Chuyển tới nội dung

Niệm phật một niệm phước sanh vô lượng

Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Lậy Phật một lạy, tội diệt hà sa

Niệm Phật và lạy Phật là những pháp tu căn bản, phổ biến; ai cũng biết xưng niệm và lễ bái hồng danh chư Phật. Tuy nhiên, muốn niệm Phật để được “phước sinh vô lượng” thì phải nhất tâm, hết lòng, chí thành và chí kính. Miệng niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ tưởng công đức Phật rồi nguyện một lòng tu theo hạnh nguyện Phật. Hồng danh Phật hàm dưỡng vô lượng công đức nên niệm một câu Phật mà tâm bừng sáng, tỉnh thức, nguyện quay đầu hướng thiện thì chắc chắn được phước vô lượng.

Lạy Phật cũng vậy, vận hết thân tâm cung kính đảnh lễ. Chư Phật đều là những bậc phước trí trang nghiêm nên chí tâm kính lễ chư Phật được công đức thù thắng, tiêu tan tội chướng và giải trừ phiền não. Lễ Phật mà quán thấu “năng lễ, sở lễ” đều không, tịch tịnh, đạt đến độ giao cảm không thể nghĩ bàn với chư Phật thì chắc chắn “tội diệt hà sa”.
Hàng ngày chúng ta đều xưng niệm và lễ bái hồng danh chư Phật nhưng phần lớn tâm thức chúng ta bị phiền não nhiễm ô, tạp niệm chi phối nên phước có sinh mà chưa nhiều, tội có diệt mà chưa hết. Tiếp tục tinh tấn hơn nữa niệm Phật cho đến nhất tâm, lễ Phật cho đến tiêu tan tự ngã thì mới được công đức, phước báo vô lượng.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như, Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGrkttZ2ZY

4.4/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status