, trì chú Thủ Lăng Nghiêm , phát tâm thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm và tu theo Kinh Lăng Nghiêm để sớm nhận ra chơn Tâm thanh tịnh , để đạt được nhiều thành tựu trên con đường giác ngộ .

   Trả lời
 8. Nguyễn Minh Nhật · Edit

  Chú lăng nghiêm tụng đọc cần tập trung từng từ từng câu. Không nên để tâm mình tràn đầy những ý niệm suy nghĩ bên ngoài. Chú tâm thật chú tâm ắt sẽ thành tựu sự màu nhiệm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

  Trả lời
 9. Nguyễn Hữu Trọng - 11/28 Hoàng Sâm - Đồng Hới - Quảng Bình · Edit

  Con NAM MÔ ADIDA PHẬT
  Con xin ân trên cho con được cúi đầu đảnh lẽ trước chư Phật chư vị Bồ Tát , các vị Thánh Thần, chư Tăng, Nguyện con xin chư Phật hồi hướng cho con được nhanh chóng khai từ ác đạo, mở cho con lối bước trên con đường giúp người cứu chúng sinh , hành thiện tích đức, sớm ngày đủ tròn phúc báu để có thể được ân trên tác duyên cho con được nương tựa dưới ánh ngời nơi chư Phật, được khai sáng Phật Pháp, được ngày ngày trì tụng Lăng Nghiêm Thủ Vương thần chú . Ước nguyện của con tuy vậy mà lại rất lớn, khó lòng đủ đầy, nên con Nguyện xin được ân trên gieo duyên trợ lực cho con, sớm ngày sở cầu tất ứng. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật !

  Trả lời
 10. A di đà phật
  Con tên là Tuấn. Năm nay 19 tuổi ạ
  Con đã hoàn thành Thần Chú Lăng Nghiêm này trong vòng 60 ngày ạ. Thật sự mà nói lúc con nhìn vào thần chú ấy thì con không biết đến khi nào mình mới học thuộc được. Con đã phát tâm ăn chay hơn 1 tháng và học Thần Chú Lăng Nghiêm con đã một dạ chí thành quyết tâm học được. Khi học được thuộc lòng cảm giác ấy khó tả được. Mong quý vị ai đang còn trên bước đường tu hoặc mới vào tu hãy quyết tâm học thuộc Thần Chú Lăng Nghiêm này. Thần Chú Lăng Nghiêm này không thể nói hết được công năng của nó các bạn hãy cố gắng tìm hiểu qua mạng. A di đà phật
  Cầu mong những ai đang phát tâm học Hoặc đang phát tâm học Thần Chú Lăng Nghiêm này sớm được viên mãn. Nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát.

  Trả lời
  1. Trân trọng Tâm chí thành của Bạn ,xin có vài lời chia sẻ, Mình hồi trước ao ước được Đọc Tụng Thần chú Linh thiêng này, nhưng khi thuộc lòng rồi, thì mỗi sáng cúng dường đọc tụng (sau đó theo nghiệp làm các việc sinh hoạt hàng ngày)_CÂU HỎI mình muốn nêu ra đây là : Tại sao lúc chưa Đọc Tụng thông thuộc thì AO ƯỚC được tụng thuộc lòng… Nhưng? Được rồi thì giải đãi. Nhiều khi quên không tụng thuộc….. Xin Bạn cho ý kiến. Thanks hoan hỉ tùy hỉ…..

   Trả lời
   1. Bạn hãy đọc kinh vô lượng thọ . Nếu làm được trì chú mỗi ngày là việc khó không có việc gì khó càng khó hơn. Như đức phật đã nói. Vì vậy mình phải cố gắng hành trì . Không được cô phụ canh giáo hành trì rơi lại phía sau người khác.

    Trả lời
  2. Mình là 1 phật tử tại gia
   Mình có trì chú lăng nghiêm
   Nhưng có nghe 1 cô phật tử nói:
   Chỉ các vị tu hành là nên trì và không có mong muốn đời thường
   Còn phật tử tại gia còn ham học giỏi , ham có tiền nhiều , muốn ăn ngon , muốn thành danh , … Là có chữ muốn trong đó
   Nên khi trì chú lăng nghiêm sẽ không thành tựu những mong muốn
   Cho mình ý kiến với

   Trả lời
   1. Bình Nguyễn · Edit

    Người ấy đã nói bậy bạn đừng nghe ! Mà hãy nghe theo lời Phật lời tổ ! Và hoà thượng tuyên hoá cũng khuyên chúng ta nên học, và đọc chú lăng nghiêm Cho thuộc thì sự mong cầu của chúng ta đều được! Chúng ta cũng là người thì tai sao lại Ko nên đọc chú lăng nghiêm? Trong khi tổ cũng khuyên nên đọc thì ai cũng đọc được hết miễn tâm thành là được! A di đà Phật

    Trả lời
  1. Tâm và đạo hạnh của bạn ko bằng mà nên nó khiến bạn giãi đãi.khi bạn mới tú tập nó ko để ý gây khó khăn,vì chưa biết bạn vượt qua ko?
   Khi bạn vượt qua dc nó nghĩ
   Ò kẻ này sẽ rất nguy hiểm khi ngày nào cũng tiêu diệt ma vương chúng ta bằng việc trì tụng…
   Thế là nó bắt đầu quay lại tìm mọi cách để bạn lơ là giải đãi.
   Và nó đã đạt được kết quả
   Bạn đã thất bại.
   Hi vọng bạn hồi tỉnh và kiên định trên con đường đã chọn!

   Trả lời
 11. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nếu có điều lành nào, tâm tâm xin hồi hướng về miền Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, đời sau con thành Phật con nguyện con độ tất cả chúng sanh.
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Con xin đem công đức trì chú Lăng Nghiêm này cùng công đức của con từ vô lượng kiếp cho đến nay dù nhỏ như vi trần con xin gom lại một chổ con xin đem hồi hướng cho hết pháp giới chúng sanh, nguyện cho con cùng hết thảy chúng sanh nhờ công đức lành này tất cả nghiệp chứng điều được tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đồng thành Phật đạo.
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Trả lời
 12. A Di đà Phật,
  Con xin được chỉ dẩn nghi thức nhập chuông mỏ khi bắt đầu vào tụng Chú Lăng Nghiêm.

  Nhựt Hoà

  Trả lời

Bình luận