42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 thu nhan an phap chu dai bi 31
31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 32
32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.
Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 33
33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.
Chân ngôn rằng: Án – na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 34
34. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.
Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra).

42 thu nhan an phap chu dai bi 35
35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.
Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 36
36. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.
Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 37
37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.
Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 38
38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.
Chân ngôn rằng: Án – thiết na di tả, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 39
39. Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 40
40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.
Chân ngôn rằng: Án – A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 41
41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.
Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 42
42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.
Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.

42 thu nhan an phap chu dai bi

Xem thêm: Chú Đại Bi tiếng Việt | Chú Đại Bi tiếng Phạn | Chú Đại Bi bằng hình ảnh | Giảng giải Chú Đại Bi | Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi | Sự linh ứng của chú đại bi | Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách | Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt | Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi4.07/5 (81.33%) 105 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

95 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

  1. Cám ơn nhiều về các lới bình luận và chia sẻ. Tôi rất muốn thiền nhưng sức khỏe hơi cản trở. Tôi muốn dùng cách này để giúp sức khỏe tốt để tinh tấn thiền định. Tuy nhiên tôi không hiểu rõ lắm bạn nói về cách kết ấn. Kết ấn là sau vậy bạn? Xin bạn hoan hỉ nói rõ hơn để tôi thưc hành. Công đức vô lương.

    Trả lời

Bình luận