Bốn loại chấp ngã

Pháp âm Bốn loại chấp ngã được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giang tại Tịnh xá Minh Quang, Bắc California Sacramento, ngày 17-10-2017

Thầy Thích Pháp Hòa Tại Bắc California Sacramento Giảng (Bốn Lọai Chấp Ngã ) Ngày 17-10-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận