Chuyển tới nội dung

Danh mục kinh sách giả

Danh mục kinh sách giả này do chùa Đông Lâm ở Lô Sơn công bố gần đây.

Chùa Đông Lâm ở Lô Sơn do ngài Huệ Viễn, tổ thứ nhất của Tịnh Độ tông Trung Quốc, kiến lập vào năm 384, đến nay đã có hơn 1600 năm lịch sử. Với kinh nghiệm tu học, nghiên cứu và hoằng dương Phật pháp được truyền thừa hàng ngàn năm như vậy, danh mục kinh sách giả do chùa công bố dưới đây có thể tin tưởng được. Thiết nghĩ, quý vị Phật tử nên tham khảo qua một lượt.

kinh sách giả


1. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tài Thần Kinh

2. Gia Đường Kinh

3. Thập Cáo Linh Văn

4. Cứu Kiếp Kinh

5. Phật Thuyết Tài Thần Kinh

6. Bảo Thân Kinh

7. Huyết Bồn Kinh

8. Tam Giáo Đồng Nguyên

9. Cửu Cửu Quy Nhất

10. Tài Thần Kinh

11. Bái Thập Vương

12. Hoàng Kinh

13. Sinh Thiên Kinh

14. Kê Noãn Kệ

15. Phật Thuyết Hồng Phúc Tài Thần Kinh

16. Bái Thập Điện Siêu Thắng Độ

17. Huệ Mạng Kinh

18. Tam Giáo Hoa Nghiêm Kinh

19. Lộ Đầu Kinh

20. Tổ Tông Bảo Sám

21. Bạch Hạc Truyện

22. Tiên Phật Hợp Tông

23. Tam Hội Quy Nguyên

24. Long Hoa (Chân) Kinh

25. Ngọc Phật Kinh

26. Siêu Sinh Hoàn Nguyện Kinh

27. Phật Đỉnh Hỗn Nguyên Kinh

28. Thổ Địa Kinh

29. Lục Tổ Đàn Kinh Tiên Thiên Giải

30. Nhãn Quang Kinh

31. Từ Bi Mạnh Bà Bảo Sám

32. Cao Vương Kinh

33. Thái Bình Kinh

34. Long Hoa Kinh

35. Táo Gia Kinh

36. Xá Tội Kinh

37. Vô Lượng Độ Sinh Kinh

38. Thổ Vương Kinh

39. Man Gia Kinh

40. Trạch Thần Kinh

41. Từ Bi Báo Ân Bảo Sám

42. Đạt Ma Bảo Quyển

43. Thiên Địa Kinh

44. Diệu Sa Kinh

45. Từ Bi Tế Công Bảo Sám

46. Văn Xương Kinh

47. Thiên Duyên Kinh

48. Bí Mật Chân Kinh

49. Hoa Đà Kinh

50. Từ Bi Huyết Hồ Bảo Sám

51. Vô Thượng Sinh Thiên Địa Mẫu Lão Thái Phật

52. Thiếp Thủ Kim Đan

53. Minh Thánh Kinh

54. Hộ Đạo Kinh

55. Từ Bi Thập Vương Bảo Sám

56. Ngũ Bộ Lục Sách

57. Thái Dương Kinh

58. Di Lặc Chân Kinh

59. Hoàn Hương Bảo Quyển

60. Từ Bi Nhâm Thân Bảo Sám

61. Vạn Liên Quy Tông

62. Thái Âm Kinh

63. Di Lặc Cổ Phật Hạ Sinh Kinh

64. Từ Bi Diêm Vương Bảo Sám

65. Ngũ Tông Nguyên

66. Thiên Đường Du Ký

67. Thất Thất Kinh

68. Pháp Thuyền Kinh

69. Siêu Phàm Tông Chỉ

70. Ngũ Tông Cứu

71. Thai Cốt Kinh

72. Thỉnh Thánh Lễ Bổn

73. Phật Thuyết Đại Thừa Thông Huyền Pháp Hoa Chân Kinh

74. Đăng Lung Kinh

75. Tiêu Tai Kinh

76. Tề Thiên Đại Thánh Kinh

77. Tổ Phái Nguyên Lưu

78. Địa Tạng Kinh (không phải Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh)

79. Tâm Kinh Khai Đầu

80. Phật Thuyết Thiên Địa Bát Dương Thần Chú Kinh

81. Nhật Nguyệt Kinh

82. Hỗn Nguyên Bố Đại Chân Kinh

83. Địa Mẫu Sám Toàn Tập

84. Tinh Tú Kinh

85. Phật Thuyết Địa Tạng Kinh Giáo Huyết Bồn Kinh

86. Thọ Sinh Kinh

87. Địa Ngục Du Ký

88. Đạt Ma Bảo Truyện

89. Tây Phương Nguyên

90. Phân Châu Kinh

91. Từ Bi Thọ Sinh Bảo Sám

92. Địa Tạng Pháp Âm Khai Thị Lục

93. Đại Thừa Kinh Giảng

94. Tu Chân Bảo Phiệt

95. Thủy Tiên Hoa Nguyên

96. Địa Mẫu Kinh

97. Đạo Đức Chân Kinh

98. Tiểu Phạm Vương Kinh

99. Phật Thuyết Kim Cang Kinh Tổng Trì Luận

100. Giải Oan Thích Kết Bảo Sám

101. Đại Bi Chú Chân Giải

102. Đạo Phái Thống Tông

103. Tâm Ấn Diệu Kinh

104. Phật Thuyết Giải Oan Vãng Sinh Kinh

105. Kim Cang Khoa Nghi Bảo Quyển

106. Ngọc Lịch Bảo Sao

107. Đại Phạm Vương Kinh

108. Tiên Cơ Hồi Văn Kinh

109. Canh Thân Kinh

110. Kim Bất Hoán

111. Vận Khí Kinh

112. Tâm Kinh Trung Hạ Quyển

113. Canh Thân Bảo Sám

114. Cứu Khổ Kinh

115. Du Thập Điện

116. Đại Thừa Kinh

117. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký

118. Cao Vương Quán Âm Kinh

119. Phật Thuyết Mạnh Bà Kinh

120. Quy Gia Cẩm Nang

121. Diêm Vương Kinh

122. Quán Âm Cứu Khổ Kinh

123. Phật Thuyết Diên Niên Giáp Tý Kinh

124. Quy Căn Kinh

125. Tam Thế Nhân Quả Kinh

126. Chân Phật Kinh

127. Phật Thuyết Táo Ty Kinh

128. Phát Tài Kinh

129. Quy Vương Kinh

Theo http://www.fodizi.net/qt/qita/12009.html
http://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-129-kinh-sach-gia-2675/
Người dịch: Tịnh Phương

5/5 - (11 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by danhgiacongty.vn